VOJAŠTVO
   MILITARY

PUBLICISTIKA

KAZALO TE STRANI:

A -  vojaške šolske in strokovne razprave v JLA
B - 
vojaške in varnostne razprave iz strokovnih revij
C - 
monografije
D - 
razno

avtorjeva bibliografija (po COBISS)

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave

 
 

Doslej je Marijan F. Kranjc napisal in uredil:

A - vojaške šolske in strokovne razprave v JLA

 • »Pešadijska divizija u odbrani u I. ešelonu na pomočnom pravcu korpusa« (originalni naslov), diplomsko delo,  kapetan 1. razreda in gojenec Višje vojaška akademije, 1966–1968 (ocena 8, končni uspeh: odličen)

 • Varnostne in protiobveščevalne problemske diskusije in predlogi,
  varnostni oddelek 9. armade, Ljubljana 1970–1978 (naslove ne navajam).

 • Delovanje unutrašnjeg neprijatelja preko članova porodica AVL – iskustvo iz 9. armije (originalni naslov), pisni prispevek za zbornik študijske diskusije v Obveščevalno-varnostnem šolskem centru, podpolkovnik M. K., Pančevo, november 1979

 • Obaveštajno-bezbednostno obezbedjenje pohoda 14. divizije NOV u Štajersku (originalni naslov), seminarska naloga (ocena 10) v Šoli ljudske obrambe, Katedre za vojno zgodovino, podpolkovnik in gojenec 25. razreda, Beograd, januar 1980, 70 strani (english summary) /Z28/

 • Bezbednostno obezbedjenje napadne operacije na PZT (originalni naslov), diplomska naloga (ocena 9) v Šoli ljudske obrambe, podpolkovnik in gojenec 25. razreda, Beograd, julij 1980, 120 strani

 • Izraelsko-palestinska vojna v Libanonu, predavanje za rezervne starešine JLA, Ljubljana, oktober 1983

 • Nekatere posebnosti delovanja sistema splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite oboroženih sil in boja na začasno zasedenem ozemlju, pisni prispevek za strokovno-znanstveno posvetovanje »Varnostne in samozaščitne izkušnje NOG pri graditvi in razvoju sistema družbene samozaščite in nekatera teoretična in praktična vprašanja varnostni danes« (prispevek je bil objavljen v strokovnem glasilu Varnost), organizator Rsnz SR Slovenije, Ljubljana, 8. in 9. november 1984

 • Mesto in vloga Varnostne službe oboroženih sil v enotnem varnostnem sistemu SFRJ, pisni prispevek za strokovno-znanstveno posvetovanje, organizator Rsnz SR Slovenije, Ljubljana, 1985

 • Vojaško-politični in varnostni položaj v državi, s posebnim orisom varnostnega položaja v JLA, vsakoletna informacija načelnika varnostnega oddelka 9. armade za rezervne in upokojene organe varnosti v Sloveniji, v Ljubljani, Novem mestu in Mariboru, 1985–1987

 • Analitična ocena oboroženih sil sosednjih držav, predavanje za rezervne častnike JLA, Ljubljana, 1985

 • Iskustva i predlozi u organizovanju i rukovodjenju KŠRV i ZTV na nivou komande vojne oblasti (orig.naslov), Bilten GŠ OS SFRJ štev. 63, Beograd, december 1988

 • Odbrana gradova na SZV u početnom periodu rata snaga Nato do D+1 (originalni naslov), študijska diskusija na temo “Obramba gradova u početnom periodu rata, poveljstvo 5. armade, Zagreb, 1988

 • Vpliv najnovejših vojaških doktrin blokovskih in sosednjih držav na koncepcijo SLO in DSZ, s posebnim poudarkom na vodenje in poveljevanje v oboroženih silah SFRJ, predavanje na FDV – Katedra za obramboslovje, Ljubljana, 1988

 • Snage agresora na privremeno zaposednutoj teritoriji (originalni naslov), Teorija i ratna praksa – časopis CVVŠ KoV JNA, broj 15, Beograd, 1988

 • Moguči model dejstva gotovih snaga »plavog« – Nata u iznenandoj agresiji, kao i naše snage i način suprostavljanja (originalni naslov), predavanje gojencem Šole ljudske obrambe, Ljubljana, 29. 6. 1988

 • Komandantsko putovanje »Romanija – 1989« (originalni naslov), praktični del izpita za čin generalmajorja (pisni elaborat) – štiridnevno poveljniško potovanje v vlogi poveljnika 1. korpusa v protinapadu na smeri: Plaško – Ogulin – Vrbovsko – Čabar, 22.–26. 5. 1989, ocena pozitivna.

 • Organizacija i metod rada komande (41.) korpusa na pripremi za borbena dejstva, posebno na PZT (orig. naslov), avtorja generalmajor M. Kranjc in polkovnik M. Obradović, Bilten GŠ OS SFRJ, Beograd, 1989

 • Savremene vojne doktrine – sukob niskog intenziteta (originalni naslov), avtor generalmajor v pokoju M. Kranjc, Vojno delo – opšti teorijski časopis, štev. 5–6, Beograd, december 1990. Slovensko inačico sem skrajšano podal v àBalkanskem vojaškem poligonu, 1998, stran 198–220. V tem zapisu v Wordu sem podrobneje predstavil opredelitve sodobnih vojaških doktrin (english summary). /Z05/

B - vojaške in varnostne razprave iz strokovnih revij
na vrh strani

C - monografije
na vrh strani

D - razno
na vrh strani

 • Leta 2002 je uredil slovenski prevod knjige dr. Slavke Becele Ranković z naslovom Življenje z Leko. Dodal je uvod in priloge. /K03/

 • Je tudi pisec člankov za Enciklopedijo Slovenije. 

 • Koncepcije socializma, razprava za sodelovanje na Prešernovem nagradnem natečaju za leto 1954 v politično-ekonomski skupini na gimnaziji v Kočevju (2. nagrada – 1.000 dinarjev in posebna nagrada Okrajnega komiteja ZKS Kočevje – 2.000 dinarjev). Kočevje, 6. 2. 1954, 26 strani (v rokopisu, razprava napisana 1950 v Mariboru – vodja krožka »Mladi marksisti«, v Kočevju samo dopolnjena).

na vrh strani

 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net