VOJAŠTVO
   MILITARY

ZANIMIVOSTI - Z28

OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA ZAŠČITA pohoda 14.divizije NOV in PO Slovenije na Štajersko

english summary
popravek (6.5.2012)

BOREC - revija za zgodovino, literaturo in antropologijo, štev. 561-562-563, 1998, Ljubljana, 55 strani.
OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA ZAŠČITA pohoda 14.divizije NOV in PO Slovenije na Štajersko
(Skica za varnostno študijo)

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave

 
 

Vsebina:

Predgovor

I. SPLOŠNE IN POSEBNE OKOLIŠČINE, V KATERIH JE POTEKAL POHOD 14. DIVIZIJE NA ŠTAJERSKO

1. Vojaško-politične razmere koncem leta 1943 v Evropi in Jugoslaviji
2. Stanje in položaj narodnoosvobodilnega gibanja in NOV v Sloveniji in cilj pohoda 14. divizije na Štajersko

II. OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNE PRIPRAVE ZA POHOD 14. DIVIZIJE NA ŠTAJERSKO

1. Organizacija nemškega okupacijskega in policijsko-varnostnega sistema na Štajerskem
2. Politično-varnostne razmere na Štajerskem

III. OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA ZAŠČITA POHODA 14. DIVIZIJE NA ŠTAJRESKO

1. Organiziranost obveščevalno-varnostne službe v 14. diviziji in neposredne priprave za pohod na Štajersko
2. Obveščevalno-varnostna zaščita pohoda 14. divizije čez Hrvaško
3. Obveščevalno-varnostni ukrepi ob sprejemu 14. divizije na Štajerskem
4. Postopki in delovanje obveščevalno-varnostnih organov 14. divizije na pohodu čez Štajersko
5. Protiobveščevalna zaščita pohoda 14. divizije na Štajersko

Sklepne misli
Literatura, viri in opombe
Priloge:

1. Obveščevalni organi 14. divizije
2. Nemška agentura v brigadah 14. divizije
3. Nemška agentura na terenu in v smereh pohoda 14. divizije
4. Rezultati anketiranja obveščevalcev 14. Divizije

Cilj in vsebina:
Osnovni cilj tega spisa je torej odgovor na vprašanje, ali je pohod 14. divizije na Štajersko obveščevalno-varnostno dovolj temeljito pripravljen, in s tem povezano, ali so bili Nemci presenečeni nad njenim prihodom. Tak cilj je upravičen tudi zato, ker je bil dejanski cilj pohoda 14. divizije, da z obhodnim oziroma demonstrativnim pohodom čez Hrvaško nenadoma vpade v vzhodni del Štajerske in tako Nemce preseneti, ker so ti take vpade pričakovali čez reko Savo!

Posredno je cilj tega spisa tudi poskus, da bi dokumentirano dokazal svojo tezo, da velikanske izgube 14. divizije (več kot 50 odstotkov!) niso bile le posledice zime in operativno-taktičnih napak, temveč je bila prvi in glavni krivec zanje nezadostna obveščevalno-varnostna zaščita! Nedovoljnih obveščevalno-varnostnih priprav, nepravočasnega izvidovanja in neprefesionalnega protiobveščevalnega delovanja ni mogoče "popraviti" z junaštvom borcev in poveljnikov!

Nemci so pravočasno zvedeli za pohod 14. divizije na Štajersko… Nemci so imeli v vsaki partizanski brigadi agenta… Teritorija na Štajerskem pa je tudi bila dobro pokrita z agenturo.

Sklepne misli:

  • Glavna slabost je bila azanemarjanje funkcije protiobveščevalne službe v enotah in naterenu…

  • Zaradi sodelovanja z ustaško obveščevano službo, so bili Nemci pravočasno obveščeni o vseh podrobnostih pohoda 14. Divizije čez Hrvaško (začetek pohoda, sestava in oborožitev divizije, aktivnosti na pohodu, smer in cilj pohoda na Štajersko).

  • Na podlagi delnih podatkov sem ugotovil, da je v 14. diviziji obstajala organizirana gestapovska agenturna mreža (Priloga 2)…

  • Nezadostne priprave obveščevalno-varnostne zaščite pohoda 14. Divizije so neposredno vplivale na taktično-operativni položaj divizije, s tem pa tudi na velike izgube!

Opombe:
Šlo je za seminarsko nalogo v Šoli ljudske obrambe oziroma analizo varnostne problematike iz knjige Pohod 14. divizije na Štajersko avtorja Lada Ambrožiča, generalmajorja v pokoju, 70 strani, ki sem jo napisal januarja 1980. Za nalogo sem prejel odlično oceno.

Na predlog urednika revije BOREC sem to seminarsko nalogo "prevedel" in seveda dopolnil, nakar je bila objavljena v reviji BOREC.


Opis vsebine:

V skici za varnostno študijo je avtor strnil raztresene fragmente o obveščevalno-varnostnih pripravah pohoda 14. divizije NOV in PO Slovenije na Štajersko in zaščite med njim. Gre za prvi poskus celovite obdelave te problematike, za katero avtor ugotavlja, da je »prepovedana« tema.

Avtor, strokovnjak za varnostna vprašanja, je sistematično preveril in predstavil vse dostopne vire in spominsko literaturo, opravil anketo med obveščevalci in udeleženci pohoda ter se z nekaterimi temeljito pogovoril. Pri tem je sledil svoji tezi, da je pohod zahteval velike žrtve (več kot 50 odstotkov) ne toliko zaradi taktično-operativnih napak in hudih zimskih razmer, temveč predvsem zaradi slabih obveščevalno-varnostnih priprav in zaščite, skoraj nobene koordinacije z obveščevalno-varnostnimi organi na terenu in tudi zanemarjanje proti-obveščevalne zaščite v enotah.

Iz objavljenih drobcev v spominski literaturi avtor v posebnih prilogah navaja, da je bil v vsaki od treh brigad skrbno vgrajen nemški (gestapovski) agent, na ozemlju Štajerske pa so Nemci vzpostavili poseben policijsko-protiobveščevalni sistem. Zato avtor tudi dvomi, da je bil demonstrativni pohod čez Hrvaško (z desetimi spopadi in množico mitingov) za Nemce presenečenje.

 à Besedilo v Wordu
(Obseg besedila 53 strani, 0,7 MB)

Avtor upravičeno ugotavlja, da protiobveščevalnih napak ni mogoče »popravljati« s heroizmom borcev in poveljnikov. Seveda bo mogoče, ko bodo javnosti dostopni tudi nemški arhivi (Gestapo, Abwehra in SD), verodostojno ugotavljati vse razsežnosti obveščevalnega vdora v enote 14. divizije NOV in PO Slovenije (zato tudi samo skica za študije). Avtor, zanimivo, ne verjame preveč izjavam odkritih in justificiranih agentov! Moramo mu pritrditi, da so poznejše rekonstrukcije nedvoumno pokazale, da so bile nekatere izjave izsiljene in tako tudi številni »vrinjenci in gestapovci« likvidirani po nedolžnem (npr. v Bračičevi brigadi, kar je pozneje priznal tudi poveljnik 14. divizije).

Vsekakor gre za zanimivo študijo z varnostnega področja, posebno še, ker avtor pripada povojni generaciji (generalov). Starejši general Ambrožič, tudi pisec »imenitne študije o pohodu Štirinajste«, kakor navaja njegov sin, pa se z avtorjem menda ni hotel sestati … Partijsko prepovedana tema? Možno! Nekritičnost partizanskega generala? Skoraj nemogoče! Verjetno je šlo za stare zamere na račun Udbe (in tudi Kos-a), za kar pa avtor študije ne more nositi nobenih posledic! Tudi njega je slovenski partijski vrh hotel »odstreliti« …


  • Priloga 5
    Shema pohoda 14. divizije in nemški policijski, obveščevalni in protiobveščevalni sistem

    (V besedilu je črno-bela shema, tukaj je celotna barvna inačica večjega formata, za povečavo kliknite na sliko)


POPRAVEK 6.maj 2012

V svoji skici za varnostno študijo pod naslovom Varnostna in obveščevalna zaščita pohoda 14. divizije NOV in PO Slovenije na Štajersko, str. 17, četrti odstavek, je napačen del stavka: "... 15. 6. 1943 pa sta bila aretirana Dušan Kraigher - Jug, sekretar PK KPS za Štajersko, in Vera Šlander - Lojzka, sekretarka PK SKOJ za Štajersko, ki pa nista klonila!"

Pravilno se stavek glasi takole: "... 15. 6. 1943 sta pod Tolstim vrhom padla še Dušan Kraigher - Jug, sekretar PK KPS za Štajersko, in Vera Šlander - Lojzka, sekretarka PK SKOJ za Štajersko!"

Na napako me je prijazno opozoril Alojz Brvar in navedel naslednje: "Vera Šlander in Dušan Kraigher nista bila aretirana, temveč sta omenjenega dne v jutranjih urah padla v vrtači pod Tolstim vrhom na dobroveljski planoti ob napadu nemške policijske patrulje, ki je sledila kurirju, ki je šel proti štabu 4. operativne cone. To mi je povedal še živeči partizan Franc Podbregar - Matko, ki je bil, poleg Gagoviča, Francija, Tesarja in še drugih treh borcev, takrat prisoten kot član zaščite Franca Rozmana - Staneta. Na kraju dogodka je postavljen spomenik."

 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net