VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C24

Slovenska panorama, 4. in 15. oktobra 2002 (dva nadaljevanja)
ŽIVLJENJE Z LEKO
Slavka Becele Ranković - spomini slovenske partizanke in resnica o brionskem plenumu
(Vsebine članka ne objavljam, ker predstavlja del mojega predgovora iz omenjene knjige in nekaj odlomkov avtorice knjige. Objavljam samo predgovor h knjigi.)  

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

NA POT SLOVENSKI IZDAJI

Z nekajletno zamudo prihajajo pred naše bralce spomini slovenske partizanke – prof. dr. Slavke Ranković z naslovom ŽIVLJENJE Z LEKO. Gre za slovenski prevod, saj je knjiga izšla že 1998 v Beogradu, v čirilici. Pravzaprav gre za iskreno in pogumno izpoved soproge Aleksandra Rankovića, podpredsednika SFRJ in organizacijskega sekretarja CK ZKJ, legendarnega partizana »tovariša Marka«, ustanovitelja in vodje OZNE oziroma UDB-e, najbližjega Titovega sodelavca, ki so ga v družinskem in prijateljskem krogu klicali tudi »Leka«.

Gre za sugestivno pripoved slovenske delegatke skojevskega kongresa v Drvarju 1944. leta, ki je bila »dodeljena« Vrhovnemu štabu jugoslovanske partizanske vojske, kjer je opravljala zelo zaupne (šifrantske) posle za CK KPJ in Aleksandra Rankovića, Titovega zvestega bojnega tovariša in glavnega kadrovika Partije. Presunljivi so opisi njunih tovariških odnosov, zlasti ko je tudi Ranković spoznal, da ne bo več mogel skrivati svojih simpatij do črnolase Dolenjke. Nepozaben je prizor, ko svoji uslužbenki dokaj »uradno« sporoči, da se bosta takoj ko opravi maturo, tudi poročila. Vriskala bi od veselja, pa se je komaj premagovala… Sledila so leta študija na ekonomski fakulteti, kjer je nazadnje tudi doktorirala. Poleg opisov redke družinske idile in rojstva sina Slobodana je doživela nekaj nepozabnih srečanj na mednarodni ravni, ko je bila uradno tudi druga dama Jugoslavije, soproga podpredsednika SFRJ!

Avtoričini spomini vsebujejo lirične opise otroštva, skojevsko zagnanost, ljubezen do njenih najbližjih in neizmerno žalost ob smrti brata, sestre in staršev, šegava dogajanja med partizanskimi tovariši in tudi dragocene avtentične opise nekaterih zgodovinskih dogodkov, kot je ozračje v t.i. »Titovi pečini« med nemškim desantom na Drvar, maja 1944, odnose med Titom in Rankovićem in podobno.

Ko je bil Ranković skupaj z ožjim vodstvom SDV julija 1966 na t.i. Brionskem plenumu politično obsojen zaradi prisluškovanja maršalu Titu in drugim, je bil to neverjeten šok in presenečenje ne samo za domačo javnost, temveč tudi širše. Čeprav so bili kmalu zatem vsi obdolženci pomiloščeni, so bili glavni akterji vendarle odstranjeni in so ostali »politično mrtvi«. Sledile so obsežne politično-ekonomske, predvsem pa kadrovske spremembe. Obveljala je uradna partijska ocena, da je bil Ranković nosilec jugoslovanskega velikodržavnega centralizma in s tem tudi zavora samoupravljanja! Začela se je intenzivna kampanja proti unitarističnim in centralističnim tendencam, med notranje sovražnike pa so bili uvrščeni še »rankovićevci«. Najprej je bil decentraliziran sistem državne varnosti, tako da so republike dobile večje pristojnosti. Vojaška varnostna služba se je spretno izognila vsem obtožbam, vendar so se medsebojni odnosi s SDV poslabšali. Nezaupanja ni bilo mogoče še dolgo odpraviti!

Kmalu zatem, l.1968, so bili predlagani novi amandmaji na ustavo SFRJ, 1971 je sledil hrvaški »maspok« (hrvaška pomlad) pa slovenska »cestna afera« in srbski liberalizem. Leta 1974 je bila spremenjena še ustava, ki je republikam in obema pokrajinama priznala še več pravic, pa je tako Jugoslavija postajala skoraj konfederacija…

Zato ni zanemarljiva ocena, da se je dejanski razpad Jugoslavije začel že julija 1966, ko je bil razbit enoten varnostni sistem (razkroj ZKJ smo lahko opazovali na TV-ekranih na 14. kongresu ZKJ, začetek razpada JLA pa smo doživeli junija 1991 na naših tleh).

Razumljivo je splošno presenečenje, ko je Aleksander Ranković nenadoma padel v Titovo nemilost! Seveda je to veljalo tudi za družino Ranković. Zato nam avtorica naniza nekatere dogodke, ki potrjujejo, da se odnosi Tito – Ranković niso spremenili čez noč! Prav zaradi tega, predvsem pa ker je zelo dobro poznala doslednost in moralna načela svojega soproga, ni verjela v krivične obtožbe proti njemu! Ranković je sicer na samem Brionskem plenumu sprejel na svoja ramena »politično in moralno odgovornost«, vendar proti interesom Partije ni hotel javno nastopati (kakor je to počenjal Milovan Djilas, ki je svoje glavne napade na Tita objavljal celo v tujini).

Ranković je molčal in zdelo se je celo, da se je sprijaznil s svojo usodo! Vendar ni bilo tako! Ranković ni skrival svoje resnice… Najraje se je srečeval s partizanskim tovariši. France Perovšek nam je v BORCU ohranil opis slučajnega srečanja poleti 1981 ali 1982. v Strunjanu, ko mu je Ranković odločno zatrdil, da ni organiziral nobenega prisluškovanja Titu in tovarišem, plačal je samo račune za druge!

Ranković je bil prepričan, da bo resnica nekoč zmagala in prišla na dan! Njegova zvesta življenjska spremljevalka je vso svojo energijo usmerila v dokazovanje moževe nedolžnosti, zlasti po njegovi nenadni smrti. Najprej je MLADINA 1986. objavila odmeven intervju, nato pa je 1998. izdala še knjigo spominov ŽIVLJENJE Z LEKO. Ocene so bile nadvse laskave.

Nazadnje je vendarle zmagala! Pred kratkim je v Beogradu skupaj s svojima sinovoma – Milivojem – Mićom in Slobodanom objavila tudi DNEVNIŠKE ZABELEŽKE Aleksandra Rankovića. Obenem je uspela pridobiti in objaviti znameniti in najbolj iskani dokument – Poročilo vojnotehnične komisije, s katerim je dokončno potrjeno, da so bile obtožbe proti Rankoviću in njegovim sodelavcem popolnoma izmišljene. Iz objavljenih dnevniških zapiskov je vidno, da je Rankovićeva soproga vseskozi prepisovala in skrivala njegove zapiske. Skrivala jih je na različnih mestih in pri iskrenih prijateljih, pa čeprav nekateri to niso ostali do konca. Eden od njih je bil tudi priznani srbski pisatelj Dobrica Ćosić, ki pa je nazadnje te »shranjene« zapiske izkoristil za lastno promocijo »zaupnih« pogovorov z Rankovićem v PIŠČEVIH ZAPISIH 1951-1968, Beograd, 2000, in tako zatajil svoje prave usluge šefu nekdanje OZNE…

O slovenskem deležu okrog priprav in izvedbe Brionskega plenuma, ki ni bil ravno zanemarljiv, ni celovitega opisa. To je verjetno zaradi tega, ker je bil ta delež izsiljen in zato tudi nepravičen do Rankovića in celostne resnice o ozadju Brionskega plenuma. Vsi raziskovalci tega obdobja se v glavnem strinjajo, da naj bi bil poleg Ivana Kreačića – Steva in Vladimirja Bakarića prav Edvard Kardelj med glavnimi pobudniki in režiserji Brionskega plenuma. To domnevo utemeljujejo s tem, da naj bi celotno afero prisluškovanja dejansko začel Edo Brajnik, ko je leta 1965 kot načelnik zvezne UDB-e obvestil Tita, da Ranković prisluškuje državnim in partijskim voditeljem in tudi njemu, Titu…

Takrat sta v zvezni UDV-i delala tudi Slovenca ing. Pavle Tepina, direktor Varnostnega inštituta zveznega sekretariata za notranje zadeve (ZSNZ), in Stanislav Pavlin, tehnik, pomočnik direktorja tega inštituta. Iz sodnih spisov je vidno, da sta bila aretirana med prvimi, ker naj bi predstavljala »šibki« člen med zaprtimi funkcionarji zvezne SDV. Kronska priča načrtovanega brionskega sodnega procesa, Selim Numić, podsekretar ZSNZ, ki je bil zadolžen za operativno-tehnične zadeve (celotno prisluškovanje), je razkril, da je njegov podrejeni Stane Pavlin lažno pričal proti njemu, za kar naj bi dobil pozneje nagrado – direktorsko mesto v Sežani. Pavlin naj bi se mu kasneje celo opravičil, češ da je bil prisiljen lažno pričati! Takratni zvezni javni tožilec, dr. Franc Hočevar, naj bi koordiniral začetni sodni pregon proti Rankoviću in njegovim znancem brez zadostnih dokazov.

O Brionskem plenumu so napisane zanimive in dokumentirane knjige in pričevanja, kakor so: pretresljiva osebna izpoved in dokumentiran prikaz operativno-tehničnih posegov okrog prisluškovanja, Selima Numića, pod naslovom DOBRA ZEMLJA, LAŽEJO, 1989; vsestranska in poglobljena študija raziskovalcev Jovana Kesarja in Pera Simića LEKA – ALEKSANDER RANKOVIĆ – OPROSTITEV BREZ MILOSTI, 1990; konkretna in uničujoča kritika vrhunskega obveščevalca Antuna Duhačeka IZPOVED OBVEŠČEVALCA – VZPON IN PADEC JUGOSLOVANSKE OBVEŠČEVALNE SLUŽBE, 1992; temeljita analiza neposrednega (in tretjega) obdolženca Vojina Lukića BRIONSKI PLENUM – OBRAČUN Z ALEKSANDROM RANKOVIĆEM, 1996, kakor tudi knjiga avtorice, ki jo imate pred seboj, pa tudi družinski projekt Aleksandra Rankovića DNEVNIŠKE ZABELEŽKE, 2001. Tudi v knjigi Vjenceslava Cenčića TITOVA POSLEDNJA ISPOVIJEST je potrjeno, da Ranković ni organiziral prisluškovanja Titu. Kljub temu še vedno obstojajo različne interpretacije pravih vzrokov in povodov Brionskega plenuma.

Med uradnim partijskim stališčem, ki ga je Josip Broz – Tito označil kot »frakcijsko borbo za oblast« (med pristaši centralizma in decentralizacije ali pa med unitaristi in republiškimi nacionalizmi) in utemeljenim razlogom avtorice in njenega pokojnega soproga Aleksandra Rankovića, da je šlo dejansko za obstoj Jugoslavije, se vsa ostala stališča gibljejo med tema dvema mejnikoma. Zanimive pa so tudi druge navedbe razlogov. Tako je Koča Popović, slavni partizanski poveljnik, general in pesnik, naslednik na funkciji podpredsednika države, menil, da je šlo za obračun med dvema konkurenčnima varnostnima službama – vojaškim KOS-om in civilno UDV-o, dočim je odstavljeni armadni general Ivan Gošnjak menil, da je šlo za Titovo maščevanje, ker je Ranković odkril jugoslovansko prostozidarsko ložo, v kateri je igral pomembno vlogo tudi Tito. O pripravah na Brionski plenum obstojajo tudi podatki o posegih tujih obveščevalnih služb, predvsem ameriške (sestanek V. Bakarića z ameriškim ambasadorjem v Grocki) in drugih.

Kakorkoli že, najbolj sprejemljiva se zdi domneva, da je šlo za dobro pripravljeno in načrtovano obveščevalno operacijo proti Jugoslaviji in Titu oziroma proti UDB-i in Rankoviću. Ker je znano, da Kominterna (in njeni nasledniki) ni nikdar odpuščala nezvestobe svojih sodelavcev, je zelo verjetno, da je šlo v tem primeru za maščevanje sovjetskih obveščevalnih služb proti Titu zaradi »izdaje in napak« glede Informbiroja, za klasično in domiselno akcijo kompromitiranja UDB-e in Aleksandra Rankovića, Titovega najbolj zvestega sodelavca! V prid takšni domnevi govorijo tudi vsa dogajanja, ki so doslej javno znana, namreč, da je bil Ivan Kreačić – Stevo, nekdanji šef centra NKVD-ja za Jugoslavijo, glavni režiser Brionskega plenuma, seveda s politično podporo ostalih somišljenikov v vrhovih ZKJ (Kardelj, Bakarić, Stambolić, Crvenkovski), civilne in vojaške varnostne službe (brata Milan in Ivan Mišković) in z operativno-tehnično podporo ter »dokazi« iz Hrvaške (Jovankin telefon in izvedeni kabelski priključki proti Rankovićevi vili).

Čeprav je pričevanje polkovnika Dušana Rusića, bivšega načelnika 1. oddelka in pozneje namestnika načelnika Varnostne uprave JLA, ki je tudi vodil celotno preiskavo proti Rankoviću in njegovi skupini, in avtorja prvega poročila vojno-tehnične komisije, dejansko tudi prelomnica pri razkrivanju ozadja in resnice o Brionskem plenumu, bi zgodovino Brionskega plenuma verjetno lahko zaključili, če bi poiskali tudi tisti leseni kovček, v katerem so bili spravljeni in zapečateni dokumenti te komisije… Tam kjer bi morali biti, v vojaških arhivih bivše JLA, jih baje ni! Bojim se, da jih bodo nekoč odkrili nekje v Moskvi!

Ko boste prebrali knjigo, ki jo držite v roki, boste lahko ugotovili, da je avtorica, slovenska partizanka, profesorica in doktorica ekonomskih ved, skrbna mati in zvesta žena – pogumno obranila čast in ime svojega soproga, pa tudi svoje in svojih potomcev. Obranila je resnico! Mirno in dostojanstveno, strpno in pogumno, brez maščevanja in zamer, vendar odločno, z dokazi in pričevanjem! Tako bo s slovensko izdajo prišla ta resnica tudi do njenih partizanskih znancev na Dolenjskem, pa tudi do vseh tistih, ki niso mogli spremljati novih razkritij o resničnem ozadju in vzrokih Brionskega plenuma.

Z dovoljenjem avtorice sem zaradi bralcev, ki ne poznajo vseh oseb in dogodkov, omenjenih v knjigi, dodal še nekaj potrebnih sprotnih opomb pod črto. Seveda sem jih tudi označil s svojimi kraticami (M.F.K). Zaradi aktualne vsebine in tehničnih razlogov (cirilica) je bilo spremenjenih nekaj prilog, izpuščeno pa je bilo tudi zadnje poglavje knjige pod naslovom »Rankovićeva hiša«.

àSlovenska izdaja knjige je izšla v samozaložbi, tisk in distribucijo pa je prijazno sprejel Grafis - Trade d.o.o. v svoji zbirki »Sledi«.


 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net