VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI OBJAVLJENI - C61

Prispevek srbskih prostovoljcev v boju za zahodno in severno slovensko mejo 1918–1919

Vojnosanitetski pregled - vodilni časopis zdravnikov in farmacevtov Srbske vojske, (31.10.2008)
Rat posle rata: doprinos srpskih dobrovoljaca u borbi za zapadne i severne slovenačke granice 1918/19.

àRazprave in polemike k članku

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Ta članek je bil delno objavljen v reviji àVojnosanitetski pregled. To je vodilna revija zdravnikov in farmacevtov Srbske vojske. Naslov članka v reviji je Rat posle rata: doprinos srpskih dobrovoljaca u borbi za zapadne i severne slovenačke granice 1918/19. Številka je posebna izdaja s skupnim naslovom ZBORNIK RADOVA SA NAUČNOG SKUPA »SRPSKI VOJNI SANITET 1917–1918«. Revija je izšla 30.10.2008, članek se nahaja na straneh 87-94. Vsebina celotne številke je prikazana àv priloženem PDF in je v srbskem jeziku in v cirilici.

à ČLANEK V PDF (v srbskem jeziku in cirilici)
à ČLANEK V WORDu (v srbskem jeziku in latinici)

Avtor pripravlja razširjen članek za revijo SV Vojaška zgodovina z naslovom:
Prispevek srbskih prostovoljcev v boju za zahodno in severno slovensko mejo 1918–1919. Po predvidevanjih bo članek izšel v eni izmed številk šele leta 2010.


Razprave in polemike k članku

Karlo Nanut je polkovnik SV v pokoju, prof. zgodovine, predavatelj in prvi direktor Vojaškega muzeja SV, publicist.


Spoštovani!

Izredno skrbno in pazljivo sem prebral Vaš prispevek v srbskem Vojnosanitetskem pregledu.. Dejstvo je, da ste se dotaknili problema pri koreninah, ne glede na to, če je v navedenih okoliščinah potrebno zagovarjati sintagmo »srbski prostovoljci«. O tem nekoliko kasneje.

Pri prebiranju Vašega prispevka (članka) z naslovom Rat posle rata: doprinos srbskih dobrovoljaca u borbi za slovenačke zapadne i severne granice 1918/19, sem ugotovil, da ste upoštevali dejstvo, ki so ga mnogi hote ali nehote spregledali. Če bi se naslanjali na natančnejše formulacijah je bila leta 1918–1919 med nemško Avstrijo in Državo SHS ter Kraljevino SHS vojna z mnogimi potrebnimi obeležji. Vojna kot termin je bila uporabljena že pri dr. Luki Sienčniku v njegovi v knjigi Koroški plebiscit. Kaj vse to pomeni: tudi naši zgodovinarji še niso dovolj preučili naravo spopadov na Koroškem in širše(!).

Kar zadeva dobrovoljce bi rad opozoril, da je tukaj potrebna tehtna študija, saj govori mnogo argumentov za in proti. Drugače povedano: dopustno je tudi uporabljati termin dobrovoljci ali prostovoljci, saj so to v nekem smislu srbski vojaki tudi bili. Pri Lojzetu Udeti tega termina ni, tudi v Slovenski novejši zgodovini 1848–1992, v izdaji Inštituta za novejšo zgodovino, soavtorja dr. Guštin in dr. Perovšek, ne uporabljata izraza srbski prostovoljci/dobrovoljci.

Vendar ni s tem nič zanikano in nič poudarjeno, saj so njune formulacije/trditve izredno skope in omogočajo tudi drugačne izpeljave. Nekako tako bi lahko dejal: do grabštajnskega zapleta lahko govorimo o dobrovoljcih. Argument za to trditev je naveden v Slovenski novejši zgodovini, 1. del, str. 195. Le-ta se glasi: »Poseben položaj so imele tudi vojaške enote, ki so jih sestavljali srbski vojni ujetniki. Ko se je v začetku novembra v Ljubljani ustavil vlak s srbskimi ujetniki, so se ti postavili na razpolago Narodni vladi. Iz njih so oblikovali polk, ki je po štetju srbske armade dobil številko 26. V njem je bilo približno 600 vojakov.« V nadaljevanju je bilo poudarjeno, da so se kasneje te srbske enote organizirale v Poveljstvo srbskih enot v Ljubljani (Komanda srbskih trupa). V tem njunem prispevku vsekakor ni upoštevano osnovno dejstvo, da so se srbski vojaki, nekdanji vojni ujetniki, postavili na razpolago Narodni vladi. S tem, ko je bila opravljena njihova samostojna odločitev, so se lahko in upravičeno smatrali kot – dobrovoljci!

To lahko trdimo na ravni praktičnega ravnanja, kako so bili obravnavani v Srbiji in zatem v Državi SHS in kasneje v Kraljevini SHS pa je drugačna zgodba. Zame osebno so – prostovoljci/dobrovoljci in to je zapisal tudi Andrej Rahten v knjigi Pozabljeni slovenski premier, Politična biografija dr. Janka Brejca (1869–1934), kjer na strani 213 govori o slovenskih in srbskih prostovoljcih, kar ni za dokazovanje zanemarljivo.

Upoštevati je treba tudi knjigo Dobrovoljci Kladivarji Jugoslavije 1912–1918, Ljubljana, 1936. Tudi v tem delu je govora o dobrovoljcih na Koroškem, vendar na dokaj indirekten način.

Lep pozdrav,
Karlo Nanut
 


Spoštovani!

Ker ste zadeli bistvo mojega članka, predlagam, da dele najine razprave objavim tudi kot odmev na sintagmo »srbski dobrovoljci«, ki ste jo lucidno takoj prepoznali. Morda bo zanimala širši krog obiskovalcev mojih spletnih strani ...

Najprej pa o Kladivarjih – slovenskih dobrovoljcih srbske vojske. S kolegom generalom Sekulićem, avtorjem knjige Knin je padel v Beogradu, sva se po letu 1992 dogovorila, da bova ostala v prijateljskih odnosih in skušala prispevati svoj delež k ponovnemu zbliževanju naših dveh narodov. Za revijo Borec je leta 2000 napisal obsežno študijo pod naslovom Slovenski dobrovoljci v srbskih osvobodilnih vojnah 1912–1918, katero sem skrajšal s 350 na 50 strani in preuredil. No, kasnejši uredniki Borca je niso hoteli objaviti. Zato sem dele te študije vnesel v svojo knjigo Slovenska vojaška inteligenca, Grosuplje, 2005, kompletni seznam vseh slovenskih dobrovoljcev, ki sem ga sam sestavil pa sem objavil na svoji spletni strani »Vojaštvo«. Letos sem to študijo (brez seznama dobrovoljcev) ponudil za objavo v vojaškozgodovinskem zborniku SV Vojaška zgodovina, kjer so ponudbo sprejeli, pa bo študija objavljena v prihodnjem letu.

Torej, te, kakor tudi druge prostovoljce sem kot posebno podkategorijo vključil med dele slovenske vojaške inteligence. Skrajšani članek o slovenskih prostovoljcih v srbski vojski sva z generalom Sekulićem pred par leti objavila v njihovi reviji Dobrovoljac.

No, že nekaj let nazaj sem načrtoval podrobneje obdelati tematiko srbskih dobrovoljcev v boju za zahodno in severno slovensko mejo. Seveda sem prebral in preštudiral vso razpoložljivo literaturo, od Šnuderla, Vauhnika, Maistra, Udeta in nazadnje tudi od Malgaja.

Ker vsebini knjige Malgajevi vojni spomini 1914–1919, ki jo pripravljam, ni odgovarjala sintagma »prostovoljci borci za severno mejo« (ES, Guštin), se mi je zdelo, da je najbolj primeren izraz »srbski dobrovoljci«. General Maister in nadporočnik Malgaj nikjer ne govorita o srbskih ujetnikih avstro-ogrske vojske, temveč vedno in povsod samo o srbskih vojakih! Niso vsi prišli iz Ljubljane! Na severni meji so jih prestrezali Miloš Vauhnik, župnik in župan Šentilja in jih s kamionom pošiljali v Maribor h generalu Maistru. Tako se je nabrala četa srbskih vojakov (s šajkačami), ki so s češko godbo na čelu marširali po mariborskih ulicah in vzbujali strahove Nemčurjev. General Maister je na koncu posebno pohvalil pogum srbskih vojakov, ki so ostali v Mariboru, saj je tudi z njihovo pomočjo uspešno rešil mnoge probleme. 

O slovenski prevari z antantnimi vojaki (srbske kraljeve vojske) ne bi razpravljal, ker je podpolkovnik Švabić to plačal s odpoklicem iz Ljubljane! Grabštajn je bila že zapoznela in nepotrebna zgodba, ko so verjetno tudi sami srbski vojaki spoznali, da jih je Narodna vlada iz Ljubljane žrtvovala (z lažno legendo o antantni vojski), pa so se enostavno predali, nakar so jih Avstrijci prek Budimpešte poslali v Beograd!

Tudi nadporočnik Malgaj je osvojil Velikovec, ko mu je podpolkovnik Švabić na prošnjo Andreja Oseta poslal 40 srbskih vojakov. Če je nadporočnik Malgaj prosil za "srbske vojake", potem zares nisem mogel pisati o nekakšnih srbskih vojnih ujetnikih, kajti vsi so ostali na slovenskem ozemlju prostovoljno in s plačo kot so jo dobivali slovenski vojaki in častniki!

Sintagma "srbski dobrovoljci" se mi je nekako sama ponudila oz. vsilila, saj je odražala dejansko stanje. Njihova poznejša organiziranost v Komando srbskih enot je seveda drugo vprašanje, saj drugače (v vojski) tudi ni moglo biti.

Velika večina srbskih ujetnikov je seveda odšla proti domu. Zakaj je 500 srbskih vojakov (po prestopu meje oz. odpustu iz taborišča formalno-pravno niso več bili ujetniki), je seveda posebno vprašanje za kakšno domoljubno sociološko študijo. Kakšnih jugoslovanskih ali južnoslovanskih teženj verjetno niso imeli, saj je malo verjetno, da so sploh vedeli za Slovence. Potrebno je prebrati romam Maksa Šnuderla, kako so jih z župnikom prepričevali, da so Slovenci, Hrvati in Srbi bratje po krvi in da bomo živeli v skupni državi!

Po mojem skromnem mnenju jih je najbolj zadrževalo sovraštvo do Nemcev (v Mariboru in na Koroškem), pa tudi dobra plača, saj so si po večletnem ujetništvu lahko privoščili tudi kakšen liter vina. V Mariboru so se Nemci najbolj bali nekega zastavnika (praporščaka) Djure, ko je malce popil ...

Ker pa pri pisanju nisem uporabljal zapisnikov Narodne vlade v Ljubljani, bom v drugi izdaji upošteval tudi ta vir, ki je odločilnega pomena za vrsto dogodkov, pa tudi še kakšne vire iz same Srbije (spomine teh dobrovoljcev).

Termina "prostovoljec" ali "dobrovoljec" sta po SSKJ enakovredna. Ker so Srbi za slovenske prostovoljce izbrali termin "dobrovoljac", sem enako ravnal tudi sam. Tako ne bo nobenih zamer ali razprav terminološke narave. Te predhodne pripombe sem napisal zaradi tega, da boste vedeli za moje namere in razmišljanja.

Pričakujem, da boste problem razčlenili do vseh relevantnih podrobnosti, ki veljajo za zgodovinsko stroko. Jaz sem prednji članek pisal kot general – vojak, ki je bil dolžan zahvaliti se srbskemu kolegi za prispevek srbskih prostovoljcev v boju za zahodne in severne slovenske meje. Zanimivo je tudi, da srbski dobrovoljci niso bili organizirani v kakšnem društvu, pa tudi nobeden ni prijel spomenice borcev za severno mejo 1918/19! Čudno, kajne?

Dopolnila dr. Nedoka, vodje simpozija, je bolj odgovor polkovniku Zdravku Seručarju, avtorju edine študije o vojaških problemih na Koroškem, ki pa leta 1950 tudi ni vedel za vsebino zapisnikov Narodne vlade SHS v Ljubljani. Tudi jaz sem zvedel za njih šele nedavno od Vas, avgusta 2008.

Lep pozdrav,
Marijan F. Kranjc
 


Spoštovani!

Borcem za severno in tudi za zahodno slovensko mejo, v tem primeru tudi srbskim vojakom, ni bilo zgodovinopisje tako naklonjeno, kot bi moralo biti, zato je nujen objektiven prikaz, ki vsebuje tudi status teh ljudi. Mednje vsekakor sodijo tudi srbski dobrovoljci ali prostovoljci, kar ni nobena izjema. Zakaj nobena izjema? Saj je moral tudi Vladimir Gradnik poudarjati nekaj, kar so mnogi zgodovinarji zanemarjali –  udeležbo primorskih prostovoljcev v boju za severno mejo v letih 1918/19.

Moj odgovor obravnava vsebinsko poenoteno problematiko, saj zadeva vprašanje dobrovoljstva. Menim, da to vprašanje še ni našlo dokončnega odgovora. Ne glede na to pa so na razpolago nekatera dejstva, da se vprašanje reši. Gre za kompleksna snov, ki sva jo načela. V zgodovinopisju je pač tako, da se ne sme nič poenostavljati, ali celo samovoljno sklepati. Prav pri bivših srbskih vojnih ujetnikih so se v  slovenskem zgodovinopisju zgodile neupravičene napake, ki se negativno odražajo še danes.

Pri pregledovanju obširne knjige  dr. Metoda Mikuža z naslovom Slovenci v stari Jugoslaviji, svoj čas predavatelja za novejšo slovensko zgodovino na Filozofski fakulteti, je že na 69 strani storjena nesmiselna napaka. Zapisano je:  »Prav tega dne (14. novembra 1918 – op. K.N.) pa so se Italijani  nevarno približali Ljubljani, saj so prodrli do Vrhnike in Borovnice. V sporazumu z Narodnim većem v Zagrebu je zbral v Ljubljani srbski oficir Švabić četo srbskih vojnih ujetnikov, italijanskemu komandantu v Logatcu pa je poslal pismo, v katerem je sporočil, da je to četa kraljevine Srbije, ki je sporazumno z vlado Narodnega veća v Zagrebu in v imenu antante prevzela v Ljubljani vso oblast.«

Tudi v tem zapisu je nekaj nelogičnosti:

  1. Zakaj »pošilja« dr. Mikuž proti Italijanom le četo, ko pa je znano, da je podpolkovnik Švabić razpolagal  z enoto, ki je bila nekajkrat večja? V učbeniku Zgodovine za 4. razred gimnazije, avtorja dr. Bože Repeta, Ljubljana, 1996, str. 100 je napisano, da je podpolkovnika Švabića z nekaj sto vojaki poslala proti italijanski vojski Narodna vlada v Ljubljani. Švabićevi vojaki so bili iz kontingenta bivših vojnih ujetnikov.

  2. Dr. Mikuž »pošilja« v akcijo srbske vojne ujetnike, kar je nesmiselno, saj so bili že zunaj taborišč za vojne ujetnike, kar jim je prinašalo nov status, torej frontnega vojaka.

  3. Dr. Mikuž ni upošteval že vzpostavljene odnose med  Narodnim većem v Zagrebu in Narodno vlado v Ljubljani, saj je znano, da je le-ta že samostojno uravnavala vojaško področje. V tem primeru tudi zoperstavljanje Italijanom pred Ljubljano.

Prav zaradi zmešnjave terminov in s tem povezanih dejstev, se postavlja vprašanje statusa podpolkovnika Švabića in njegove enote. To se lahko razreši le ob pomoči študije virov in primerjalnih tekstov, ki se nahajajo v drugi strokovni literaturi.

Referenčna snov za to je monografija dr. Momčila Zečevića, Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedinjenje, Maribor, 1977. Prav njegovo opisovanje v tem prelomnem letu mi je vedno služilo za zgled, kako je treba obravnavati tematiko povezano s srbskimi vojaki v Sloveniji po zlomu avstro-ogrske vojske in ustanavljanju vojaških kontingentov Države SHS.

Tako Zečević na str. 204 in 205 navaja tudi naslednje: »Vzporedno s prvimi akcijami skupne vlade v Beogradu, je tudi vrhovna komanda pričela ukrepati in reorganizirati ter preurejati enote redne  vojske Kraljevine Srbije, ki je po 1. decembru postala de facto vojska Kraljevine SHS. Že pred zedinjenjem so se iz srbskih vojakov in častnikov, ki so iz avstrijskega ujetništva v okolici Salzburga čez Beljak prispeli 6. novembra 1918 v Ljubljano, vzpostavili z odobritvijo srbske vlade in Narodnega veća SHS Komando srbskih čet v Ljubljani. V okviru te komande je bilo ob njeni vzpostavitvi 524 častnikov raznih činov in 300 vojakov s podpolkovnikom Stevanom Švabićem na čelu. Toda že 8. novembra so iz te skupine izločili 45 častnikov in jih poslali v Zagreb.«

V nadaljevanju je govora, da je bil v Ljubljani v okviru komande srbskih čet sestavljen bataljon s štirimi četami pod poveljstvom stotnika Čed. Milosavljevića. Slovenska Narodna vlada SHS je vsestransko podpirala in pomagala temu organiziranemu poveljstvu srbske vojske v Sloveniji po razpadu Avstro-Ogrske. Enote Komande srbskih čet v Ljubljani so delovale po nalogu ali v soglasju z Narodno vlado v Ljubljani in so tudi sodelovale s slovenskimi vojaškimi enotami, ki jih  je ustanovila Narodna vlada. V Ljubljani so v okviru Komande srbskih čet 20. novembra 1918 ustanovili tudi 26. pehotni polk, v katerem je bilo 1.773 vojakov in častnikov. Šele kasneje, od druge polovice decembra 1918, Zečević razpravlja o prihodu generala Krste Smiljanića in vzpostavitvi Dravske divizijske oblasti.

Kaj izhaja iz tega?

  1. Srbske enote v Sloveniji, predvsem v času Narodne vlade v Ljubljani, so imele poseben status, saj so delovale tudi za interese navedene vlade oziroma Slovencev v celoti. Ker so bile nastanjene v Sloveniji že pred ustanovitvijo skupne države (Kraljevine SHS), so imele poseben status tudi za srbsko vrhovno poveljstvo.

  2. Analogno temu bi lahko obravnavali Slovence, ki so kot bivši avstro-ogrske vojni ujetniki (v Rusiji) pristopili v srbske vojaške enote, kjer so dobili status dobrovoljcev. Tudi Primorci, kot bivši avstro-ogrski vojaki slovenskega rodu, so se v bojih za Koroško smatrali za dobrovoljce (glej: Vladimir Gradnik, Primorski prostovoljci v boju za severno mejo 1918–1919).

  3. Rad bi poudaril, da je ta tematika v našem zgodovinopisju le obrobna, kar dokazuje površno obravnavanje dogajanj, ki so nam določali nadaljnjo usodo in vplivali na naš kolektivni spomin. V čem pa je razlog ali celo vzrok, da se nam to dogaja? Razlaga ne bi bila enostavna. Le kolektivna in individualna neobčutljivost za takšne teme ne bi bila dovolj. Notranja trenja tudi zaradi vprašanj, ki zadevajo prizadevanja Slovencev za svojo samopodobo, ne bi vsega pojasnila. Večna politična, verska in ideološka razdeljenost ne daje zadnjih besed o vplivu na zgodovino in zgodovinopisje. O tem bi bilo treba globlje razmišljati in razpravljati. Kar bi rad poudaril je v tem trenutku naslednje: Veseli me, da ste tako vztrajni pri raziskavah, ki zadevajo predvsem Malgaja in srbskih vojakov na Slovenskem v letih 1918–1919. Kako je treba upoštevati strukturo in tehniko zgodovinske vede, je razvidno prav iz Vaših vztrajnih razčiščevanj vsebin, ki se nanašajo na Malgajevo smrt in na delno rešeno vprašanje dobrovoljstva. Tako je tudi prav!

Še tole: tudi včeraj in danes sem v prostem času prelistal na stotine strani, saj sem hotel ponovno preveriti, kaj vse je v strokovni literaturi napisanega o srbskih vojakih na naših tleh. Ugotovil sem: v letih 1918–1919 skoraj nič vsebinskega, torej to, kar želim dokazati. O srbskih dobrovoljcih ni govora:  ne pritrjevanja ne zanikanja. To, kar je pisal dr. Guštin v knjigi Slovenska novejša zgodovina, str. 195, se lahko razlaga tako ali drugače. Navedel sem del vsebine iz njegove trditve, da so se srbski ujetniki postavili na razpolago Narodni vladi v Ljubljani. Če so se v resnici, bom moral preveriti. To je bil stavek, ki omogoča trditev, da so bili na razpolago srbski prostovoljci. Ker pa so bili to le vojaki, se pojavi vprašanje, kdo jim je omogočil prehod iz bivših vojnih ujetnikov v dobrovoljce. Ravno zaradi tega sem moral omeniti Zečevića, ki mi je omogočil vhod v določanje specifičnega statusa srbskih vojakov v Sloveniji, vendar le do 22/23. decembra 1918.

Sklep: Če ste uporabljali termin »srbski dobrovoljci« ni le-ta prav nič napačen, saj je to »doletelo« v letih 1914-1918 mnoge vojne ujetnike, tudi slovenske.

Lep pozdrav,
Karlo Nanut
 


Spoštovani!

Hvala za Vašo poglobljeno analizo. Upam, da bodo tudi slovenski zgodovinarji sprejeli izraz »srbski dobrovoljci«.

Pri tem je tudi bistven tudi številčni odnos, ki je v začetku štel 524 častnikov raznih činov in samo 300 vojakov, da bi kasneje 26. polk zajel 1.773 častnikov, podčastnikov in vojakov, kar pomeni da je število srbskih dobrovoljcev naraščalo! Le spominov niso napisali, pa tudi svojega društva – združenja niso imeli. Število padlih ali ranjenih je bilo minimalno, pa tudi odlikovanj in priznanj niso dobili! Le kdo ve, zakaj?

Ker sem podrobneje proučil slovenske dobrovoljce v srbski vojski v letih 1912–1918, moram omeniti tudi nekaj številk. Pri tem je treba omeniti, da smo poimensko registrirali vseh 566 slovenskih dobrovoljcev  (àseznam na moji spletni strani), od katerih je v preboju solunske fronte sodelovalo le 194 slovenskih dobrovoljcev (50 ujetnikov AOV v Rusiji, 45 iz Slovenije, 99 iz tujine – izseljenci). Padlo je 42 dobrovoljcev, 12 pa jih je bilo odlikovanih s srbskimi in tujimi odlikovanji. Samo 21 dobrovoljcev je potem še sodelovalo v bojih na Koroškem in si prislužilo status »Koroški borec«. Dejansko je slovenskih dobrovoljcev bilo znatno več, vendar je leta 1917 okrog 13.000 dobrovoljcev, med njimi tudi mnogi Slovenci – disidenti, zapustilo srbsko vojsko zaradi nepravilnega odnosa in maltretiranja. Ostali so v glavnem preporodovci in sokoli. Kladivarji so se imenovali, 1936 so izdali pod tem imenom tudi svoj zbornik in spomine.

Sklep: številčni odnos 1.773 : 194 = 9 : 1  nekaj pomeni, ali pa tudi ne!

Lep pozdrav,
Marijan F. Kranjc
 

 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net