VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C51

Zgodovinski listi, štev. 1/2006, Zgodovinsko društvo Ljutomer, december 2006
Prlek, dr. Štefan Nedog, prvi slovenski zdravnik srbske vojske 1864
 

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Novinar beograjske Politike [i] je sredi leta 2004 objavil navedbo iz mojega članka, da je bil dr. Ivan Skubic, oče brigadnega generala Vladimirja Skubica, [ii] eden od prvih zdravnikov srbske vojske. Kmalu zatem se je redakciji oglasil priznani kardiolog slovenskega rodu, dr. Aleksandar Nedok, ki je zatrdil, da moj podatek ne drži, ker je bil prvi slovenski zdravnik v srbski vojski leta 1864 njegov stari oče, dr. Štefan Nedog, rojen leta 1828 v vasi Vogričevci.

Vzpostavila sva pisni stik, izmenjala zbrane podatke in nazadnje se je res pokazalo, da je bil naš prleški rojak, dr. Štefan Nedog, dejansko prvi slovenski zdravnik in prostovoljec v srbski vojski. Zato ga velja predstaviti.

V Zdravniškem vestniku Slovenije štev. 75/2006 je v Medihistorični rubriki izšel slovenski prevod študije dr. Aleksandra S. Nedoka z naslovom Prvi slovenski zdravniki in njihovi potomci v sanitetni službi srbske vojske od 1864 do 1918. V Beogradu pa je nedavno izšla njegova knjiga z naslovom Umik srbske vojske skozi Albanijo in njena evakuacija na otok Krf 1915–16 – delovanje sanitetne službe, v kateri je zajeta tudi usoda nekaj slovenskih vojaških zdravnikov in dobrovoljcev srbske vojske.

Po podatkih, ki jih je dr. Aleksandar Nedok zbral v arhivih srbske vojske do leta 1918, sta bila med prvima slovenskima zdravnikoma – prostovoljcema srbske vojske od leta 1864 dr. Štefan Nedog s Spodnje Štajerske in dr. Ivan Kovač z Dolenjske. Navajam pa tudi ostale, ki so jima kmalu zatem sledili, ker se enostavno niso hoteli podrejati Madžarom v avstro-ogrski vojski.

Dr. Štefan Nedog, tudi Nedok, je bil rojen 23. decembra 1828 v vasi Vogričevci št. 54 pri Ljutomeru, kot nezakonski sin »samske najemnice« Marije Nedog. Kje je obiskoval gimnazijo zaenkrat ni znano, medicino pa je študiral na Dunaju in v Pragi, kjer je 1861 tudi doktoriral oziroma postal višji zdravnik. [iii] Najprej je bil okrajni zdravnik v Ljubnem, kmalu zatem pa je postal vojaški zdravnik avstro-ogrske vojske in služboval v Pragi. Toda že decembra 1961 se je odpravil v Srbijo, kjer je kot okrajni zdravnik najprej služboval v Kragujevcu, zatem pa v Loznici kot okrožni. Leta 1864, ko je bila v srbski vojski ustanovljena tudi sanitetna služba, je postal vojaški višji zdravnik. Opravljal je različne dolžnosti od polkovnega zdravnika – podporočnika do načelnika sanitetne službe Drinskega korpusa v vojni proti Turčiji (1877–1878) s činom majorja. Zaradi izrednega poguma in zaslug je bil odlikovan s srebrno medaljo za hrabrost in takovskim križcem. Umrl je 5. maja 1878 zaradi ran in bil posmrtno povišan v čin sanitetnega podpolkovnika, kar je bil takrat najvišji čin v sanitetni službi srbske vojske.

Tudi njegovi potomci so bili pripadniki srbske vojske. Sin dr Josif Nedok je bil udeleženec obeh balkanski vojn in prve svetovne vojne ter postal rezervni podpolkovnik sanitetne službe, pozneje pa upravnik civilne bolnice v Kragujevcu. Tudi sinova Čedomir in Svetozar sta kot mladoletnika postala dobrovoljca srbske vojske in nosilca albanske spomenice. Svetozar, Aleksandrov oče, je bil radiotelegrafist srbske vrhovne komande, čeprav je imel komaj 16 let. Tudi Aleksandar je bil kot študent medicine udeleženec NOV v letih 1944–1945, pozneje pa je postal upravnik beograjske bolnice Sveti Sava, predsednik kardiološke sekcije Srbskega zdravniškega društva in član newyorške medicinske akademije. Danes je upokojenec in raziskovalec deleža slovenskih zdravnikov v srbski vojski. Lani je z družino komaj dobil vizo za obisk rodnega kraja Ljutomera in priznal, da se je razjokal, ko je gledal lepoto jeruzalemskih goric. Ko je nedavno zvedel, da je bil rojen v vasi Vogričevci (nemško Pogoritschen), ne pa v samem Ljutomeru, je bil še bolj presenečen. Bil sem prijetno presenečen tudi sam, saj so bili moji stari starši iz sosednje vasi. Radoslavcev.

Poskusil sem raziskati poreklo družine Nedog, pri čemer mi je prijazno pomagal gospod Srečko Pavličič, publicist in genealog iz Pristave pri Ljutomeru. Ker ne obstaja Status Animarum za takratno župnijo Sv. Roka pri Cezanjevcih, pod katero je spadala tudi vas Vogričevci, sem v ARS pregledal franciscejske protokole in ugotovil, da je bilo v vasi Vogričevci do leta 1825 samo 28 hišnih številk (od 19 do 46), pa je verjetno hišna številka 54 nastala po tem letu. V abecednem seznamu lastnikov hišnih parcel iz leta 1823 pa je tudi zapisano, da je na štev. 16 stanoval Andreas Terstenigg, njegov naslednik Matjas Terstenjak pa je imel kasneje tudi stavbno parcelo – hišo na štev. 59, ki je uradno omenjena v neki pritožbi leta 1879. Ker se nikjer ne omenja štev. 54, domnevam, da je šlo za napako v krstnem listu, ko so namesto 59 zapisali 54! Ker ni bilo v vasi nobenega Nedoga, je zelo verjetno vnukova pripoved, da je šlo za »romantično ljubezen« matere Marije Nedog, doma iz širše okolice, in vaškega bogataša in lastnika vinograda na stavbni parceli »med potoki« oziroma v Vogričevcih št. 59? Zato domnevam, da je nezakonski oče dr. Ivana Nedoga bil prav Matija Trstenjak, ki je kasneje omogočil sinu šolanje na gimnaziji (v Ptuju, Mariboru ali Gradcu). V mariborskem škofijskem arhivu sem naročil podrobno raziskavo glede izvora Marije Nedog, vendar rezultati še niso znani. Nedogi (Nedoki) so živeli namreč v Prekmurju, predvsem pa v Prlekiji (Bunčani, Boreci, Sv. Jurij ob Ščavnici) in še kje.

Skupaj z dr. Štefanom Nedogom je v srbsko vojsko leta 1864 vstopil tudi dr. Ivan Jožefa Kovač, rojen 22. marca 1827 v vasi Gornji Križ pri Žužemberku. Gimnazijo je obiskoval v Novem mestu in Ljubljani, medicino pa je končal 1858 na Dunaju. Bil je vojaški zdravnik avstro-ogrske vojske in je leta 1959 sodeloval v bojnem pohodu v Italijo, kjer je bil odlikovan za vojne zasluge. Ker se ni hotel vključiti v avstro-ogrsko vojsko, je podobno kot še nekaj drugih slovanskih (slovenskih) pripadnikov avstrijske vojske, odšel maja 1861 v Srbijo. Najprej je opravljal zdravniško službo, po vsej verjetnosti v Šabcu, leta 1864 pa je skupaj z dr. Nedogom pristopil v novoustanovljeno sanitetno službo srbske vojske, opravljal odgovorne dolžnosti v vojnah proti Turčiji in Bolgariji in dosegel čin sanitetnega majorja. Umrl je 14. januarja 1883 v Šabcu, kjer je živela tudi njegova družina. Imel je dva sina, ki sta delala v tovarni orožja v Kragujevcu, pa tudi hčerko, ki se je poročila, vendar podrobnejši podatki o njihovi usodi niso znani. Za kakšnega diplomanta zgodovine bi bilo verjetno zanimivo, da bi v ljubljanskih Novicah [iv] poiskal razne članke iz Srbije v letih od 1864 do 1883, ki jih je dr. Kovač pošiljal in podpisoval s psevdonimom »Podlišček(ov)«. Verjetno bi v teh poročilih iz Srbije lahko odkrili še marsikatero zanimivost.

Ne prvi, temveč šele tretji po vrsti je bil dr. Viktor Skubic, rojen 19. aprila 1845 v Črnomlju, ki sem ga podrobneje predstavil v članku Slovenska kri za srbske brate. [v] Dr. Nedok je v vojaških dokumentih odkril zanimivo podrobnost glede strokovnega izpopolnjevanja dr. Skubica. Namreč, po 6. razredu gimnazije v Novem mestu, naj bi Viktor Skubic na Dunaju študiral medicino in se okrog 1870 nastanil z družino v Požarevcu, kjer je verjetno opravljal dolžnost nižjega zdravnika. Zatem je v Jeni, v Nemčiji, dokončal triletni študij medicine in kot doktor medicine (višji zdravnik) postal upravnik civilne bolnišnice v Požarevcu. Kot rezervni sanitetni častnik je sodeloval v vojni proti Bolgariji (1885–1886), nakar se je aktiviral kot sanitetni stotnik srbske vojske. V letih od 1887 do 1892 je opravljal razne sanitetne dolžnosti v srbski vojski. Umrl je 1892 v Požarevcu zaradi posledic ran. Od njegovih šestih otrok sem podrobneje predstavil pehotnega generala Vladimirja Skubica (1877, Požarevac – 1954, Beograd). [vi] Kot zanimivost naj navedem, da sva kasneje z znancem Markom Skubicem iz Ljubljane, sestavila rodovnik Skubicev od 1620, katerih izvor je v Stari vasi v sedanji župniji Šmarje Sap pri Ljubljani.

Dr. Ivan Plesničar je bil rojen 16. avgusta 1841 v Ljubljani. Njegov oče Janez je bil rojen 1806 v Solkanu pri Novi Gorici, delavec tovarne sladkorja – »cukrarne« v Ljubljani, mati Helena Zarnik pa je bila iz Štepanje vasi pri Ljubljani. Stari oče Matija, rojen okrog 1775, je bil kmetovalec v Solkanu in poročen z Marijano Winkler.

V Ljubljani je Ivan končal 6 razredov gimnazije, zatem pa je v Gradcu vojaško sanitetno šolo in postal magister kirurgije in porodničarstva. Do leta 1866 je kot nižji vojaški zdravnik služboval v 3. obmejnem polku avstrijske vojske in nazadnje sodeloval v prusko-avstrijski vojni v Italiji (priključila se je Prusiji) ter si prislužil vojaško medaljo za prizadevno službo. Leta 1867 je kot dobrovoljec pristopil v sanitetno službo srbske vojske. Sodeloval je v srbsko-turški vojni 1876–1878  in opravljal dolžnost načelnika sanitete v brigadi in upravnika vojaške bolnišnice v Studenici. Bil je odlikovan s srebrno medaljo za prizadevno službo in hrabrost. Leta 1878 je bil povišan v sanitetnega poročnika in si prislužil odlične ocene. Po letu 1878 je bil upravnik civilne bolnišnice v Kragujevcu, kjer je živel s družino vse do svoje smrti 1908.

Imel je pet otrok, od katerih sta dva postala častnika srbske vojske. Starejši sin Aleksandar, major, je s celotnim bataljonom padel leta 1915 v boju z Bolgari, mlajši Milan (1882, Kragujevac – 1969, Ostende, Nemčija) pa je kot podpolkovnik leta 1918 prestopil v vojske Kraljevine Jugoslavije in nazadnje postal divizijski general. Zaradi političnih zamer menda ni postal poveljnik četniškega poveljstva Jugoslavije niti ni bil povišan v čin armadnega generala. Zaradi svojih korenin sem ga prištel med generale slovenskega rodu, s čimer se je strinjal tudi njegov edini potomec – vnuk Milan Pešić, iz Milana, Italija. [vii]

Karlo Ivana Lipold, absolvent medicine, je bil rojen 3. novembra 1851 v Mozirju, takratnem Passbergu. Gimnazijo je obiskoval v Celju, medicino pa je študiral na Dunaju in v Pragi, vendar k zaključnemu izpitu ni pristopil. Po vsej verjetnosti je bil vpoklican v avstrijsko vojsko pa je 1o. junija 1876 dezertiral v Srbijo in postal dobrovoljec v sanitetni službi srbske vojske. Sodeloval je v obeh vojnah proti Turčiji v letih 1876–1978. Odlikoval se je s svojim pogumom in medicinskim znanjem. Bil je odlikovan s srebrno medaljo za hrabrost in takovskim križcem. Čeprav ni bil doktor medicine, je zaradi svojega znanja in sposobnosti opravljal številne sanitetne dolžnosti (polkovni zdravnik, upravnik vojaške bolnišnice, upravnik vojaško-sanitetnega skladišča in podobno). Ker zaradi nedokončane medicinske fakultete ni mogel po redni poti dobiti čin sanitetnega poročnika, so mu nazadnje dodelili »častni čin kapetana« sanitetne službe. Bil je poročen in je imel hčerko, o njeni usodi pa ni podatkov. Kot vojaški dezerter ni nikoli mogel obiskati svojega rojstnega kraja. Umrl je 24. septembra 1911 v Beogradu.

Med javno najbolj znanimi Slovenci, ki so priskočili na pomoč Srbom, je bil vsekakor dr. Franjo Ribnikar, rojen 1840 v vasi Senično pri Golniku, ki pa je že takoj po končanem študiju medicine odšel v Beograd, kjer je opravljal zdravniški poklic. Malo pa je znano, da je dr. Ribnikar doštudiral tudi teologijo. Kot prostovoljec se je leta 1876 udeležil vojne proti Turčiji. Tudi njegovi trije sinovi so aktivno sodelovali v političnem i vojaškem življenju Srbije. Leta 1904 so ustanovili doslej najbolj znani srbski dnevnik Politiko, naslednjega leta pa je stari Ribnikar umrl. Zdravniški poklic je nadaljeval sin. Dr. Slobodan Ribnikar, ki je sodeloval v obeh balkanskih vojnah, nazadnje pa je bil upravnik poljske bolnišnice Drinske divizije. Potomci še nadalje vodijo Politiko…

Dr. Jožef Svetič je bil rojen 1817 v Ljubljani, kjer je dokončal gimnazijo. Po končanem študijo medicine na Dunaju je leta 1857 odšel v Loznico v Srbiji, kjer je bil okrajni in okrožni zdravnik. Bil je poročen in je imel sina, vendar o njegovi usodi ni nič znanega. V letih 1876–1878 je sodeloval v obeh vojnah proti Turčiji in nazadnje postal rezervni sanitetni stotnik 1. razreda. Po vsej verjetnosti je umrl 1882 v Loznici.

Dr. Franjo Kopše (srbsko Kopša) je bil rojen 1848 v Idriji. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, Gradcu in Trstu. Medicino je študiral na Dunaju in 1871 tudi postal doktor medicine. V Srbijo je odšel 1875 in kot dobrovoljec sodeloval v obeh vojnah proti Turčiji (1876–1878) in Bolgariji (1885), da bi nazadnje dobil čin rezervnega sanitetnega stotnika 1. razreda. Z družino je živel v Vranju, kjer si je ustvaril sloves odličnega zdravnika in mecena. Še danes ena od ulic nosi njegovo ime. Umrl je 7. junija 1898. Imel je šest otrok, od katerih sta dva sina študirala medicino na Dunaju in kot vojaška zdravnika srbske vojske sodelovala v obeh balkanskih in prvi svetovni vojni. Šlo je za sanitetnega podpolkovnika dr. Milutina Kopšeta (1880–1949), nazadnje primarija očesne klinike Medicinske fakultete v Beogradu, in dr. Dušana Kopšeta (1885–1925), nazadnje upravnika vojaške bolnišnice v Pirotu.


Pripis:

Na moj predlog je gospod Srečko Pavličič uvrstil svoj zapis z naslovom Nekaj rodoslovnih dejstev in hipotez o Nedogih takoj izza mojega. V njem je podal pregled podatkov, ki jih je bilo mogoče izluščiti iz ohranjenih cerkvenih matrikul.

Tako je rod Nedogov lociral tudi v Branoslavce, kjer je Janez Nedog, poročen z Gero Bones, imel sina Nikolaja, ki se je 1720 poročil z Ano Pilaj. Imela sta hčer Marijo, rojeno 1760, zelo verjetno pa tudi Evo, vendar njenega vpisa zaenkrat ni bilo mogoče najti. In prav ta Eva Nedog je bila mati nezakonske Marije, rojene 1798 v Cezanjevcih štev. 3  pri kmetu Vunderlih (krstna botra je bila Vunderlihova!). Marija je 1825 rodila nezakonskega sina Janeza v Cezanjevcih štev. 22, kjer je bila dekla pri Pušenjakovih, 1828 pa je v Vogričevcih štev. 54 rodila nezakonskega sina Štefana! Kdo bi bil lahko oče, ni znano, navadno je bil to gospodar, lahko pa tudi hlapec ali kdo drugi. Znano je samo, da je mati Marija pozneje živela pri prvem sinu Janezu Nedogu na Kamenščaku štev. 47 oziroma 81.

Zanimivo bi bilo izvedeti, ali je pri potomcih Janeza Nedoga na Kamenščaku štev. 47 ostala kakšna sled stikov s Štefanom! In drugo, prav tako bi bilo zanimivo izvedeti, kje je Štefan končal gimnazijo (Ptuj, Maribor, Graz, Varaždin – preverjeno, mogoče Ruše?), kdo ga je šolal potem na Dunaju …


Viri:

  • Izpiski iz zasebnega pisma dr. Aleksandra Nedoka iz Beograda, 13. 3. 2005

  • Arhiv sanitetne službe srbske vojske od 1864 do 1918, Vojnozgodovinski institut v Beogradu

  • Slobodan Kljakić, Prvi stigli doktori Kovač i Nedok, Politika, 24. 8. 2004, Beograd

  • Marijan F. Kranjc, Slovenska kri za srbske brate in Slovenci so branili Srbijo, Rast, štev. 2 in 6/2004, Novo mesto

  • Zgodovinski listi, štev. 1/2003 in 1/2004, Zgodovinsko društvo Ljutomer


Končne opombe:

[i] Kljakić Slobodan, Prvi stigli doktori Kovač i Nedog, Politika, 24. 8. 2004, Beograd
[ii] Zgodovinski listi, štev. 1/2003, Zgodovinsko društvo Ljutomer
[iii] Dr. Aleksandar Nedok je v posebni študiji predstavil tudi sistem takratnega medicinskega študija v Avstriji, ki je imel tri stopnje, in sicer: Wundartz (ranocelnik) – patron kirurgije; Niederer Artz (nižji zdravnik) – magister kirurgije in Oberer Artz (višji zdravnik) – doktor medicine, pa bom te stopnje medicinske izobrazbe tudi navajal.
[iv] Kmetijske in rokodelske novice, ki so izhajale v Ljubljani od 1843 do 1902.
[v] Rast, štev. 2/2004, Novo mesto
[vi] Zgodovinski listi, štev. 1/2003, Zgodovinsko društvo Ljutomer
[vii] Zgodovinski listi, štev. 1/2004, Zgodovinsko društvo Ljutomer
 


 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net