VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C42

Nedeljski dnevnik, Ljubljana, 10.5.2006, 15.5.2006, 24.5.2006 in 31.5.2006
ODLOMKI IZ KNJIGE PLAVA GARDA

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Polkovnik Avšič je prestopil k partizanom (1. nadaljevanje)
(Nedeljski dnevnik, 10.5.2006)

Za začetek nekaj uvodnih pojasnil … V Založbi PRO-ANDY v Mariboru bo v drugi polovici maja letos izšla knjiga PLAVA GARDA, poveljnikovo zaupno sporočilo. Gre za izredno zanimivo pričevanje četniškega vojvode in generalštabnega polkovnika Karla I. Novaka, poveljnika slovenskih četnikov do leta 1943, pozneje pa četniškega predstavnika pri zavezniškem poveljstvu v Italiji.

Raziskovalni novinar Slobodan Kljakić iz Beograda mi je lani ponudil za objavo kopijo Novakovega zaupnega poročila z naslovom Ravnogorsko gibanje v Sloveniji 1941–1945. Dogovorila sva se, da bova najprej pripravila slovensko, nato pa še srbsko izdajo. Novakovo poročilo doslej še ni bilo objavljeno v celoti. Ker slovenski bralci dejansko ne vedo prav nič o ravnogorskem gibanju, sem se odločil za bolj udomačen izraz »plava garda«, ki je bil med vojno in v povojnem obdobju uporabljan za slovenske četnike, plavogardiste – kolaborante!

V feljtonu z naslovom General Rudolf Maister in njegova sinova, ki ga je Nedeljski objavil letos januarja in februarja, sem razkril nekaj neznanih podrobnosti o Hrvoju Maistru, polkovniku Jugoslovanske vojske izven domovine. V februarski številki novomeške revije Rast pa sem objavil obširen članek z naslovom Slovenski četniki na Gorjancih 1942.

V nadaljevanju prepustimo besedo Karlu Novaku, poveljniku slovenskih četnikov, pri čemer bom dopolnil nekatere navedbe (v oklepaju). Omejil se bom na štiri najbolj zanimive dele tega poročila: začetno sodelovanje z OF, formiranje Kraljeve jugoslovanske vojske v Sloveniji, delovanje Slovenske zaveze in vojnega sveta, obveščevalno sodelovanje z Italijani in Nemci ter obveščevalno sodelovanje z zahodnimi zavezniki v Italiji.


Sodelovanje slovenskih častnikov z OF

»Za vsakega iskrenega Jugoslovana, predvsem pa aktivnega vojaka sta tragičen zlom jugoslovanske vojske ter hitro zavzetje državnega ozemlja s strani sovražnih vojsk predstavljala veliko razočaranje.

Tiste prve dni je bilo treba imeti veliko moči in zaupanja v bodočnost. Zaupati v prihodnost je bilo res težko, zlasti v okoliščinah, v katerih smo se nenadoma znašli predvsem mi, aktivni častniki, brez vojske in dela.

Nikjer ni bilo poti iz razočaranja in apatije. Vodilni politiki so se držali v ozadju ali pa so se pridružili kapitulantskemu obnašanju. To je doseglo vrhunec, ko se je slovenska delegacija pod vodstvom dr. Marka Natlačna in Ivana Puclja v Rimu priklonila Mussoliniju (Naslednji dan je bila slovenska delegacija tudi v avdienci pri papežu – pripomba M. F. K.).

Z druge strani je Komunistična partija (Slovenije) po nemškem napadu na Rusijo zbrala okrog sebe razne disidente iz predvojnih legalnih političnih strank in ustanovila novo politično in vojaško telo, ki se je razglasilo za nestrankarskega in nadstrankarskega predstavnika slovenskega naroda v boju za narodno osvoboditev izpod okupatorja. To telo, z imenom »Osvobodilna fronta« – OF, katerega komunistični program je bil spretno zamaskiran z nacionalnimi idejami in v katerem je bilo veliko znanih osebnosti iz vrst nekomunistov, je zelo hitro vplivalo na bojevito mladino, pri čemer je izkoristilo njeno razočaranje zaradi nesrečnih vojaških operacij in žalostnega obnašanja do tedaj najbolj vplivnih političnih osebnosti.

Na žalost med aktivnimi častniki v Sloveniji ni bilo osebnosti, kot je bil Draža Mihailović. Pri starejših vplivnih častnikih je prevladalo mnenje: treba je počakati mirno in brez vsakršnih akcij proti sovražniku. Samo ožji krog mlajših častnikov je začel iskati poti in načine za sodelovanje v osvobodilnih akcijah, posebej še po sporočilih o uspešnih borbah proti okupatorju v Srbiji. Zaradi negativnega delovanja nekomunističnih organizacij in političnih krogov ter pasivnosti višjih častnikov so ti mlajši častniki začeli sodelovati z OF in partizani, posebej še, ko se je zvedelo, da v Srbiji nacionalne sile sodelujejo s partizanskimi enotami.

Že meseca maja 1941 se je začel okrog dr. Vekoslava Bučarja in generalštabnega majorja Ivana Fregla (pozneje so ga v Srbiji ustrelili Nemci skupaj z majorjem Aleksandrom Mišićem, sinom vojvode Mišića) zbirati manjši krog aktivnih častnikov, katerega vodstvo sem po odhodu majorja Fregla v Srbijo k polkovniku Draži Mihailoviću prevzel jaz osebno.

S sodelovanjem ni bilo nič

Vzpostavili smo stik s komunističnima voditeljema Borisom Kidričem in dr. Alešem Beblerjem in razpravljali o možnostih skupne akcije v okvirih Osvobodilne fronte, h kateri smo pristopili kot nacionalna skupina (Prvi sestanek je bil v obdobju junij – avgust 1941, pripomba M. F. K.). Znotraj OF smo bili potem v skupini nekdanjih ministrov in banov: dr. Draga Marušiča, ing. Dušana Serneca, dr. Novaka (verjetno Avgust – opomba M. F. K.) in Jake Avšiča, polkovnika VKJ. Vsi smo se opredelili za OF, vendar kot skupina pristašev kralja Petra II. in polkovnika Draže Mihailovića.

Prve dni septembra 1941 sem bil s pisnim ukazom, ki ga je v imenu polkovnika Draže Mihailovića podpisal generalštabni major Žarko P. Todorović (poveljnik »severnih pokrajin«, tudi Slovenije – pripomba M. F. K.), postavljen za edinega predstavnika Mihailovićevega (ravnogorskega) gibanja in Kraljeve jugoslovanske vojske v Sloveniji. Prejel sem tudi prva pisna navodila za delo in organizacijo. S tem se je uradno začelo ravnogorsko gibanje v Sloveniji.

Od tega dne naprej je bilo delo organizacije v Sloveniji v znamenju naporov (v nasprotju s Srbijo, kjer so potekali nepretrgani boji proti sovražniku), da se kljub vsem težavam in nasprotnim strujam gibanje okrepi in ohrani ter da se ustanovijo aktivne enote Kraljeve jugoslovanske vojske, ki bodo pripravljene za odločno akcijo, ko bodo dobile ukaz od svojega vrhovnega poveljnika.

V Sloveniji so bili pogoji za organiziranje relativno ugodni, še več: Slovenija bi lahko imela zelo pomembno in politično morda celo odločujočo vlogo v ravnogorskem gibanju: namreč, gibanje bi lahko postalo vsesplošno jugoslovansko po obliki in vsebini, s tem pa bi nasprotnikom in tudi dobronamernim opazovalcem dokazali, da gibanje ni samo srbsko. Na žalost, ni bilo uspeha.

Pomen Slovenije je v tem smislu razumel general Draža Mihailović, razumeli so ga zelo dobro tudi komunisti, medtem ko tisti v sredini tega niso sploh dojeli.

Sestanek z generalom Dražo Mihailovićem in stotnikom Hudsonom

Zato sem se odločil, da odpotujem v Srbijo in se osebno sestanem z Dražo Mihailovićem, ki je bil medtem že zakoniti vrhovni poveljnik Jugoslovanske vojske v domovini in tudi povišan v (brigadnega) generala.

Dr. Marušič (Drago) in ing. Sernec (Dušan) sta zahtevala, da gre z menoj v Srbijo tudi polkovnik Jaka Avšič, poskrbela pa sta tudi za financiranje potovanja. Njun namen je bil, da bi general Mihailović imenoval polkovnika Avšiča za poveljnika v Sloveniji, njiju pa bi v imenu begunske vlade politično pooblastil, da predstavljata njega in vlado v Sloveniji. Na tak način sta nameravala priti do vodilnega vpliva v OF.

Z denarjem sva si s polkovnikom Avšičem priskrbela dokumente in vozovnice do Zemuna in v začetku novembra 1941 krenila na pot. Za potovanje od Zemuna skozi Beograd do Ravne gore pa nama je dokumente priskrbela naša beograjska organizacija pod vodstvom majorja Žarka Todorovića.

V Srbiji sva se, na žalost, znašla v situaciji, ki naju je presenetila. Medtem ko smo mi v Sloveniji sodelovali s komunisti, je prišlo v Srbiji po velikih in skupnih uspehih proti Nemcem do nenadnega in izdajalskega partizanskega napada na četnike, iz česar se je potem razvila brezobzirna medsebojna borba. Kljub temu je general Draža Mihailović, po Avšičevem in mojem poročanju, dovolil nadaljevanje našega sodelovanja s komunisti, vendar s potrebno previdnostjo in zagotovitvijo samostojne organiziranosti naše vojske zaradi izkušenj iz Srbije, kjer komunisti niso držali besede (Dne 20. novembra 1941 sta se v Čačku sestali delegaciji partizanov in četnikov in sklenili premirje, pa sta tako major Novak in polkovnik Avšič lahko obiskala generala Mihailovića šele naslednji dan, 21. novembra 1941, major Novak pa se prikrito sestal tudi z britanskim stotnikom Hudsonom, ki mu je dal navodila za obveščevalno sodelovanje! – Pripomba M. F. K.).

Dobila sva enaki pisni pooblastili za delo: polkovnik Avšič kot poveljnik, jaz pa kot načelnik štaba enot Kraljeve jugoslovanske vojske v Sloveniji. General Mihailović pa ni hotel dati nobenih pooblastil za Marušiča in Serneca, ker je želel ohraniti popoln vojaški značaj organizacije.

S temi pooblastili sva se s polkovnikom Avšičem iz Ravne gore vrnila v Slovenijo, kjer so medtem komunisti že začeli propagandno akcijo proti četnikom. Na dveh sestankih s komunistom Borisom Kidričem nisem uspel skleniti niti sporazuma niti kompromisa, ker komunisti sploh niso dovolili organiziranja Kraljeve jugoslovanske vojske. S komunisti sem prekinil vse odnose, medtem ko je polkovnik Avšič s tremi bivšimi ministri in bani stopil na stran komunistov in tako zlorabil sprejeta pooblastila v korist partizanov ter prevaral ljudi, ki niso poznali pravega stanja (Polkovnik Avšič je prestopil k partizanom takoj po prihodu iz Srbije, ker je videl kakšne bodo posledice bratomorne vojne – pripomba M. F. K.). S tem je bil naši organizaciji zadan hud udarec, ker je v vrstah aktivnih častnikov nastalo vznemirjenje, večina pa se je pasivno umaknila.

Zame osebno je bila pot definitivno določena: delovati za kralja in Jugoslavijo, organizirati zakonito vojsko pod poveljstvom generala Draže Mihailovića in boriti se proti sovražniku v mejah možnega, pri čemer sem ohranil obrambno stališče do komunistov in partizanov.«


Za svobodo, za demokracijo in za kralja (2. nadaljevanje)
(Nedeljski dnevnik, 17.5.2006)

V nadaljevanju svojega zaupnega poročila major Karl Novak piše:

»Po Avšičevi izdaji mi je general Draža Mihailović zaupal tudi dolžnost zastopnika poveljnika … Z aktivnimi častniki sem ustanovil majhen štab. Prva relativno dobro organizirana skupina, ki se je pridružila naši vojski, je bila Sokolska legija. Štela je okrog 1.000 pripadnic in pripadnikov, na njenem čelu pa je bil sokolski svet. … Na žalost pa njeno vodstvo (dr. Fran Mihalič, ing. Ladislav Bevc in drugi) ni bilo dovolj borbeno in se je predolgo upiralo zahtevam slovenskega poveljstva za ustanovitev enot na terenu in za začetek borbe. Primeren trenutek je bil tako v začetku 1942. leta zamujen. Takrat se mi je pridružila manjša skupina z imenom Pobratim, ki se je kasneje združila z drugimi manjšimi skupinami v Narodno legijo.

Tretja in najmočnejša skupina je bila Slovenska legija, bojna organizacija Slovenske ljudske stranke, ki jo je vojaško organiziral in usposobil generalštabni podpolkovnik Ernest Peterlin, klerikalni kandidat za poveljnika Slovenije. Slovenska legija je štela okrog 10.000 pripadnikov, imeli so precejšnjo količino skritega orožja in vojaške opreme …

Za federativne enote Kraljevine Jugoslavije

Še pred koncem zime 1941–1942 se je v Sloveniji dovolj jasno izkristalizirala politična situacija. Pod vplivom nemškega neuspeha v Rusiji, barbarskega obnašanja okupatorja in vse večjega komunističnega terorja nad svojimi nasprotniki so vse politične stranke končno zavzele določeno stališče, ki je bilo do okupatorja sovražno, do komunizma pa definitivno za ali proti, saj so komunisti zavračali vse kompromise.

Zaradi tega je bila upravičena moja zahteva, da sodelujemo z demokratičnimi političnimi strujami, ki so se strinjale z osnovnimi cilji programa legalne vlade: svobodna, demokratična in federativno urejena Kraljevina Jugoslavija, s srbsko, hrvaško in slovensko federativno enoto; zakonita predstavnika suverenosti in kontinuitete naše začasno okupirane in razdeljene države sta kralj in vlada.

Na podlagi teh temeljnih točk in z mojim aktivnim sodelovanjem je v Sloveniji ob koncu zime 1941–1942 prišlo do koalicije klerikalne, liberalne in socialistične politične struje z imenom Slovenska zaveza, katere politični in vojaški program je bil zares sprejemljiv za vsakega Jugoslovana (Idejni pobudnik je bil prof. Jakob Šolar – pripomba M. F. K.). Komunistična stran je bila povabljena k sodelovanju, vendar ga je zavrnila in napovedala najostrejšo borbo.

Kot član izvršnega odbora Slovenske zaveze sem sodeloval v njenem vodstvu, osebno ali preko svojih predpostavljenih, s slovesno sprejetim vojaškim delom programa Slovenske zaveze, ki se je glasil: Edina zakonita oborožena sila v Jugoslaviji je Kraljeva jugoslovanska vojska pod poveljstvom generala Draže Mihailovića in z njegovim ukazom imenovanih pokrajinskih poveljnikov. Nobena stranka ne more imeti svojih posebnih vojaških formacij, če pa so do tedaj bile, morajo biti na razpolago Kraljevi jugoslovanski vojski v Sloveniji. Odgovornost za organizacijo, vodenje in uporabo vojaških enot pripada zakonito imenovanemu poveljniku. Slovenska zaveza bo z vsemi sredstvi, moralno in materialno podpirala Kraljevo jugoslovansko vojsko.

Moje načelno stališče je bilo in ostalo do konca skladno z vojaškim programom Slovenske zaveze: samo ena jugoslovanska vojska pod poveljstvom njenih zakonitih poveljnikov, aktivna borba proti okupatorju v mejah možnosti in obramba pred partizani. Stališče Slovenske zaveze se je pod pritiskom vodstva Slovenske ljudske stranke spreminjalo, dokler se ni ustavilo na stališču: Slovenska zaveza je vrhovni politični forum slovenskega naroda in suverena oblast v Sloveniji (neke vrste vlada); ne jugoslovanska vojska, temveč Slovenska narodna vojska, ki je podrejena Slovenski zavezi, ki bo ukaze generala Draže Mihailovića prilagodila koristim Slovenije in jih kot take zatem izvedla.

To stališče je pozneje, po mojem odhodu iz Slovenije (22. septembra 1943 odstopil, obvestil generala Mihailovića in odpotoval v Rim – pripomba M. F. K.), postalo tudi javno, ko so bile enostransko razglašene slovenska država, slovenska vlada in Slovenska narodna vojska (s potrebnim dovoljenjem že skoraj poražene Nemčije).

Glede uporabe oboroženih sil proti okupatorju in partizanom se je Slovenska zaveza ravnala po načelu: ne delovati proti okupatorju do prihoda zavezniške vojske, vendar pa se z vsemi silami boriti proti partizanom, četudi v sodelovanju z okupatorskimi oblastmi …

Lažni »Štajerski bataljon – prva enota slovenske »nacionalne ilegale«

(Prvi odred nacionalne ilegale, bolj znan kot lažni »Štajerski bataljon«, je bil ustanovljen 17. 5. 1942 v Bizoviku in je štel 17 pripadnikov. Pred odhodom jim je major Novak povedal: »Izmikajte se napadom na partizane, če pa boste napadeni, sprejmite boj. Ne napadajte okupatorja po nepotrebnem, da prihranite narodu žrtve. Z Vami sta narod in Bog!« Prvo bojno akcijo je odred izvedel 25. maja 1942 v okolici Kompolj, ko je zavrnil napad Dolenjskega partizanskega odreda. Ta datum bi lahko šteli tudi kot začetek državljanske vojne v Ljubljanski pokrajini. Seveda pa niso napadli okupatorja. Kmalu so se preimenovali v Legijo smrti in po odločitvi Slovenske zaveze začeli sodelovati z Italijani v borbi proti partizanom. Slovenski četniki, okrog 300, združeni v nekaj odredov, so doživeli septembra 1943 vojaški poraz pri Grčaricah. Pripomba – M. F.K.).

Oddaljevanje Slovenske zaveze od svojega pozitivnega začetnega vojaškega programa je seveda pripeljalo do vse bolj zaostrenih odnosov med menoj, kot predstavnikom generala Draže Mihailovića in Kraljeve jugoslovanske vojske, in političnim vodstvom Slovenske zaveze, kar je na koncu privedlo do definitivnega razkola (3. oktobra 1943 – pripomba M. F. K.).

Ta usodna politika Slovenske zaveze oziroma njenega vsemogočnega klerikalnega dela je v Sloveniji preprečila zmago Kraljeve jugoslovanske vojske v domovini, a je zato povzročila tudi poraz klerikalne strankarske vojaške organizacije po italijanski kapitulaciji. Po nemški kapitulaciji poleti 1945 je prišlo tudi do strašne tragedije: t. i. Slovenska narodna vojska (tj. Rupnikovi domobranci, ki se niso smeli pridružiti vojski generala Draže Mihailovića) je po ukazu samooklicane slovenske vlade brez boja zapustila t. i. slovensko državo, nato so jo zavezniki razorožili in predali Titovim partizanom na milost in nemilost.

Okrog 11.000 odličnih borcev je brez borbe padlo kot žrtve napačne vojaške taktike Slovenske zaveze, ki se je povsem odcepila od generala Draže Mihailovića in Kraljeve jugoslovanske vojske. Niso smeli zmagati za Jugoslavijo, toda morali so umreti za svojo stranko!

Poleg tega razglasitev Slovenske zaveze za vrhovni slovenski politični forum ni bila legitimna, ker ni bilo niti priznanja niti pooblastila zakonite jugoslovanske vlade, kar bi lahko dosegli, le potrditve narodne volje v danih okoliščinah ni bilo mogoče dobiti.

Toda našo četniško organizacijo je zadel nov udarec. Italijanske oblasti so sredi marca 1942 internirale vse aktivne častnike in podčastnike, kar so komunisti sprejeli z javnim odobravanjem. Nenadoma sem izgubil celoten štab. Poleg mene, ki sem se že dolgo skrival, so se aretacijam izognili samo kapetan Lesjak Josip - Lampe (bil je moj namestnik, kasneje so ga ubile vaške straže – bela garda), kapetan Kranjc Milan (padel v spopadu z Italijani) in poročnik Strniša Marjan (ubili so ga komunisti). Javil se mi je tudi kapetan Dobrivoje Vasiljević, Srb, ki so ga kasneje ubili komunisti. … Rezervni kapetan Ivan Peršuh, je kot namestnik poveljnika Ljubljane kmalu zatem padel kot žrtev komunističnega atentata

Po oblikovanju ogrodja organizacije in formiranju glavnega ter okrožnih štabov po sistemu trojk, s predstavniki iz vsake legije, sem v začetku poletja 1942 predlagal Slovenski zavezi, da se na celotnem ozemlju aktivirajo prve male oborožene enote, ki bi jih sestavljali prostovoljci, ogroženi zaradi Italijanov ali komunistov. Zatem bi se pričele gverilske akcije proti okupatorju. … Proti partizanom bi obdržali obrambno stališče, da ne bi naša stran izzivala ali začenjala bratomorne vojne.

Vojni svet – posvetovalni organ Slovenske zaveze

Po dolgih razpravah na sejah plenuma Slovenske zaveze pa tudi v zakulisju sem končno uspel s svojim predlogom. Od mene so zahtevali, naj izdam pisne ukaze za nabor prvih kadrov, kar sem storil še istega dne. Tako smo začeli priprave za aktivno delovanje. (Zaradi tega je bil ustanovljen vojni svet, ki so ga sestavljali polkovnik Vladimir Vauhnik, podpolkovnik Ernest Peterlin, kapetan bojne ladje Anton Klinar in major Karl Novak, pripomba M. F. K.).

Na veliko presenečenje in tudi razočaranje mi je naslednjega dne politično vodstvo Slovenske zaveze sporočilo: moj še včeraj sprejeti predlog se vseeno ne bo mogel realizirati zaradi strahu pred okupatorskimi represalijami in komunističnim maščevanjem.

Tako je vojaška politika Slovenske zaveze že v samem začetku temeljila na napakah, katerih težke posledice se med vojno niso mogle popraviti. Potem smo samo še capljali za izgubljeno priložnostjo sijajne zmage. Javno so me prevarali in izdali Kraljevo jugoslovansko vojsko!

Najbolj usodne napake Slovenske zaveze v njeni vojni politiki so bile:

  1. Spomladi 1942 je bil razveljavljen sprejeti predlog o mobilizaciji naših pripadnikov ...

  2. Jeseni 1942 je bil prepovedan prehod vaških straž v ilegalo in priključitev Kraljevi jugoslovanski vojski v Sloveniji.

  3. Spomladi 1943 je bil onemogočen odhod vaških stražarjev v enote Kraljeve jugoslovanske vojske v Sloveniji.

  4. Nespoštovanje sprejetih sklepov o prenehanju sodelovanja vaških straž padcu fašizma in sabotaže razvoja slovenskega četništva.

S tem je bilo moje delovanje kot neposredno odgovornega za razvoj slovenskega četništva in ravnogorskega gibanja v Sloveniji končano. In to z neuspehom!«
 


Bled kot zapor in internacija (3. nadaljevanje)
(Nedeljski dnevnik, 24.5.2006)

Karl Novak je bil kot generalštabni častnik Vojske Kraljevine Jugoslavije vsekakor na meti tujih obveščevalnih služb. Več indicev potrjuje možnost, da je bil pred aprilom 1941 v stikih z britansko in nemško vojaško obveščevalno, morda pa tudi s sovjetsko (general Draža Mihailović je bil od leta 1936, kot vojaški ataše v Sofiji, v tesnih stikih z sovjetsko obveščevalno službo, kar so nedavno potrdila ruski zgodovinarji). O Novakovih stikih z italijansko in nemško vojaško obveščevalno službo po letu 1941 doslej ni bilo ničesar znanega. Zato velja navesti doslej prikrito Novakovo pričevanje:

Obveščevalni stiki z italijanskim generalom Gastone Gambarom

»Med italijanskimi generali, ki so po katastrofalnem koncu afriške kampanje začeli razmišljati o ločitvi z Nemčijo in sporazumu z zahodnimi zavezniki (maršal Pietro Badoglio in drugi), je bil tudi general Gastone Gambara, poveljnik XI. korpusa v Ljubljani. General Gambara je bil na nemško zahtevo odstavljen s položaja načelnika štaba in poslan v Ljubljano na drugorazredni položaj.

Po vzpodbudah iz Rima je začel pripravljati teren tako pri partizanih (preko generala Ceruttija v Novem mestu), kakor tudi pri slovenskem četništvu (preko kapetana bojne ladje Klinarja in dr. Zajca je hotel vzpostaviti stik z menoj). O tem sem takoj obvestil generala Mihailovića, ki mi je svetoval, naj ne sprejmem ponudbe generala Gambara!

Ker je general Gambara vztrajal, da se sestaneva, sem o vsem obvestil britansko poveljstvo na Bližnjem vzhodu v Kairu in postavil tudi vprašanje: »Ali obstaja interes, da se proti Nemcem razširi nezadovoljstvo in da se formira peta kolona med italijanskimi enotami v Sloveniji?« Dobil sem odgovor, da naj o vsem razmislim in natančneje začrtam vsebino in ozemlje. Zato sem končno tudi pristal na Gambarovo ponudbo za sestanek.

Prvi sestanek je bil konec junija 1943 na nevtralnem terenu, med dvema linijama ... Generala Gambara sta spremljala njegov pribočnik in dr. Zajc kot prevajalec, moj spremljevalec pa je bil (Rudolf) Žitnik. …

Na naslednjem sestanku v Ljubljani, po pogovoru o vaških stražarjih in komunistih, sem predlagal pogovor na štiri oči. Ko so se dr. Zajc, Žitnik in dva Gambarova častnika umaknili, sva prešla na poglavitno vprašanje. Odprto sva razpravljala o skoraj verjetni prihodnosti: da bomo postali zavezniki proti Nemcem. Toda, ker niti on niti jaz nisva imela uradnega pooblastila za dokončno razpravljanje o tako važnem vprašanju, je bil najin pogovor popolnoma zaseben in neobvezujoč.

Po nekaj dnevih sem iz štaba zavezniškega poveljstva v Kairu prejel depešo približno naslednje vsebine: »Nadaljujte pogovor z generalom Gambarom. Prepričajte ga v nujnost, da prekine vezi z Nemci in prestopi na našo stran. Sporočite mu, da ste posrednik med generalom in nami, s čimer bo zavezniški stvari neprecenljivo pomagal.« Sedaj sem moral učinkovito nadaljevati z delom.

Takrat nisem dovolj obvladal italijanščine niti francoščine, general Gambara pa ni govoril nemško, zato je bil moj prevajalec dr. Branko Alujevič, ker Gambara ni imel dobrega mnenja o dr. Zajcu zaradi njegovih odvetniških zadev. Generala sem obvestil o svojem pooblastilu, kar je sprejel s posebnim zadovoljstvom. Ker smo se hitro dogovorili o akciji proti Nemcem, sva prešla na razpravo o možnostih in načinu izvedbe te akcije.

General Gambara je želel vedeti, s kakšno pomočjo zaveznikov lahko računa proti Nemcem. Iz Kaira so na žalost odgovorili, da v začetku lahko zagotovijo samo zračno podporo. Gambara je bil malo razočaran, ker je razmišljal o možnosti neposrednega zavezniškega izkrcanja v Trstu, Reki ali v Istri pod zaščito njegovih sil in odredov slovenskih četnikov.

General Gambara bi res lahko nudil začasen, vendar uspešen odpor vse do izkrcanja močnejših zavezniških sil. Namreč, italijansko vrhovno poveljstvo ga je določilo, da v primeru skupne akcije proti Nemcem prevzame poveljstvo nad mobilnimi deli 8. armade v Benečiji in Julijski krajini in 2. armade v Sloveniji z nalogo, da uniči nemško 71. divizijo in preseka progi Ljubljana–Trst in Trbiž–Trst ter obdrži pristanišči Trst in Reko do prihoda zaveznikov.

Kairo je zahteval, da bi general Gambara pošiljal zaveznikom podatke o jakosti in razporedu nemških enot v Italiji, ker sem jaz pošiljal podatke samo za Slovenijo. General Gambara je zavrnil, da bi osebno vohunil, vendar pa mi je ponudil, da bi lahko več našim agentom priskrbel dokumente za gibanje v bližini nemških enot. Tako bi sami zbrali podatke, ki jih zavezniki potrebujejo. Toda, bilo je že prepozno.

Ko so nemške enote konec julija 1943 začele prihajati v Ljubljansko pokrajino, je bilo treba nujno obvestiti Kairo. General Gambara je priskrbel radiotelegrafistu Blažu lažne dokumente za potovanja, Žitniku pa dovolilnico za prenašanje prtljage (radijske postaje!) …

Konec avgusta 1943 je general Gambara zahteval, naj zavezniško poveljstvo pošlje višjega častnika na teren pod kontrolo četnikov, da bi se dokončno dogovorili. Na žalost je Kairo to zavrnil. Visoki zavezniški častnik s potrebnimi pooblastili bi moral definitivno pridobiti generala Gambara za sodelovanje pri realizaciji zavezniških načrtov, s svojo avtoriteto pa prisiliti vaške straže in partizane za skupno akcijo proti Nemcem!

Iz razumljivih razlogov zavezniki niso še dovolj zaupali Italijanom, kar je na koncu povzročilo ogromno škode zaveznikom in Italijanom, obenem pa koristilo Nemcem. ... Tako naši stiki z generalom Gambarom niso bili uspešni!

Na koncu moram vendarle poudariti dejstvo, da je general Gambara zares pokazal dobro voljo za lojalno sodelovanje z zavezniki proti Nemcem. Če ne bi bilo nesrečnega poteka italijanske kapitulacije, ki je preprečila njegovo koristno iniciativo, bi bili rezultati vsekakor odlični«.

Sodelovanje z nemško obveščevalno službo

Po prihodu majorja Novaka v Rim, mu je njegov prijatelj Rudolf Žitnik (menda agent gestapa in SD, pripomba M. F. K.) prinesel zaupno obvestilo, »da se želi neki visoki nemški uradnik slovenskega rodu sestati z menoj, da bi preko slovenskega četništva in naše vlade prišel v neposredni stik s kakšnim zavezniškim poveljstvom.« Kot plačilo za to je ta uradnik obljubil, da se lahko vrnem v Slovenijo in nadaljujem svoje sodelovanje z zavezniki, celo pri sprejemu zavezniških padalcev. V dokaz dobre volje je iz zapora izpustil polkovnika Prezlja, ki je bil kot moj namestnik zaprt septembra 1943.

Vse se mi je zdelo precej neverjetno, toda če je bil Nemec res slovenskega rodu, bi to lahko nekaj pomenilo. Po drugi strani je lahko šlo za past, da bi me ujeli. Bilo je očitno, da Nemci vedo za mojo prisotnost v Rimu … Vojvoda Jevđević (dvojnik nemške in britanske obveščevalne službe, pripomba M. F. K.) je vso stvar razumel kot koristno … Po dveh tednih se je Žitnik vrnil in prepričeval mene in vojvodo Jevđevića o resnosti predloga, dal častno besedo, da se mi ne bo nič zgodilo … (Tako se je major Novak sestal s Pavlom Duschom iz gestapa in dr. Rudolfom Schluiferjem, načelnikom SD v Ljubljani – pripomba M. F. K.).

Oba nemška uradnika sta mi povedali, da opravljata nalogo po naročilu neke visoke osebnosti, ki bo šele obveščena o mojem prihodu. V znak dobre volje so iz zapora izpustili mojega radiotelegrafista ing. Štembova.

Sredi marca 1944 me je Žitnik obvestil, da se želi neki SS-polkovnik Perstener (poveljnik varnostne službe s sedežem na Bledu, pripomba M. F. K.) sestati z menoj in vojvodo Jevđevićem v Ljubljani. On je torej bil ta visoka nemška osebnost, ki je hotela z mojo pomočjo vzpostaviti stik z zavezniki. Zavrnil sem vabilo na sestanek, zato sta šla samo vojvoda Jevđević in Žitnik. Vojvoda Jevđević mi je sporočil, da je uspel za mene in Žitnika dobiti potna lista do Beograda. Odpotovati bi moral v spremstvu nekega gestapovca.

Vse to mi je bilo zelo sumljivo. Zaradi pomanjkanja časa se nisem mogel več umakniti, saj bi Jevđević in Žitnik s svojo družino postala talca v nemških rokah. Sreča me je zapustila! V Beogradu na nesrečo nisem našel nikogar iz našega ravnogorskega gibanja.

Aretirali so me 16. marca 1944 ob 16. uri v prisotnosti gospoda Žitnika, ki so mu naslednjega dne dovolili, da se je v Schustarjevem spremstvu vrnil v Ljubljano … Najprej sem bil zaprt v Vojaškem domu, nato pa na Banjici. Beograjski gestapo me je bremenil: vohunstva v Rimu proti Nemcem in v korist zaveznikov; radijske zveze z generalom Dražo Mihailovićem; pomoči britanskim in jugoslovanskim vojnim ujetnikom pri begu v Švico in zveze s Sašom Mihajlovićem v Beogradu.

Po dvomesečnem zaporu na Banjici so me izčrpanega in bolnega pospremili na Bled na razpolago SS-polkovniku Perstenerju, s katerim se pred časom nisem hotel sestati. Zdaj je bil on na vrsti, da me ignorira in res mi med dvomesečno internacijo na Bledu ni privoščil niti ene besede. To je tudi meni ustrezalo. Na Bledu so me namestili v sobo hotela (Jelovica – pripomba M. F. K.), ki ga je zasedlo poveljstvo nemške varnostne službe in policije.

Po zaslišanju mi je bilo dovoljeno gibanje po Bledu ... Kmalu sem si tudi fizično opomogel. Bled ni bil več zapor, temveč internacija.

4. avgusta 1944 so me namreč poslali v Trst, na razpolago tamkajšnjim nemškim oblastem. …Tukaj sem čakal deset dni na nemško odločitev, seveda pod stalno policijsko kontrolo. Ob znaku za zračni napad, ko smo iz hotela vsi skupaj bežali v zaklonišče, sem neopaženo ušel.

Trst sem zapustil 14. avgusta 1944 skupaj z gospo Krištof in nekaj Jevđevićevimi vojaki, ki so mi omogočili pobeg v Bologno. Tja smo prispeli 26. avgusta 1944 …

Ko razmišljam o čudnih okoliščinah, ki so mi omogočile, da sem se rešil iz nemških pesti, in to brez mojega aktivnega sodelovanja, moram priznati, da sem vsaj tokrat imel precej sreče …

No, moram priznati, da me niso silili k sodelovanju. Morda so hoteli to narediti v Trstu, ker so mislili, da me je petmesečno bivanje v zaporu omehčalo. Kakor koli je že bilo, svojo napako januarja 1944 sem popravil tako, da sem izkoristil napake Nemce. Bil sem spet svoboden in pripravljen na akcijo.«

Brez komentarja!


Spreletavanje od "strička Marka" do Cie (4. nadaljevanje)
(Nedeljski dnevnik, 31.5.2006)

Major Karl Novak je vsekakor novembra 1941 vzpostavil (ponovni ?) stik z britanskim obveščevalcem in stotnikom (pozneje polkovnik) D. T. Hudsonom, čika Markom, kasneje pa je sodeloval tudi z britansko obveščevalno organizacijo Bbz v Sloveniji, ki jo je vodil major Ante Anić in v kateri je sodeloval tudi brigadni general Vladimir Vauhnik. O Vauhniku je imel izredno slabo mnenje. Argentinski emigranti so Anića in Vauhnika že 1966 osumili kot sovjetska oziroma partizanska agenta. Čeprav je bil polkovnik Novak leta 1946, ko je pisal svoje zaupno poročilo pod britanskim patronatom, pa je še vedno neznano, kdaj in zakaj je prešel k Američanom, saj naj bi ob svoji smrti 1975 bil operativec Cie v Atenah, Grčiji. Takole pravi v svojem poročilu:

»Meseca julija in avgusta 1942 sem bival v Ljubljani in delal v svojem štabu v raznih zakloniščih. Posebno pozornost sem namenil obveščevalni službi, katere rezultate smo preko generala Draže Mihailovića pošiljali zavezniški vojaški misiji, kakor je bilo dogovorjeno med britanskim stotnikom Hudsonom in menoj. Vzpostavil sem tudi sodelovanje z britanskim predstavnikom Intelligence Service – IS v Ljubljani, Anićem in njegovo organizacijo Bbz.

Organiziranje obveščevalne službe

Razvoj vojaških dogajanj, predvsem v Afriki, razmere v Sloveniji in stalna navodila generala Draže Mihailovića so narekovali čimprejšnjo ustanovitev aktivne enote Kraljeve jugoslovanske vojske v Sloveniji in začetek akcij proti okupatorju na terenu, če ne drugače, pa vsaj z manjšimi gverilskimi akcijami in propagandno ter obveščevalno službo. Tako bi sodelovali z našimi zavezniki.

Konec februarja 1943 sem odšel na teren, da bi zaključil ustanovitev enote, ki je dobila ime »Prvi slovenski četniški odred«, in da bi vzpostavil radijsko zvezo med četniškim odredom in našim štabom v Ljubljani. Za prvega poveljnika četniškega odreda sem odredil poročnika Marjana Strnišo.

Konec marca 1943 smo se še ob pravem času vrnili na področje Vrha Svetih Treh Kraljev, saj smo morali sprejeti (prvo) zavezniško zračno pošiljko iz Kaira! Namreč, prevozi nemških enot in vojaškega materiala skozi Slovenijo proti Italiji in obratno so bili vse pogostejši, ker se je bitka za Tunis bližala koncu. V zvezi s tem je bilo vedno več podatkov, ki sta jih zbirala četniška obveščevalna služba in center britanske Intelligence Service – IS v Ljubljani.

Prvi stiki med Slovenijo in zavezniki

Ker ni bilo drugih zvez, smo obveščevalne podatke za zavezniško poveljstvo v Sredozemlju in na Bližnjem vzhodu pošiljali preko štaba generala Draže Mihailovića in britanske vojaške misije pri tem štabu. Zaradi tega sem predlagal generalu Mihailoviću, naj glavno zavezniško poveljstvo pošlje k meni v Slovenijo posebno (obveščevalno) misijo. Obvezal sem se, da jo bom varoval in oskrboval z vsemi podatki o nemških in italijanskih oboroženih silah in njihovih prevozih skozi Slovenijo ter da bom sodeloval pri sabotažnih akcijah. General Mihailović se je strinjal z mojim predlogom, zato smo se dogovorili o vseh tehničnih podrobnostih za sprejem zavezniških pripadnikov. Londonski BBC je bil zadolžen, da bo sporočil začetni in končni znak za operacijo. … Tako je bil 17. marca 1943 prvič v času vojne vzpostavljen neposredni stik med slovenskim delom Jugoslavije in zavezniki!

Poslani so bili trije slovenski padalci, dva sta bila nekdanja vojna ujetnika v Afriki: Bogomir Kolar - Črtomir in Vencelj Ferjančič - Adam, tretji, Anton Božnar - Blaž pa je bil poslan iz Londona po dogovoru z dr. Krekom. … Zveza s Kairom je bila že naslednji dan vzpostavljena in zavezniški štab nam je čestital za odlično organizacijo. Misija mi je tudi prinesla pismo britanskega majorja Millerja, člana zavezniškega poveljstva za Bližnji vzhod, v katerem so bila vsa navodila za delo in zveze.

Na zahtevo Kaira sem organiziral posebno obveščevalno službo. Pripadniki slovenskega četništva so sestavljali celotno mrežo opazovalcev, ki je spremljala vse nemške premike in promet iz Nemčije skozi Slovenijo v Italijo in obratno. Vse skupaj sploh ni bilo tako lahko, pa tudi nevarno je bilo. Po krajšem času je Kairo dobival redne dnevne biltene o sovražnem prometu, poleg občasnih poročil politične in operativne narave. Zveza je do konca delovala nepretrgoma, le s krajšimi prekinitvami, ki so nastale zaradi premeščanja radijske postaje. Šifriranje in dešifriranje so izvajali telegrafisti, ki so imeli popolno svobodo delovanja in gibanja. V zavezniškem poveljstvu je kot prevajalec delal profesor Rudolf (Prof. Ivan Rudolf – Učenikov, eden od organizatorjev Tigra in agent IS, ki še čaka na rehabilitacijo – pripomba M. F. K.).

Za to (obveščevalno) delo z zavezniki sem žrtvoval vsaj polovico časa v škodo slovenskega četništva, od enot pa je zahtevalo ogromne napore in tudi številne žrtve. Priznam, da se je vloga naših sil omejila na varovanje in zaščito zavezniške radijske postaje in delo na njej.

Našim padlim in preživelim borcem je ostalo zadoščenje, da so s svojim trudom prispevali k zmagi in da so s svojimi žrtvami ohranili mnoga življenja britanskih in ameriških bojnih tovarišev. Taka je bila tudi ena od depeš zavezniškega poveljstva v Kairu: »Vaše delo je velikanskega pomena za naše štabe in pomeni še večjo pomoč za naše enote v težkih bojih ...«. Sledovi tega dela so v arhivih zavezniškega štaba na Srednjem vzhodu in nekoč bodo prišli na dan. Takrat bo mrtvim junakom izkazana pravična zahvala!

Obveščevalno delovanje v Italiji

Ljubljano sem ilegalno zapustil 26. septembra 1943 skupaj z gospo Krištof, ki je bila tudi v nevarnosti, da bi jo zaprli. Potovala sva s potnim listom NDH, ki sva ga kupila preko naših zvez na hrvaškem konzulatu v Ljubljani, na ime Jardaš Ivan in Terezija. V Rim sva prispela 12. oktobra 1943 …

V Rimu sem takoj vzpostavil stik z našim odpravnikom poslov v Vatikanu s posredovanjem sijajnega monsignorja O’Flahertyja, ki nam je veliko pomagal. Seznanil sem se tudi z britanskim majorjem Mandersonom, ki je zbežal iz ujetniškega taborišča in se skrival v Rimu. Skupaj sva potem spoznala italijanskega polkovnika Palmierija, ki je bil član ilegalnega badoglionskega društva.

Za božič 1943 sem dobil od generala Mihailovića čestitko za napredovanje v čin podpolkovnika in prisrčne želje, da bi čim prej ozdravel. Obenem mi je ukazal, naj po ozdravitvi ne čakam na zaveznike v Rimu, temveč da se na poti proti Sloveniji stalno zadržujem za nemškimi linijami v odmikanju ter tako organiziram in pošiljam obveščevalne podatke za zaveznike.

Prve dni januarja 1944 sem bil še v bolniški postelji, a sem vendarle razmišljal in delal načrte za obveščevalno mrežo v Julijski krajini in Benečiji, preko katerih so vodile vse nemške poti skozi Slovenijo in Italijo. Odločil sem se, da bom postavil opazovalce v Ljubljani, Gorici, Trstu, Reki, Trbižu in Benetkah, dve predajni radijski postaji pa v Trstu in Benetkah (Akademik Bajt je sicer v Rimu sreča Hrvoja Maistra, vendar naj bi šele po vojni odkril v britanskih arhivih, da je bil isti sodelavec vojvode Jevđevića – pripomba M. F. K.).

To sem seveda storil, nato je general Draža Mihailović ukazal, naj obveščevalno delovanje razširimo na vse možne vire v Italiji, ker je to trenutno najpomembnejše za zaveznike. Po končanem organizacijskem delu sem se zdaj lahko popolnoma posvetil obveščevalni dejavnosti.

Budni organi Vosa tudi v Rimu

V Rimu sem tudi zvedel za umazano finančno afero. Naša begunska vlada je namreč preko svojega odpravnika poslov v Vatikanu pošiljala Slovenski zavezi precejšnje vsote denarja v švicarskih frankih za vzdrževanje četniških borbenih enot in nadomestila za družine padlih. Finančno posredovanje med Vatikanom in Slovensko zavezo je opravljal dr. Ahčin s kurirjem Janom Zaplotnikom. Po dogovoru iz leta 1942 je za ta denar jamčil poveljnik slovenskih četnikov in po en predstavnik klerikalne in liberalne skupine. Toda nikoli nisem zvedel, koliko, kdaj, za kakšne namene in za koga je bil denar poslan. Slovenska zaveza je to skrivala pred menoj, denar!

(Organi Vos-a so od vsega začetka spremljal Novakovo delovanje v Sloveniji in tudi v Italiji. V Rimu je bil sodelavec Vos-a dr. Franček Kos – »Melhior«, ki je poročal predvsem o financiranju četniške organizacije s strani begunske vlade – pripomba M. F. K.).

… Zgodaj zjutraj 25. marca 1945 me je neki Mario Zuchli odpeljal iz Bologne in po dveh dneh naporne hoje preko planin in skozi sovražne bojne sva prišla do zavezniške vojske. … 29. marca 1945 so me napotili v Firenze v begunsko taborišče, kjer sem zahteval, da me pošljejo v Rim. Tam sem vzpostavil zvezo s kraljevo vojaško misijo in zavezniškim štabom, s katerim sem v času vojne sodeloval. S tem je bila končana moja aktivnost v vojni.

Kot prvi predstavnik slovenskih četnikov v Sloveniji čutim dolžnost, da vsaj malo prispevam k predstavitvi dela v Sloveniji v času vojne, o vlogi političnih skupin, o vplivu generala Draža Mihailovića na razvoj razmer v Sloveniji, o vlogi in usodi slovenskih četnikov in njihovem prispevku za splošno jugoslovansko idejo in državo …

Moje celotno delovanje se je končalo z začasnim neuspehom in tragedijo, za kar osebno prevzemam vso odgovornost.

Potrebno je zmagati!
9. decembra 1946, Rim.«

Namesto zaključka

Tako je polkovnik Karl Novak 9. decembra 1946 v Rimu zaključil svojo zaupno poročilo. Sloveniji se bodo kmalu zgodili tudi njeni četniki. Preveč dolgo se je o tem molčalo …

Osebno sicer menim, da kolaboranti okupatorja ne morejo biti osvoboditelji slovenskega naroda! Vendar so tudi izjeme. Med njimi na prvo mesto prištevam tiste pripadnike Jugoslovanske vojske v domovini, ki so padli, bili pomorjeni ali odpeljani v koncentracijska taborišča. Predvsem pa je potrebno rehabilitirati pripadnike Jugoslovanske vojske izven domovine (v Palestini, predvsem zavezniške obveščevalce v Italiji, med njimi na prvem mestu slikarja Zorana Mušiča, Hrvoja Maistra, sina generala Rudolfa Maistra, ing. Iva Gregorca (živi v Švici), dr. Iva Boleta in mnoge druge. Podobno smo storili s tigrovci in „angleškimi“ padalci, le na obveščevalce smo pozabili! Tudi na Karla Novaka ...


 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net