VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C39

RAST, Revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja, Novo mesto, letnik XVII, februar 2006, štev. 1, strani 52–65
SLOVENSKI ČETNIKI NA GORJANCIH 1942
Odlomek iz knjige
àPLAVA GARDA
 

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Karl I. Novak (1905, Pulj – 1975, Atene), četniški vojvoda in generalštabni polkovnik, je bil v letih 1941 – 1943 poveljnik slovenskih četnikov oziroma Kraljeve jugoslovanske vojske v domovini (Sloveniji). Uradno je šlo za dva dela te vojske: Jugoslovansko vojsko v domovini - JVvD (četniki, pripadniki ravnogorskega gibanja) in Jugoslovansko vojsko izven domovine - JViD (pripadniki vojske Kraljevine Jugoslavije v Egiptu in Palestini, obveščevalci, diverzanti in radiotelegrafisti).

Slobodan Kljakić, raziskovalni novinar beograjske Politike, mi je pred časom poslal originalni tekst zaupnega poročila polkovnika Karla Novaka, ki ga je ta decembra 1946 iz Rima poslal svojemu znancu in podpolkovniku Živanu Kneževiću, pribočniku kralja Petra II. To poročilo z naslovom Ravnogorsko gibanje v Sloveniji 1941–1945 je Kneževićev sorodnik ponudil navedenemu novinarju, le ta pa ga je poslal meni, ker v njem prav poveljnik slovenskih četnikov dokaj realno opisal politične razmere nastanka in razvoja slovenskega četništva oziroma plave garde.

Ker doslej še celotno poročilo polkovnika Novaka ni bilo objavljeno, sva se s Slobodanom Kljakićem dogovorila, da ga skupaj najprej objaviva v Sloveniji, nato pa še v Srbiji, kjer so, po uradni rehabilitaciji četništva pod poveljstvom generala Draže Mihailovića, začeli sistematično objavljajo zgodovino četniškega gibanja nasploh. Slovenski del naj bi prišel na vrsto prihodnje leto, osnova pa bo verjetno, poleg arhivskega gradiva, tudi omenjeno poročilo polkovnika Novaka.

Nasledniki ravnogorskega gibanja Draže Mihailovića so se pred leti združili v organizacij z naslovom Ravnogorsko gibanje čića Draže, katerega član predsedstva in koordinator za Slovenijo je kapetan Uroš Šušterič iz Ljubljane, pisec znane knjige Od Ljubljane do Ravne gore. Tudi on se zavzema za rehabilitacijo četništva v Sloveniji.

Za bralce revije Rast predstavljam del svojega uvoda, zatem pa prevod odlomka iz tega zaupnega poročila polkovnika Karla Novaka, poveljnika slovenskih četnikov, o delovanju t. i. »štajerskega bataljona« na Gorjancih, ki ga nekateri štejejo kot začetni del zamolčane slovenske ilegale. Pravo resnico nam sedaj odkriva prav to poročilo četniškega poveljnika. Uvodne in sprotne opombe samo pojasnjujejo posamezne dogodke, osebe ali vire.


Uvodne uredniške opombe:

Aprila 1942 so zastopniki vseh treh strank, članic Narodnega sveta (formiral ga je ban Natlačen takoj po aprilskem napadu 1941, ustanovili vseslovensko politično organizacijo za boj proti okupatorju – Slovensko zavezo. Dejanska pobudnika sta bila prof. Jakob Šolar (na poziv begunske vlade v Londonu z dne 26. aprila 1942 naj se vse demokratične sile v domovini podredijo generalu Draži Mihailoviću) in vztrajni major Karl Novak, legitimni poveljnik slovenskega četništva oziroma JVvD. Osnovni vprašanji sta bili: katero obliko odpora uporabiti proti partizanom oziroma »komunističnemu nasilju« in kako združiti ilegalna politična in polvojaška gibanja za boj proti okupatorju, ko bo prišel poziv iz Londona (vlade in vodstev političnih strank v izgnanstvu)? Sprva je bila Slovenska zaveza do OF nenapadalna, ko pa so prevladali predstavniki SLS in JNS, se je ta odnos bistveno spremenil. Slovensko zavezo je vodil sedemčlanski plenum, nad njim pa je bil tričlanski izvršni odbor (Miloš Stare, Janko Mačkovšek in Celestin Jelenc).

Zanimiva je naslednja ocena predstavnika »nacionalne ilegale«: »Že prve dni po nastopu ilegale pa je večinska članica Slovenske zaveze, Slovenska legija, odtegnila vso pomoč nacionalni ilegali z nasvetom zaupnikom po deželi, naj fantje ne vstopajo v ilegalo, temveč »naj čakajo na povelje v ugodnem trenutku«. (01) Vzrok odklona je bil nesporazum z Novakom ter nezanimanje desno usmerjenih častnikov za ilegalno dejavnost na terenu …«. (02)

Po kapitulaciji Italije je Slovenska zaveza dejansko razpadla, nasledil pa jo je 29. oktobra 1944 ustanovljeni Narodni odbor za Slovenijo (Slovenski ljudski blok – SLB, in Napredna delovna skupnost – NDS). 3. maja 1945 je Slovenska zaveza ponovno zaživela, seveda prepozno.

Slovensko zavezo so sestavljale ilegalne polvojaške organizacije, in sicer:

 • Slovenska legija (6.000–7.000 pripadnikov leta 1942, pozneje celo več) – ilegalna organizacija Slovenske ljudske stranke (SLS), ustanovljena 29. maja 1941; (03)

 • Sokolska legija (700 pripadnikov) – ilegalna organizacija Jugoslovanske napredne stranke (JNS), ustanovljena 2. avgusta 1941;

 • Narodna legija (300 pripadnikov) – ilegalna organizacija Slovenskega narodnega gibanja (SNG);

 • Častniška skupina (okrog 400 častnikov in podčastnikov VKJ) in

 • Pobratim (500 članov) – ilegalna polvojaška organizacija.

Vse tri legije so bile deli (oddelki) Jugoslovanske (kraljeve) vojske v domovini (JVvD) pod vodstvom generala Draže Mihailovića. Slovenski četniki so v začetku okupacije sodelovali s partizani (na Gorjancih) ali pa so se celo (šest tednov) predstavljali kot partizani (»Štajerski bataljon«). No, kmalu so pokazali, na čigavi strani so. Namreč, že 11. julija 1942 je prišlo do prvega medsebojnega vojaškega spopada pri Zajčjem Vrhu in na Dolžu, pa tako nekateri štejejo ta datum za začetek slovenske državljanske vojne med partizani in protikomunističnimi silami (četniki). Prvi spopad se je dejansko zgodil že prej, pri Kompolju (25. maja 1942), nato na Starem gradu, znana je tudi likvidacija partizanskega komisarja Frana Packa. Ljudje naj bi jih tudi klicali »beli partizani«, ker niso hoteli sodelovati pri likvidaciji župnikov in faranov.

O nastanku in delovanju »Štajerskega bataljona« obstaja neposredno pričevanje. (04) Prvi odred nacionalne ilegale, ki je bil bolj znan kot lažni »Štajerski bataljon«, je bil ustanovljen 17. 5. 1942 v Bizoviku in je štel 17 pripadnikov (3 častniki, 1 rezervni častnik, 2 podčastnika in 11 vojakov – rezervistov), ki so bili pripadniki Slovenske legije, Narodne legije, akademskega društva Straža in častniškega zbora (11 iz Ljubljane, ostali iz okoliških vasi). Pred odhodom sta pripadnike odreda nagovorila major Novak in kapetan Debeljak. Po načrtu naj bi šli na Gorjance, med potjo pa naj bi se jim pridružili številni prostovoljci. Do Žužemberka je odred spremljal kapetan Lesjak. Poveljnik odreda je bil aktivni kapetan Milan Kranjc, pomočnik pa kapetan Dobrivoje Vasiljević - Iztok. Med potjo so se jim pridružili le maloštevilni prostovoljci. V začetku naj bi odred deloval v trojkah. Prvo bojno akcijo je odred izvedel 25. maja 1942, v okolici Kompolj, ko je zavrnil napad Dolenjskega partizanskega odreda, ki ga je vodil Janez Marn - Črtomir Mrak. Seveda pa se niso spopadali z okupatorjem. (05)

Za zgodovino sta pomembni še dve podrobnosti o tej »prvi« enoti nacionalne ilegale. Dr. Stanko Kociper, osebni tajnik generala Leona Rupnika, v svojih spominih pravi takole: »Prav tako je nevzdržno opravičilo z vojno nujnostjo osvobodilnega boja. Pred Osvobodilno fronto je že obstajal legalni odpor proti okupatorju – četniški odredi generala Draže Mihajlovića. Zakaj so komunisti onemogočili združenje svojih odredov s četniki, če jim je šlo zares le za osvobodilni boj? Vsaj takrat Draža Mihailović še ni sodeloval z okupatorjem, k temu so ga pozneje prisilile jasne ločitve ideoloških front, ki so jih na naši zemlji izzvali Titovi partizani v službi svetovnega komunizma.« (06)

Prav dr. Stanko Kociper je moral svojega šefa, generala Rupnika, označiti kot kolaboracionista, saj je bilo očitno, da je tudi Rupnik hotel obvarovati narod pred okupatorskim nasiljem, vendar mu je idejna vzgoja narekovala tudi boj proti komunistom, boljševikom, revoluciji in podobno. Zato je potrebno kolaboracijo kot državljanski in pravni akt posameznika ali skupine vsestransko opredeliti: ali je šlo za prostovoljno ali prisilno kolaboracijo, za taktično-selektivno ali strateško-politično. Drugih vmesnih stopenj skorajda ni. Po mednarodnih normah je po podpisu vojne kapitulacije poraženec dolžan sodelovati z zmagovalcem pri določenih opravilih. Vsaka odločitev o tej stopnji »sodelovanja« pa daje tudi splošen pečat o kolaboraciji ali sodelovanju.

In ko že govorimo o generalu Rupniku, je vredno omeniti njegovo razmišljanje o slovenskem četništvu. (07) Tako navaja: »Nemcem je bilo sodelovanje Draže Mihailovića z zahodnimi zavezniki 1943. leta največji trn v peti. Tako se je nemški SD tudi pri nas najbolj bal sodelovanja naših ljudi z angleškim Secret Servicem. Verjetno so zaradi tega aretirali tudi generalštabnega polkovnika Prezlja in generalštabnega majorja Novaka.« Nadalje general Rupnik navaja, da so pri polkovniku Prezlju našli precej tujega denarja in so ga Nemci kmalu izpustili. Ko pa je bil po odhodu majorja Novaka postavljen za novega poveljnika slovenskih četnikov, kot »general Andrej«, ga je osebno nekajkrat srečal pri generalu Rösenerju. Vedel pa je tudi, da so Nemci četnike (bilo jih je okrog 300, v treh odredih) na skrivaj podpirali. Morda so celo načrtovali, da bi jih skupaj z domobranci vključili v slovensko SS-divizijo. Tako general Rupnik!

Osebno menim, da se v Jugoslaviji in tudi v Sloveniji ideološka kolaboracija ene in druge strani ni začela z aprilsko vojno 1941, temveč ima svojo predzgodovino, ki jo bomo lahko našli v arhivih Kominterne, britanske SOE, Vatikana in drugih dejavnikov. (08) To velja za partizane, četnike, domobrance, ustaše, baliste in vse druge, vpletene v bratomorno vojno na področju Jugoslavije v toku 1941–1945, ki ni bila končana še niti po letu 1995! Šlo je vendarle za genocidno nacionalistično-versko vojno!

In kakšna je bila usoda prvih slovenskih četnikov – 17 pripadnikov »nacionalne ilegale«? Odgovor sem našel v drobni knjižici z naslovom Urh, kjer piše: »V prvi polovici maja 1942 so se začeli zbirati v urhovskih gozdovih sumljivi tujci. … Domači sin Joško Jakoš je poskrbel, da so ga (orožje in strelivo) dobili v roke prvi slovenski četniki, ki so se v urhovskih gozdovih pod vodstvom Mihailovićevih oficirjev pripravljali, da zahrbtno napadejo partizane na osvobojenem ozemlju. … Namenjeni so bili v Gorjance, kjer naj bi se sestali s številno četniško vojsko in udarili na osvobojeno ozemlje. Člani NZ (Narodne zaščite) so o njih obvestili partizane II. grupe odredov … in 17. maja 1942 so ti polovili na Urhu pet četnikov … Odpeljali so jih na Pugled, zaslišali in obsodili na smrt. Preostali četniki – sedemnajst po številu – so po zemljankah pobrali skrito orožje in strelivo in zbežali. … nadeli so si lažno ime partizanske enote – »kombinirana četa štajerskega bataljona.« … Nekateri člani belogardističnega štajerskega bataljona so se vrnili v kraje, od koder so prišli. V okolico Urha so se drug za drugim vrnili: Gabrijel Capuder, Marjan Lavrič, Andrej Mehle, Ivan Cankar, Alojzij Dežman, Polde Selan in še nekateri. Ker so že pred odhodom na Gorjance pri vojaških vajah na Urhu zvedeli za aktiviste OF v vaseh dobrunjske občine, so jih začeli loviti in pobijati. Dne 27. septembra 1942 so padle prve žrtve v Bizoviku. Zaradi izdaje belogardistov so fašisti ustrelili v vasi pet mož in fantov, več vaščanov pa odpeljali v zapore in internacijo. … Deset dni po umoru petih žrtev v Bizoviku so fašisti in belogardisti pod vodstvom Gabrijela Capudra …pobili na Urhu prvih šest žrtev iz Dobrunj. Še to leto, v pozni jeseni 1942, je nastala belogardistična postojanka na Urhu.« (09) Takšna je bila preobrazba »slovenske nacionalne ilegale« v belogardiste!

Tako kot ostali četniški poveljniki na Hrvaškem in v Bosni je tudi major Novak zaprosil Italijane za orožje in skupen boj proti komunistom oziroma partizanom. Pri tem mu je pomagal novomeški kaplan Wolbank. Njegov »Štajerski bataljon« se je prelevil v Legijo smrti, Italijani pa so jih preimenovali v Mvac – Milizia volontaria anticomunista! Mnogi Slovenci so bili upravičeno razočarani, saj niso pričakovali, da se bodo slovenski četniki podredili italijanskemu okupatorju! Major Novak v svojem zaupnem poročilu zatrjuje, da ni odločal o sodelovanju z Italijani!? Odločitev o preimenovanju naj bi sprejelo politično vodstvo v Ljubljani, seveda po dogovoru z Italijani. Borci – »legalisti« naj bi se razdelili!

Jeseni 1942 je imela Legija smrti že tri bataljone, vsak pa okrog 250 četnikov. Prvi bataljon, ki mu je poveljeval kapetan Dobrivoje Vasiljević, Srb, naj bi sestavljale vaške straže v Polhograjskih Dolomitih, drugi bataljon, ki mu je poveljeval kapetan Milan Kranjc, se je nastanil v Brezovici, tretji bataljon pa na Suhorju v Gorjancih. Bili so precej bojno uspešni, kasneje pa je začelo prihajati do notranjega nesoglasja med starešinami (častniki vojske Kraljevine Jugoslavije) in borci – domačini. Stanje v legiji se je izboljšalo, ko je prišlo vanjo pet kuratov. Oktobra 1942 je četniško-domobranska Legija smrti štela skupaj 1.731 pripadnikov (1. bataljon – 665, 2. bataljon – 650 in 3. bataljon 416 mož).

Kar zadeva vaške straže – ali so bile bolj četniške ali bolj domobranske –, je potrebno povedati naslednje: Prva samoobrambna vaška straža je bila ustanovljena v Šentjoštu, druga v Polhograjskih Dolomitih. Ustanovljeni sta bili na pobudo krajevnih članov Slovenske legije, pri njihovem ustanavljanju pa major Karel Novak ni sodeloval! Vendar je vojaško poveljstvo slovenskih četnikov odobravalo ustanovitev vaških straž, saj je vedelo, da so njihovi člani dejansko četniki, tj. pripadniki JVvD. Pripadniki Slovenske legije so prvi stopili v te novoustanovljene enote in postali hrbtenica vaških straž. Dejansko pa Novakov štab ni podpiral vaških straž, saj ni šlo za prave četnike, temveč za pripadnike Slovenske legije, ki so bili večinoma člani raznih katoliških prosvetnih društev. Oktobra 1942 je bilo ustanovljenih že 47 postojank vaških straž, ki so štele 1.768 pripadnikov. Tako so slovenski četniki oziroma enote Jugoslovanske vojske v domovini (Sloveniji) oktobra 1942 štele 3.499 mož, decembra pa že 5.544 pripadnikov!


Iz poročila polkovnika Karla Novaka, poveljnika slovenskih četnikov:

»Ker s pomočjo Slovenske zaveze nisem uspel izvršiti ukaza generala Draže Mihailovića, namreč, da iz precejšnje množice, ki je bila preko legij vključena v našo organizacijo, aktiviram potrebne sile za gverilske akcije proti okupatorju, v soglasju s politiko naše vlade, sem se odločil, da bom ravnal po svoji presoji.

Na teren sem poslal poročnika Milana Kranjca in kapetana Janka Debeljaka z nalogo, da začneta zbirati prostovoljce za prve odrede Kraljeve jugoslovanske vojske v domovini. Toda kmalu so v Slovensko zavezo z vseh strani začeli prihajati protesti proti »mobilizaciji«, pa je bilo storjeno vse, da bi se njihova naloga na terenu otežila in celo preprečila. Kljub vsemu smo sredi maja 1942 ustanovili nekaj manjših enot, ki so se z največjimi napori in v bojih na več strani uspele zbrati na Gorjancih pri Novem mestu kot odred jakosti 100 borcev, oboroženih s puškami in bombami. Ta odred je sam, pa tudi v sodelovanju z bližnjimi partizanskimi enotami, izvršil več uspešnih akcij proti italijanskim posadkam in komunikacijam v okolici Novo mesto – Krško in tako prekinil zelo pomembno povezavo med nemško in italijansko okupacijsko cono. Tega mostu potem v toku vojne sploh niso mogli popraviti. Poleg tega so bile pomembne tudi akcije vznemirjanja italijanskih posadk v Stopicah, Ratežu, Pogancih itd. (10)

Konec maja 1942 sem odpotoval v Srbijo na sestanek z generalom Dražo Mihailovićem. Tja in nazaj sem potoval mesec dni, pri generalu pa sem ostal samo dva dni. Sestala sva se v Sandžaku, v planini nad vasjo Šehovići. Po poročilu o moji politični in vojaški akciji mi je general Draža Mihailović izročil novo pisno pooblastilo z imenovanjem za poveljnika Slovenije in obenem tudi političnega delegata. Dobil sem pravico imenovanja vojaških in civilnih oseb na dolžnosti, ki so v interesu vojske v vojnem času. Dogovorila sva se tudi o vsem potrebnem za vzpostavljanje radijske zveze med vrhovnim poveljstvom in poveljstvom Slovenije ter določila ključe za šifre.

Na poti skozi Zagreb v Srbijo sem se sestal z dr. Rapotcem, ki je iz Kaira prispel s podmornico v posebni tajni misiji naše begunske vlade. (11) Na žalost so njegov prihod opazili neki vaščani na Korčuli, zaradi njihove prijave so italijanske oblasti zaplenile celotno količino denarja za Kraljevo jugoslovansko vojsko in radijsko postajo. Z dr. Rapotcem smo se v Zagrebu na sestanku srečali s skupino jugoslovanskih nacionalistov (12) in z dr. Farfolijem, delegatom kmečke stranke dr. Mačka.

General Draža Mihailović, ki so mu ustaši in komunisti očitali protihrvaška stališča, kar je bila grda laž, je bil zelo vesel, ko je zvedel za moj stik s hrvaškimi predstavniki, in mi je celo dal pisno pooblastilo, da nadaljujem informativne pogovore o možnostih sodelovanja in združevanja akcije. Vendar nikakor nisem mogel prebiti hermetične pregrade, ki jo je ustaška policija postavila med dr. Mačkom in zunanjim svetom. Zaradi tega je to nalogo prevzela skupina majorja Žarka Todorovića – dr. Stanka Tončića, toda tudi oni niso uspeli rešiti tega našega »hrvaškega vprašanja«, ker so bili kmalu zatem aretirani in poslani v nemško kazensko taborišče. (13)

V Ljubljano sem se po enomesečni odsotnosti vrnil konec junija 1942, poročal vodstvu Slovenske zaveze o svojem potovanju in rezultatih, izdal ukaz o vzpostavitvi radijske zveze z vrhovnim poveljstvom in odšel na Gorjance zaradi kontrole četniškega odreda. Zdaj smo že imeli odlično ekipo za izdelovanje lažnih dokumentov, ki jo je vodil energičen in ambiciozen duhovnik Glavač, ki je v začetku naredil ravnogorskemu gibanju velike usluge, potem pa je iz neznanih razlogov zašel na pot izdajstva. (14)

Na Gorjancih sem obšel (»štajerski«) četniški odred, ki je zdaj štel že 120 pripadnikov, vendar neprimerno oboroženih. Ravno so se pripravljali za napad na italijanske bunkerje v Šmihelu pri Novem mestu, da bi zaplenili nekaj strojnic, ki jih odred ni imel. Odobril sem načrt napada in ga nameraval tudi osebno voditi, vendar so prav na dan mojega prihoda v četniški odred (9. julija 1942) partizani s premočnimi silami napadli odred in s tem praktično začeli vojno stanje med četniki in partizani v Sloveniji.  (Opomba: To in vsa naslednja besedila je podčrtal avtor Karl I. Novak!) Napad smo odločno zavrnili, na naši strani smo imeli samo enega mrtvega. (15)

Da bi se nekako maščevali za poraz, so partizani začeli okrog Gorjancev zbirati močne sile, ki bi uničile naš četniški odred. Zato sem ukazal, naj četniški odred začasno zapusti to pomembno (zaradi zvez s Hrvaško) področje ter ga napotil na Notranjsko, kjer naj bi se mu priključili novi prostovoljci. Jaz pa sem odšel proti Ljubljani, da bi izdal ukaze za sprejem in okrepitve odreda na Notranjskem. Toda odred je zaradi poročil o partizanskih zasedah in pod vplivom lokalnih političnih faktorjev spremenil smer pohoda in se usmeril na nevarno območje med Krko in Mirno. Med potjo je imel več zelo uspešnih bojev proti Italijanom in partizanom.

Po enomesečnih bojih in dnevno-nočnih pohodih pa je odred padel v brezizhodno past: s fronte so ga obkolile premočne partizanske sile, iz zaledja pa italijanske, ki so ga tudi obstreljevale z močnim topniškim ognjem. Tako je bil ta odred, ki je nastal iz ljubezni do domovine in padlih žrtev, po številnih uspešnih bojih nazadnje likvidiran kot enota Kraljeve jugoslovanske vojske v domovini. Da bi se izognil popolnemu uničenju v neenaki borbi, je odred sprejel italijansko ponudbo o koncu sovražnosti, prenehal borbo proti okupatorju in poslej pod imenom »Legija smrti« nadaljeval neusmiljen boj proti partizanom.

O tem žalostnem preobratu sem zvedel šele v drugi polovici avgusta 1942, ker zaradi stalnih premikov nisem imel nobene zveze z odredom in tudi nisem mogel vplivati na njegovo delovanje. Preostalo mi je samo upanje, da ga bom lahko z osebnim vplivom v bližnji bodočnosti zopet pridobil za našo organizacijo. Na žalost, do tega, razen majhnih izjem, ni več prišlo, ker so moje načrte v tej smeri preprečili močnejši in neposrednejši vplivi. (16)

V Ljubljani sem od naše obveščevalne službe dobil podatek (17), da so italijanske okupacijske oblasti natisnile letake, v katerih so ponujale po 100.000 lir za Avšičevo in mojo glavo. Vseeno pa ni prišlo do javne objave teh podatkov (letakov), verjetno zaradi tega, ker Italijani niso bili točno seznanjeni z mojim delom in tudi ne o odnosih med Avšičem in menoj.

Končno pa je bila vzpostavljena radijska zveza med mojim štabom v Ljubljani in Vrhovnim poveljstvom JVVD generala Draže Mihailovića. Ta zveza je zatem ves čas odlično delovala, seveda s krajšimi prekinitvami zaradi premikov štaba generala Mihailovića.

* * *

Potem se je zgodil primer okrog »Legije smrti«, ki je bil najvažnejši, pozneje pa so se vaške straže množile kot gobe po dežju. Do konca 1942 so bili komunisti popolnoma stisnjeni v kot. Ta neprijetni razvoj, ki so ga izzvali s svojim terorjem, so komunisti sicer skušali zaustaviti z vsemi silami, vendar neuspešno. Komunisti so na svojih povojnih procesih proti medvojnim nasprotnikom sicer trdili, da se je o organizaciji vaških straž razpravljalo že februarja 1942 pri škofu dr. Rožmanu med predstavniki italijanskih oblasti in klerikalno skupino »Straža«, vendar niso imeli prepričljivih dokazov za takšno trditev. Komunisti so tudi trdili, da so mladega Emmerja likvidirali samo zaradi tega, ker naj bi organiziral belo gardo. Mogoče je preprosto trditi naslednje: vaške straže so bile ustanovljene skoraj spontano, prav zaradi pritiska komunistov na nekomunistično kmečko prebivalstvo, vpliv Slovenske ljudske stranke pa se je pokazal šele takrat, ko so bili komunisti že precej razbiti.

Vaške straže je potrebno razumeti kot začasen samoobrambni ukrep, brez političnega ozadja, saj bodo morali na koncu pristopiti ali k partizanom ali Kraljevi jugoslovanski vojski in tako s svojo množičnostjo odločiti zmago. Toda vaškim stražam je bila sčasoma dodana politična barva in tako so postale oborožena sila določene politične struje, ki ni bila niti partizanska niti ravnogorska, s tem pa jim je bila namenjena popolnoma napačna vloga.

Torej, vaške straže so se pojavile in se tudi obdržale, ne glede na to, ali je komu prav ali ne. Število njihovih pripadnikov je bilo zares izredno veliko, pa bi na koncu prav to moralo odločiti, kdo bo zmagal v Sloveniji: partizani ali Kraljeva jugoslovanska vojska. Partizani so bili, brez obzira na njihovo številčno nesorazmerje, vendarle edini nasprotniki vojaškega dogajanja v Jugoslaviji, s tem pa tudi v Sloveniji.

Začela se je torej vztrajna borba za vaške straže, v kateri nismo dosegli nobenih rezultatov za slovensko četništvo. Komunisti so poleg oboroženih napadov na vaške straže poskušali izpeljati tudi vdor na petokolonaški način. Poleg posameznikov, ki so jih »posejali« v skoraj vse vaške straže zaradi vohunstva in razbijanja morale, jim je uspelo obvladati najmočnejšo vaško stražo v Trebnjem (okrog 300 pripadnikov). To so naredili preko komisarja Bana (18), ki je bil italijanski in partizanski simpatizer, ki je imel z njimi tesne stike. Bano je – drugače kot druge straže – svojo enoto organiziral na italijanski način in uvedel tudi fašistični pozdrav. Torej, komunisti so šli v svoji temeljitosti v okupatorske vode tudi tako daleč, če jim je to ustrezalo.

Komunisti so Italijanom, da bi jih prestrašili, sporočili, da so vaške straže dejansko tajna Mihailovićeva četniška vojska pod mojim poveljstvom, kar je bilo seveda zelo daleč od resnice. Vseeno pa je to povzročilo, da so Italijani poostrili kontrolo nad vaškimi stražami, v katere so začeli pošiljati svoje častnike in oddelke za zveze in kontrolo. Poleg tega so Italijani vse bolj zavirali samostojne akcije vaških straž proti partizanom in so jim celo jemali orožje, ki so ga le-ti zaplenili v bojih s partizani. Nazadnje so vaške straže iz samostojnih obrambnih enot postale uniformirana in s strani italijanske vojske plačana organizacija Mvac, ki celo ni mogla več opravljati svoje osnovne funkcije: zaščita pred komunisti. (19)

Medtem ko sem nastop »Legije smrti« sprejel z globokim razočaranjem, ker je tako naše slovensko četništvo z enim udarcem izgubilo še edino aktivno bojno enoto, sem ustanavljanje vaških straž sprejel kot začasno in nujno zlo, ki se ni moglo preprečiti, upoštevajoč žalostno stanje kmečkega prebivalstva, ki bi ostalo brez vsake zaščite.

Takoj sem se domislil, da bi skušal pridobiti vaške straže za slovensko četništvo in jih ločil od Italijanov. V gozdovih bi jih sprejeli naši pripadniki. Na ta način bi lahko ustanovili številne enote naše vojske, ki ne bi samo varovale kmečkega prebivalstva pred komunističnim nasiljem, temveč bi lahko tudi izvajale uspešne akcije proti okupatorju. Sedaj sem namreč računal, da bi lažje pridobil politične voditelje za odločnejšo vojaško-politično smer, ker je pač odpadel eden od elementov njihovega nedoločnega stališča – strah pred partizanskim maščevanjem. Ostal je samo še strah pred okupatorjem, ki pa bi se lahko z razvojem dogodkov vendarle zmanjšal.

Da bi svoj načrt lahko realiziral, je bilo treba prej opraviti številne naloge, in sicer: za takšno »revolucijo« pridobiti na svojo stran politične kroge iz Slovenske zaveze, predvsem iz Slovenske ljudske stranke, katere člani so bili v glavnem pripadniki vaških straž; pridobiti za akcijo duhovščino, ki je bilo v neposrednem stiku z vaškimi stražami; preprečiti vse tesnejše stike med vaškimi stražami in okupatorjem in preprečiti zlorabo vaških straž za povsem okupatorske namene; preprečiti komunistično delovanje med pripadniki vaških straž in vpliv protijugoslovansko usmerjenih političnih krogov na splošno; vriniti naše starešine in propagandiste med vaške stražarje; moralno pripraviti ljudi za vstajo proti okupatorju in istočasno zaščito pred partizani; preprečiti razmah strankarskih strasti med ljudmi in začeti z nacionalno in versko vzgojo; predvsem pa v tajnosti ohraniti vse naše priprave! Predvideval sem, da bi se lahko vse te priprave opravile v zimi 1942–1943, zgodaj poleti 1943 pa bi začeli z obsežno akcijo.

Vse te ideje sem, ob hkratni predstavitvi taktičnih zamisli, razložil predstavnikom Slovenske, Sokolske in Narodne legije, ki so bili obenem tudi člani organizacijskega dela našega četniškega štaba. Predvsem sem poudarjal, da se morajo na vsa častniška mesta v vaških stražah tajno postaviti preverjeni ljudje, ki jim lahko slovensko četništvo brezpogojno zaupa. Poudaril sem tudi, da je treba z vsemi silami preprečiti, da na ta mesta ne bi prišli simpatizerji Italijanov, partizanov in separatisti. V tem smislu smo postopoma uspeli in na večino starešinskih (poveljniških) položajev v vaških stražah so bili postavljeni člani ali pa simpatizerji legij, predvsem Slovenske legije, ki si je tako zagotovila odločujoči vpliv na pripadnike vaških straž.

Samo manjši del vaških straž je prišel pod poveljstvo nam sovražnih častnikov. Torej, če bi Slovenska legija ostala zvesta slovenskemu četništvu, bi vedno obstajala možnost za relativno nebolečo ločitev vaških straž od Italijanov, tudi brez neposrednega sodelovanja političnih strank. Na žalost pa je Slovenska legija pripadala predvsem in najprej Slovenski ljudski stranki, šele če je stranka to želela, pa tudi slovenskemu četništvu. Vendar pa v tem času še ni bilo razlogov, da bi posumili v lojalnost Slovenske legije, medtem ko glede Sokolske in Narodne legije o tem ni bilo nobenega dvoma.

V tem času se je iz italijanske internacije nenadoma vrnil generalštabni podpolkovnik Ernest Peterlin, poveljnik Slovenske legije in na splošno zaupanja vreden član Slovenske ljudske stranke. Njegova vrnitev se je zgodila v okviru humanitarne akcije, ki jo je vodil ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman. Na sestanek k meni je Peterlina pripeljal dr. Miloš Stare, eden vodilnih politikov Slovenske zaveze. Bil je že seznanjen z razmerami v Sloveniji, in kar me je najbolj začudilo, poveljstvo italijanske vojske ga je že postavilo za šefa Protikomunistične legije. Hkrati pa je moral tudi organizirati protikomunistično policijo v Ljubljani. Kako je do tega prišlo, pa mi ni znano. (20)

Podpolkovnik Ernest Peterlin ni nikdar pripadal slovenskemu četništvu, niti ni bil član njegovega vodstva. Nekaj dni pred njegovim prihodom v Ljubljano sem celo iz vrhovnega poveljstva JVvD dobil resno opozorilo glede njega. (21) Predstavil se mi je kot vodja protikomunističnega boja. Ker pa je bil pripadnik oziroma poveljnik Slovenske legije, ki je pripadala slovenskemu četništvu (kar je zagotavljala Slovenska ljudska stranka, ki je takrat še lojalno sodelovala z nami), in ker je dal besedo, da bo po svojih močeh pomagal pri razvoju kraljeve Jugoslovanske vojske v Sloveniji, ne glede na odvisnost od italijanskih oblasti tedaj pač nisem imel razlogov, da bi ga zavrnil.

To je bila ena od mojih napak! Razložil sem mu svojo namero glede ponovnega aktiviranja četniških enot z ločitvijo vaških straž od Italijanov. Zahteval sem, naj zbere in v vaških stražah skrije vse ilegalce in prostovoljce kot prve ilegalne kadre četniške vojske, kakor tudi orožje, strelivo in hrano. Ker je sprejel vse moje zahteve, sem mu dal tudi denarno nagrado, ki jo je zahteval za svoje usluge. Toda podpolkovnik Peterlin ni nikoli ničesar storil za slovensko četništvo; po lastni vesti ali pod vplivom drugih pa je za svoje namene celo zlorabil ime generala Draže Mihailovića in tudi moje, saj je bil nazadnje tudi tehnični izvajalec sabotaže proti četniški vojski. (22)

Kot neposredne izvajalce mojih načrtov glede vaških straž sem poslal v Novo mesto (v »Legijo smrti«) rezervnega kapetana Janka Debeljaka, v okolico Šentjošt – Rovte kapetana Pavla Vošnjarja - Vidmarja, v okolici Ljubljane pa naj bi deloval moj namestnik aktivni kapetan Josip Lesjak. Konec avgusta 1942 so Italijani aretirali nekaj članov našega štaba in slovenskega četništva (dr. Antona Krošlja - Benka, Alfreda Kralja, ing. Emmera Fanuša, Petroviča), policija pa samo po srečnem naključju ni odkrila mojega skrivališča, kjer sem imel veliko propagandnega materiala, mobilizacijskih načrtov in podobnega. Šlo je seveda za komunistično izdajo! Bilo je povsem jasno, da moram vsaj začasno zapustiti Ljubljano in oditi na teren. Ker takrat nisem imel nobene svoje enote, sem sklenil, da se podam v Novo mesto v »Legijo smrti«. Obenem sem želel osebno vplivati na častnike in vojake in jih prepričati, da se vrnejo v vrste slovenskega četništva. Sredi septembra 1942 sem odšel iz Ljubljane in s pomočjo Janka Debeljaka srečno prišel mimo italijanskih blokov in kontrol.

V tem obdobju so bile vaške straže že popolnoma razvite, partizanske enote pa v pravem razsulu. Tako slovenski partizani niso več predstavljali resnega nasprotnika, saj je njihovo število padlo na okrog 2.000 razbitih in demoraliziranih borcev, zato je moralo partizansko vodstvo popolnoma reorganizirati svojo vojsko.

To partizansko krizo sem nameraval izkoristiti, da bi še pred prihajajočo zimo vsaj nekaj manjših delov vaških straž ilegalno privedel v vrste slovenskega četništva. Vendar se je Slovenska ljudska stranka, preko nje pa tudi Slovenska zaveza, najprej tajno, potem pa tudi javno uprla mojim nameram.

Ko je Slovenska ljudska stranka videla, da partizani ne predstavljajo več neposredne nevarnosti je začela preko duhovščine in Slovenske legije vse odločnejše vplivati na vaške straže. Ni dovolila, da bi prišli pod moj vpliv, še manj pa, da bi prenehali sodelovati z Italijani in bi prešli v Kraljevo jugoslovansko vojsko v domovini, kjer pa stranka ne bi več mogla vplivati na njih. Začela se je zakulisna akcija, da bi se odstranili vsi tisti, na katere sem jaz še lahko računal, pri tem pa se niso ustrašili niti izdajstev, groženj in likvidacij!

Skoraj tri mesece sem se skrival pri neki vaški straži kot pisar, navaden vojak in prijatelj lokalnega duhovnika predvsem pred Italijani, katerim so komunisti najavili moj prihod in namere. Potoval sem od enega do drugega starešine, jih hrabril, odpravljal medsebojne intrige in vzpodbujal k odločnosti. Dokazoval sem nepotrebnost in škodljivost sodelovanja z Italijani (ki niso bili iskreni in so celo sabotirali boj proti partizanom) in organiziral majhne enote, primerne za hitro ločevanje od Italijanov in odhod v gozdove. Moje delo je postajalo vse težje in vse bolj nevarno, sčasoma pa tudi neuspešno, ker so negativni vplivi postajali močnejši.

Sredi decembra 1942 mi je navkljub vsemu uspelo, da sem iz vaških straž prikrito določil nekaj častnikov in okrog 50 najboljših vojakov, ki so bili odlično oboroženi. Bil sem prepričan, da bo ta majhna enota pozneje kot magnet pritegnila tudi vse druge, ki se še niso odločili. Toda vpliv lokalnih političnih faktorjev na starešine vaških straž je preprečil ta začetni uspeh. Obstajala je celo nevarnost, da bi me same vaške straže aretirale in predale Italijanom! Zato sem moral zbežati, s seboj pa sem vzel samo podporočnika Marjana Pavliča, enega od prvih četniških starešin v Sloveniji. Z menoj so hoteli iti še mnogi drugi, ampak se tedaj tega ni dalo urediti. Vendar sem računal na njih v bodočnosti. Razočaram sem se vrnil v svoj štab v Ljubljano. Tako so politični voditelji še drugič preprečili pričakovani uspeh slovenskih četnikov. Toda, medtem ko se je poleti 1942 obnašanje politikov Slovenske zaveze še lahko razlagalo kot strah pred posledicami, potem se je jeseni 1942 njihovo nasprotovanje mojim načrtom lahko razumelo kot rezultat nekakšnih skritih namer, ki se bodo razkrile naslednje leto.

Kakor koli je že bilo, samo nesposobna politika je omogočila partizanom, da so s pomočjo in sodelovanjem partizanov iz Hrvaške znova zbrali svoje razkropljene sile in jih reorganizirali v štiri brigade (Tomšičevo, Šercerjevo, Cankarjevo in Gubčevo) in nekaj stalnih terenskih skupin, pa so spet začeli napadati vaške straže! To ponovno oživljanje partizanskih enot se je najbolj jasno pokazalo z uničenjem vaških straž na Suhorju in Ajdovcu decembra 1942, kar je pomenilo novo obdobje njihovega delovanje v Sloveniji, v tesnem sodelovanju s Hrvaško.

Akcija kapetana Josipa Lesjaka v okolici Ljubljane se je končala še bolj tragično. Namreč, kapetana Lesjaka so 3. novembra 1942 zverinsko ubile vaške straže v vasi Bizovik, nato so morilci izropali še njegovo stanovanje v Ljubljani in poleg ostalega odnesli tudi ves denar četniškega štaba, ki je bil pri njem shranjen. V tem umoru so aktivno sodelovali člani klerikalne separatistične skupine »Straža« in člani skupine duhovnika in izdajalca Franca Glavača, ki je bil do tedaj član četniškega štaba. (23)

Pod vplivom Lesjakove tragedije je potem tudi kapetan Pavle Vošnjar odstopil od namere, da bi realiziral naš načrt v okolici Šentjošta – Rovt.

Na dan moje vrnitve v Ljubljano sem se, ne vedoč za to, izognil aretaciji. Namreč, na božični večer je podpolkovnik Peterlin v sodelovanju z dr. Šmajdom in italijanskim stotnikom Tornarijem izvedel že znane množične aretacije v Ljubljani, pri katerih so poleg njegove policije sodelovale tudi mešane patrulje Italijanov in pripadnikov vaških straž, ki so jih prav v ta namen pripeljali v Ljubljano. Aretiranih in v ljubljanske zapore odpeljanih je bilo okrog 1.000 Slovencev, nekaj komunistov in partizanskih simpatizerjev, največ pa navadnih meščanov. Te predbožične aretacije so bile ne samo nečloveške, temveč tudi nepravične, politično pa popolnoma zgrešene, poleg tega pa tudi neuspešne, saj so potem Italijani za denar in druge usluge spuščali zaprte na svobodo, večino siromašnih pa so odpeljali v internacijo skupaj z nekaj pravimi krivci. Med drugimi je bil po nekaj dneh izpuščen tudi ing. Dušan Sernec, za katerega so vsi vedeli, da je član vodstva Osvobodilne fronte! Izpustili so ga za denar, javnost pa je zvedela, da je dal častno besedo, da ne pripada OF in da se tudi v bodoče ne bo ukvarjal s politiko! Po vojni je podpolkovnik Peterlin na sodnem procesu v Ljubljani skušal odgovornost za to umazano akcijo zvaliti na slovensko četništvo. Mene takrat niso niti obvestili, da bi zapustil Ljubljano. Naslednjega dne sem od naše obveščevalne službe zvedel, da samo slučajno ni bil opravljen pregled stanovanja družine Krištof, pri kateri sem se skrival. Vsem komunistom je bilo znano, da družina Krištof ne pripada komunističnim simpatizerjem. Torej, brez vsakršne krivde bi lahko prišel v roke italijanske policije.

Leto 1942 se je za slovensko četništvo končalo neuspešno, jaz pa sem bil globoko razočaran. Bilo je preveč neiskrenosti in še več nepoštenosti pri tistih, ki bi lahko odločilno vplivali na razvoj slovenskega četništva in enot kraljeve Jugoslovanske vojske v Sloveniji. Izgubljeno je bilo dragoceno leto, ko bi lahko postavili dobre temelje, na katerih bi naslednje leto lahko gradili, tudi našo zmago. Toda, po neuspehu in izgubljenih dveh lepih priložnostih je bilo naslednje leto potrebno vse začeti znova.«


Opombe:

 1. Zbornik Iskra in plamen, Ljubljana, 1988, str. 168-169, Martin Kranner, zapisnikar sej dela Slovenske legije v Moste Polju navaja za dne 2. 8. 1941: »Glavno: zvedeti, kdo so komunisti, kdo vodilni in naslovi, kje je orožje, koliko imajo vpliva, kje se zbirajo. Pazite pa: strogo molčati!« Prej so bili člani Protikomunističnega krožka in Katoliške akcije in so pod vodstvom župnika Janeza Keteja zbirali tudi podatke o komunistih. Italijani so prve komuniste v tej občini aretirali že 12. aprila 1941. Zato se ni čuditi, da je imela Slovenska legija solidno obveščevalno mrežo.

 2. Korošec, Ivan, Prva nacionalna ilegala »Štajerski bataljon«, Ljubljana, 1993, str. 10 in 65: Lažno so se predstavljali kot »Štajerski bataljon«, češ da so prišli na Dolenjsko iz Štajerske in se tako nemoteno gibali na terenu, nikdar pa niso skupaj s partizani napadli Italijane.

 3. Pavle Borštnik, Pozabljena zgodba slovenske nacionalne ilegale, Ljubljana, 1998, str. 39.

 4. Korošec, Ivan, Prva nacionalna ilegala »Štajerski bataljon«, Ljubljana, 1993. Prvoborci so bili: kapetana Kranjc Milan in Lesjak Josip - Lampe, poročnik Vasiljević Dobrivoje,  rez. poročnik Tomažič Drago, Dežman Lojze - Črnigoj in Novak Jaroslav (podčastnika), Mihelič Franc, Capuder Gabrijel, Kremžar Franc, Kodelič Štefan, Memetović Dušan, Jakoš Joško, Selan Polde, Korošec Ivan, Grum Franc, Nedoh Franc in Lavrič Marjan (vsi vojaki). Dva sta umrla v Argentini (Kodelič in Lavrič) in eden v ZDA (Grum), Korošec je živel v Argentini, sedaj pa menda živi v Ljubljani. Štirje so padli v borbah, ostali so bili ubiti.

 5. Stanko Kociper, Kar sem živel, Ljubljana, 1996, str. 22-23.

 6. Stanko Kociper, Kar sem živel, Ljubljana, 1996, str. 22-23.

 7. Dušan Željeznov, Rupnikov proces, Ljubljana, 1980, str. 278–279.

 8. Po nekaterih podatkih je to tudi t. i. »Dosje Mačkovšek«, ki ga je vodila Ozna Slovenije.

 9. Spomeniki …, 52. zvezek, Urh, Ljubljana, 1986, str. 11 in 13.

 10. Sodelovanje četniškega odreda, znanega iz literature kot »štajerski bataljon«, in partizanskih enot poleti 1942 je  trajalo samo do 10. 7. 1942, ko so tudi v GŠ NOV spoznali, da  gre za lažne »Štajerce«, in je bil izdan ukaz, da je treba četnike takoj in z vsemi silami uničiti.

 11. Major Živan Knežević je pripisal na Novakov tekst naslednje: »Rapotec je potoval po specialnih nalogah britanskega poveljstva na Bližnjem vzhodu, brez vednosti begunske vlade.«

 12. Šlo je za pripadnike ilegalne organizacije Jurepo – Jugoslovanskega  revolucionarnega pokreta (gibanja) v Zagrebu, sicer ustanovljenega v Splitu in na Sušaku. 

 13. Major Žarko Todorović je bil takrat poveljnik severnih pokrajin, dr. Stanko Tončić pa je bil organizator ravnogorskega gibanja na Hrvaškem. 

 14. Pavle Borštnik, Pozabljena zgodba slovenske nacionalne ilegale, Ljubljana, 1998, str. 117: Glavač Franc, duhovnik, radikalni pripadnik Katoliške akcije, urednik Slovenca in član predvojne SLS. S Fanoušem Emmrom je 1941 ustanovil Slovensko narodno gibanje, pozneje pa tudi Tajno obveščevalno službo – Tos. Izdajal je tudi legalni časopis Razgledi. Emigriral je v Argentino, kjer je tudi umrl.

 15. Zbornik NOR, XIV-I, 1, str. 555: Spopadi v drugih delih Jugoslavije med partizani in četniki so se širili nezadržno in jih je vodil general Draža Mihailović. V mnogih depešah, ki jih je pošiljal majorju Novaku, je zahteval „čim hitrejše uničenje komunistov“.  Dne 8. avgusta 1942 mu je ukazal: „Zelo energično nadaljujte delo proti k(omu)nistom. Tukaj smo jih povsod očistili, razen na severu zahodne Bosne. Uporabite vse načine, da pridete do orožja, vendar pazite, da ne kompromitirate gibanja. Poročajte o vsem. Ukazal sem, da vam pošljejo pet milijonov lir neposredno Vam ali preko „Vlajka“ (polkovnik Vladimir Vauhnik – opomba), če niste v mestu. Ta denar prihaja od zunaj.“  Že 8. septembra 1942 pa je general Draža Mihailović ukazal vsem poveljnikom, tudi majorju Novaku, naj ustanovijo ilegalne „leteče enote“, ki bodo hitro in odločno uničile vse narodne izdajalce in sovražnike – ljotićevce, komuniste in pečanćevce.  

 16. Postavlja se vprašanje, kdo je sprejel takšno odločitev – ali poveljnik odreda ali pa je veljal kakšen drug dogovor. Novak namreč trdi, da z odredom ni bil v zvezi in njegovo odločitev obžaluje, ker je bil tako ta odred dejansko izgubljen za ravnogorsko gibanje. Gre za Novakovo sprenevedanje, saj v nadaljevanju omenja, da je ponovno obiskal moštvo »Legije smrti«, da bi jih pregovoril za ravnogorsko gibanje. Poveljniki so namreč ostali isti. Odgovor je podan v knjigi: Pavle Borštnik, Pozabljena zgodba slovenske nacionalne ilegale, Ljubljana, 1998, str. 48: »Odločitev o preimenovanju je sprejelo politično vodstvo v Ljubljani, ki mu je tedaj italijansko poveljstvo že nudilo določene ugodnosti«. Torej je šlo za očitno kolaboracijo! 

 17. Major Novak na tem mestu prvič omenja četniško obveščevalno službo. Zato velja povedati, da so organi Vos-a stalno spremljali delovanje četniške obveščevalne službe, ki  naj bi jo v začetku neposredno vodil »plavogardistični major« Karel Novak oziroma njegova ljubica Jovanka Ribar Krištof, sicer osebna obveščevalka »Mira« generala Draža Mihailovića.

 18. Dr. Milan Bano, jurist, svetnik pokrajinske uprave v Ljubljani, kot načelnika Dos ga je gestapo aretiral 1944, po osvoboditvi emigriral v Argentino. (M. F. K.)

 19. Novakove ocene glede vaških straž so samo delno točne, ker so preprosti ljudje podlegli demagoškim parolam duhovščine in predstavnikov Slovenske ljudske stranke, da bodo italijanske represalije prenehale po ustanovitvi vaških straž, kot nekakšni zaščiti pred »oboroženimi napadi« raznih tolp. Če je major Novak smatral, da so vaške straže nekakšna „rezerva“ JVvD, ki bodo odločilno vplivale na razvoj vojaškega stanja ob osvoboditvi, potem se je seveda motil – kolaboranti ne morejo biti osvoboditelji!

 20. Ernest Peterlin, generalštabni podpolkovnik VKJ, sicer tudi vodja Slovenske legije, najmočnejše polvojaške formacije, se je iz italijanske internacije vrnil na zahtevo Slovenske zaveze in po intervenciji škofa dr. Gregorija Rožmana. S tem mu je bila dana tudi določena naloga, ki jo je moral opraviti. Pozneje je bil načelnik organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva. Sodeloval je tudi s polkovnikom Vauhnikom, pa so ga Nemci zaprli in poslali v Dachau. Po osvoboditvi je bil decembra 1945 pred sodiščem v Ljubljani obsojen na smrt.

 21. Šlo je verjetno za obveščevalno opozorilo, saj je imel general Draža Mihailović v Sloveniji nekaj obveščevalnih točk, preko katerih je bil seznanjen s posameznimi ukrepi Italijanov in Nemcev (major Domazetović, vojvoda Jevđević in drugi).

 22. Gre za Novakovo zapoznelo »oceno« o sabotaži proti slovenskemu četništvu, saj je dobro vedel, da je podpolkovnik Ernest Peterlin italijanski kolaborant.   

 23. Umor četniškega kapetana Josipa Lesjaka, sicer obveščevalnega častnika in namestnika majorja Plhaka, načelnika ljubljanskega vojaškega obveščevalnega centra VKJ, je menda sledil, ko so vaški stražarji zvedeli, da je kapetan Lesjak nameraval stopiti v stik s partizani. Verjetna je tudi inačica, da je podobna usoda čakala tudi majorja Novaka.


 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net