VOJAŠTVO
   MILITARY

ZANIMIVOSTI - 04

ODLIKOVANCI NA KOROŠKI FRONTI 1918-1920

popravek seznama (27.8.2012)

PIŠITE AVTORJU

Avtorju lahko pišete na elektronski naslov na njegovi avtorski strani

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave

 
 

Iz arhiva Vojaškozgodovinskega inštituta v Beogradu sem uspel priskrbeti kopijo "Registar pohvalnica" - seznam odlikovanih in pohvaljenih vojakov, podčastnikov in častnikov, (zaključeno s številko 623 z naslovom "KORUŠKI FRONT", dokument štaba Vrhovne komande št. 270.589 z dne 1. 3. 1920 v Beogradu, s podpisom predsednika komisije - pomočnik načelnika štaba, generala (nečitljivo) in dveh članov: načelnika operativnega oddelka polkovnika Danila Kalafatovića in pribočnika oddelka podpolkovnika (V. Ante, priimek nečitljiv).

Gre za delovni dokument štaba Vrhovnega poveljstva. Celoten seznam je sestavljen tako, kakor so prihajali predlogi poveljnikov enot in štabov. Prvi predlog je pod štev. 242.918 sprejet s strani Ljubljanskega polka, zadnjiega pa je s številko 242.904 poslal Tržaški polk. Komisija je potrjevala predloge, le za nekaj najvišjih častnikov in vojakov je predlagala višje odlikovanje od tistega, ki je bilo predvideno za bojno delovanje na "koroški fronti". Nedvomno so bila odlikovanja dodeljena za bojno delovanje na Koroškem od 1. februarja 1919, ki ga vodil štab poveljstva Dravske divizije oziroma general Smiljanić.

Kdaj je komisija začela z delom ni bilo mogoče ugotoviti, vsekakor pa ga je končala nekaj dni po podpisu seznama, 1. 3. 1920, saj je naknadno dopisanih še 24 odlikovancev (tudi trije Slovenci), teh pa nisem mogel vpisati v seznam, ker ni navedena pripadnost enoti. Na podlagi tega komisijskega seznama je potem oddelek za odlikovanja sestavljal predloge za odlikovnja, ki so bili objavljeni v službenem listu. Prvi ukaz o odlikovanjih je bil objavljen že 11. aprila 1920, seveda po vrsti odlikovanj, činih in podobno. Menda nekateri vojaki odlikovanj sploh niso dobili, eden pa celo po 18 letih.

Čeprav vrstni red predlogov ni bistven, si vseeno velja ogledati kako se predlogi prihajali in število odlikovancev, in sicer:

Ljubljanski peh. polk (48); 2. celjska gorska baterija (3); Konjički puk Dravske divizije (1); Celjski peh. polk (9); 1. peš. puk (7); Štab Koroškega odreda (4); Celjski peh. polk (27); 1. polk Celjskega odreda (5); Drinska havbička baterija (11); Mariborski peh. polk (10); 1. peš. puk (1); Štab Koroškega odreda (5); 7. peš. puk (1); Ljubljanski peh. polk (4); Dravski art. brdski puk (1); 45. peš. puk (2); Mariborski peh. polk (7); Ljubljanski peh. polk (15); Ljubljanska haubična baterija (12); Mariborska poljska baterija (17); Dunavski art. puk - 7. zaplenjena baterija (16): Slovenski planinski polk (10); 1. peš. puk (5); 2. drinska haubička baterija (12); Celjska haubična baterija (1); Dunavski poljski art. puk (4); 5. težka ljubljanska baterija (3); 1. mariborska poljska baterija (2); Dravski konjički puk (8); 1. Srpski konjički eskadron (2); 1. konjički puk "Obilić" (2); 2. ljubljanska haubična baterija (1); 6. ljubljanska haubična baterija (4); 2. ljubljanska haubična baterija (2); 3. celjska haubična baterija (1); 5. težka ljubljanska baterija (9); Slovenski planinski polk (34); Drinska haubička baterija (1); Štab Labotskega odreda (1); 1. peš. puk (1); Slovenski planinski polk (4); 1. peš. puk (9); Celjski peh. polk (1); Slovenski planinski polk (12), Celjski peh. polk (1); Slovenski planinski polk (30); 3. celjska haubična baterija (10); Slovenski planinski polk (14); Južna železnica (2); Naskočna četa (1); Štab Dravske divizije (3); Brzojavni bataljon (8); 36. puk (1); Srpska poljska baterija (1); Štab Dravske divizije (1); Drinski haubički divizion (1); Eskadrila (1); Drinski haubički divizion (1); 4. gorska baterija (4); Ljubljanski peh. polk (2); Štab Dravske divizije (1); 36. peš. puk (1); Skladišča ljubljanske skupine (3); 37. peš. puk (3); Narodna straža (1); Ljubeljski odred (2); Štab Dravske divizije (4); Tržaški peh. polk (5); Brzojavni bataljon (4); Tržaški peh. polk (4); Eroplanska eskadrila (3); Dunavski poljski art. puk (3); 36. peš. puk (6); Štab Dravske divizije (2); 36. peš. puk (2); Tržaški peh. polk (7); Štab 4. art. puka (4); Celjski peh. polk (1); Ljubljanski peh. polk (1); Tržaški peh. polk (34); Slovenski planinski polk (1); Štab Dravske divizije (10); Štab Jezerskega odreda (5); 7. peš. puk (1); 8. peš. puk (1); 36. peš. puk (5); Štab Labotskega odreda (1 - general Maister); Štab Koroškega odreda (1); Mariborski peh. polk (2); II. vojaško okrožje (1); Eroplanska eskadrila (2); 37. peš. puk (2); Eroplanska eskadrila (1); 1. konjički puk (1); Drinski haubički divizion (1); Koroška top. skupina (1); 1. konjički puk (3); Drinski brdski art. puk (1); Slovenski planinski polk (2); Naskočna četa (1); 37. peš. puk (2); Ljubljanski topniški polk (1); 37. peš. puk (1); Ljubljanski topniški polk (1); Ljubljanski peh. polk (2); Slovenski planinski polk (2); 1. peš. puk (1); Dunavski poljski art. puk (1); Ljubeljski odred (10); Ljubljanski topniški polk (1); 37. peš. puk (5); Ljubeljski odred (9); Ljubljanski topniški polk (1); 7. peš. puk (5); 1. konjički puk (2); 7. peš. puk (1); Slovenski planinski polk (1 - polkovnik Ratkej); Mariborski peh. polk (2 - podpolkovnik Škabar); Ljubljanski peh. polk (2); Slovenski planinski polk (6); 5. težka ljubljanska baterija (1); Slovenski planinski polk (18); Štab Dravske divizije (1); 1. peš. puk (1) in brez oznake enote (15).

Celoten seznam sem uredil po formacijskih štabih in enotah, enote pa po rodovih in formacijskih nazivih. Tako smo ponovno dobili seznam enot in štabov, ki so sodelovali 1919 v ofenzivi na Koroškem. Seveda pa nisem spreminjal nobenih imen sodelujočih enot (eroplanska eskadrila, brzojavni bataljon in druga).

Seznam obsega 623 (oziroma 638) predlaganih odlikovancev, dejansko pa je na njemu 591 oseb, od tega 478 Slovencev in 113 Srbov. V Švajncerjevi Slovenski vojski 1918-1919 je od 478 slovenskih odlikovancev omenjenih 451. Razlika (27) sicer ni velika, je pa vredna omembe. Zdi se, da tudi obravnavani seznam vsebuje določene napake. Med predlogi za odlikovanja nista omenjena generalštabni major Alfred Lavrič (red belega orla z meči 4. stopnje) in poročnik Beno Zeilhofer (red belega orla z meči 5. stopnje), verjetno pa še kakšen.

Seznam je pisan v berljivi cirilici (prepis imen iz poslanih predlogov), tako da glede prepisovanja priimkov in imen ni bilo večjih težav. Le nekaj priimkov je nenavadnih, pa sem jih moral "spremeniti" (Sahožio - Sahožič, Kaočič - Kavčič, Okorna - Okorn), dočim sem za ostale v oklepaju napisal priimek iz drugih seznamov, predvsem iz Švanjcerjeve Slovenske vojske 1918-1919). Podobno sem ravnal s povsem napačnimi imeni pa sem v oklepaju napisal pravilno (top. stotnik 1. stopnje Janež I. Milan, Milovan - pravilno Ferdinand ali Miroslav).

Oznake vojakov so različne, tako slovenskih (strelec, pešec, topničar, ognjičar, štabni ognjičar, ordonans, kadet - aspirant), kot tudi srbskih (redov, dobrovoljac, kaplar), pa jih nisem spreminjal. Prav tako nisem spreminjal podčastniških (poddesetnik, desetnik, četovodja, narednik, štabni narednik, častniški namestnik) in častniških (praporščak, poročnik, nadporočnik, stotnik, major, podpolkovnik, pokovnik) činov, ki so tudi navedeni v Švanjcerjevi Slovenski vojski 1918-1919. Izpred častniškega čina so vedno tudi rodovske oznake, vendar v srbščini (pešadijski, artiljerijski, inžinerijski, intendantski, administrativni ipd).

Navajam pa kot zanimivost paleto raznih dodatkov: enoletni in rezervni poddesetnik in desetnik, aktivni in rezervni četovodja, podnarednik, rezervni narednik, narednik - vodnik, narednik - aspirant, dijak - narednik, pilot - narednik, kadet aspirant narednik, oficirski narednik, aktivni častniški namestnik, rezervni zastavnik, rezervni podporočnik in poročnik, aktivni in rezervni kapetan (stotnik), kapetan 1. in 2. klase (razreda), generalštabni kapetan 1. klase. Dodana sta še civilna poklica - naziva: prometni kontrolor in kovač 2. razreda - mojster.

Zanimivo se mi je zdelo, da v seznamu ni nikjer oznake "vojak", najbolj pa me je vsekakor motil slovenski podčastniški čin "četovodja". Najprej sem pomislil, da je ime povzeto iz srbske vojske, kjer so včasih uporabljali naziv "vodni" in "četni oficir", sicer vedno aktivni ali rezervni oficirji in poveljniki vodov in čet. V srbski vojski pa niso nikdar imeli podčasniškega čina z imenom "četovođa", le v t.i. "narodni vojski" iz leta 1864 je bil poznan čin "stotinar" ali "četovođa", ki pa je odgovarjal činu kapetana oz. stotnika. Zato se mi zdelo najbolj verjetno, da je slovenski četovodja izšel iz prvega podčastniškega čina avstroogrske oz. avstrijske vojske - "zugsführer-ja" (vodnik, narednik, sergeant). Druge razlage verjetni ni, razen morda "četni starešina", "četni pisar" (tudi evidentičar) ali "četni kurir", kar pa že predstavlja določeno dolžnost, ne pa tudi čin.

Iz seznama je vidno, da je komisija podeljevala (potrjevala) naslednja odlikovanja: srebrno in zlato medaljo za hrabrost, srebrno in zlato medaljo za prizadevno službo, red belega orla z meči 4. in 5. stopnje, srebrno vojaško Karađorđevo zvezdo z meči (SVKZM) in Karađorđeve zvezde z meči 4. stopnje (KZM-4).

Za generale in višje častnike je komisija predlagala "višje odlikovanje", vendar brez konkretnega predloga. Na voljo je imela še naslednja odlikovanja: red belega orla z meči 3. do 1. stopnje, Karađorđevo zvezdo z meči 3. do 1. stopnje in druga. Tako vemo, da je kasneje divizijski general Rudolf Maister odlikovan z redom belega orla z meči 3. stopnje.

Med koroške borce seveda prištevamo tudi dobrovoljce srbske vojske - solunaše, ki so bili vključeni v Mariborski oz. 45. pehotni polk. Bilo jih je 21, pa jih zato navajam poimensko:

Bazant Urh, Dobrovoljc Ivan, Flander Anton, Goli Josip, Gorečan Franjo, Hočevar Jože, Katič Josip, Kejžar Valentin, Kerin Jože, Konič Franc, Koščak Franjo, Koželj Jaka, Krže Vinko, Prinčič Edvard, Skvarča Ivan, Stele Ivan, Turk Ernest, Ukmar Drago, Velkovrh Stanko, Wieser - Šašelj Gregor in Zorič Franc. Ker ni primerljivih podatkov za preverjanje, je verjetno bil narednik Konič Franc odlikovan s srebrno medaljo za hrabrost, medtem ko je Jaka Koželj že prej na solunski fronti prejel red belega orla z meči 4. stopnje, pozneje pa še red sv. Save 4. stopnje. Poročnik Edvard Prinčič pa se omenja kot poveljnik strojnične enote.

Vsi borci za severno mejo na Koroškem so pozneje (1939) prejeli, po zahtevi, še spomenico borbe za severno mejo 1918-1919.

S krepkim tiskom sem označil bodoče slovenske generale Vojske SHS in kraljevine Jugoslavije. Zanimivo je, da med koroškimi odlikovanci ni Miroslava Martinčiča, agilnega častnika v obdobju 1918/1919, poznejšega brigadnega generala Vojske kraljevine Jugoslavije.

POVELJSTVA IN ŠTABI

DRAVSKA DIVIZIJA - ŠTAB

Zlata medalja za hrabrost: Kren Martin, vojak in Zrimšek Avgust, četovodja.

Srebrna medalja za prizadevno službo: Brili (Brilly) A. F., poročnik in Mikuž Karlo, rez. podporočnik.

Zlata medalja za prizadevno službo: Debeljak Rihard, peh. poročnik; Ferjančič Franc, rez. peh. poročnik; Garzaroli (pravilnoGarzarolli) F. Viktor, konj. stotnik 2. razreda; Makovec Franc, štabni narednik in Pogačnik Branko, peh. poročnik.

Red belega orla z meči 5. stopnje: Kvartič Milan, rez. peh.podporočnik; Miklavčič Franc, peh. podporočnik; Mušič A. Jurij, rez. peh. podporočnik; Sajlhover Bena, peh. poročnik in Skuhala J. Ludvik, inž. stotnik 1. razreda.

Red belega orla z meči 4. stopnje: Naumović M. Jovan, peh. podpolkovnik in Starčević Tješimir, rez. peh. stotnik 1. razreda.

Karađorđeva zvezda z meči 4. stopnje: Nedić Đ. Milan, generalštabni polkovnik in Nedić Đ. Milutin, generalštabni podpolkovnik.

Višje odlikovanje in nagrada: Smiljanić M. Krsta, divizijski general, poveljnik divizije
 

2. VOJAŠKO OKROŽJE - ŠTAB

Zlata medalja za prizadevno službo: Tišlar F. Franc, top. stotnik 1. razreda.
 

JEZERSKI ODRED (36. PEH. POLK) - ŠTAB

Srebrna medalja za hrabrost: Belič Zdravko, peh. podporočnik.

Zlata medalja za hrabrost: Červ Peter, štabni narednik; Hiris Ivan, štabni narednik; Janić Stanko, vojak; Karl Hinko, peh. stotnik 2. razreda; Kvaternik Andrija, rez. peh. podporočnik; Mihalić Tomo, kaplar; Milić Josika, vojak; Obradović Rade, podnarednik; Rogič Branko, vojak in Turk Josip, podnarednik.

Zlata medalja za požrtovalno službo: Pirc Franc, poročnik in Vesić Savo, vojak.

Srebrna vojaška Karađorđeva zvezda z meči: Lasković Andrija, narednik; Sekulić Milan, kaplar; Troha Franjo, kaplar in Vrzić Petar, vojak.

Red belega orla z meči 5. stopnje: Pribanić Milan, peh. stotnik 2. razreda.

Red belega orla z meči 4. stopnje: Cukavac Draoljub, peh. major; Denić J. Milorad, peh. major; Lokar Anton, generalštabni stotnik 1. razreda in Tripković Sava, top. podpolkovnik.

Višje odlikovanje in nagrada: Marić Ljubomir, generalštabni polkovnik; Milenković Dobrosav, peh. polkovnik in Popović Dragoljub, top. polkovnik.
 

KOROŠKI ODRED - ŠTAB

Zlata medalja za hrabrost: Barjaktarević M. Pavle, top. stotnik 1. razreda in Janež I. Milovan (Ferdinand, pravilno), top. stotnik 1. razreda.

Zlata medalja za prizadevno službo: Ahačič Dragomir, narednik; Ahec Josip (Janko), pešec; Kraus - Tudić Rudolf, višji intendantski polkovnik; Kukec (Kikel) Joško, pešec; Lukanc I. Mihael, top. stotnik 1. razreda; Mulej Josef (Josip), pešec; Nedeljković A. Ljubomir, peh. podpolkovnik in Terček Janko, pešec.
 

LABUDSKI ODRED - ŠTAB

Zlata medalja za prizadevno službo: Mulaček F. Fran, peh. stotnik 1. razreda.

Višje odlikovanje in nagrada: Maister F. Rudolf, general.
 

LJUBELJSKI ODRED- ŠTAB

Srebrna medalja za hrabrost: Bertoncelj Vencelj, pešec; Cegnar (verjetno Ciglar) Jakob, pešec; Černe Franc, desetnik; Erzar Martin, pešec; Gradišar Ivan, pešec; Hudales Slavko, kadet - aspirant; Humer Lovro, pešec; Klemenčič Pavel, pešec; Mavrič Franc, desetnik; Pehar Josip, pešec; Potočnik Josip, desetnik; Primožič Vinko, četovodja; Šmid Jakob, četovodja; Verdnik Mihael, štabni ognjičar; Vergelj Rok, pešec in Vojvoda Franc, pešec.

Zlata medlja za prizadevno službo: Dejak Alojzij, vojaški kurat; Grujić Čedomir, peh. poročnik; Rabič A. Viktor, peh. poročnik;Topalović Jevrem, top. major; Vidaković Miloš, top. stotnik 2. razreda in Vrbanić Tomislav, peh. major.
 

PEHOTNE ENOTE

SLOVENSKI PLANINSKI POLK - pozneje 40. PEHOTNI POLK

Srebrna medalja za hrabrost: Ankon Viktor, desetnik; Bajt Ivan, strelec; Bavdaž Miha, strelec; Bošnjak Ivan, četovodja; Boštjančič Ivan, štabni narednik; Boštjančič Ivan, štabni narednik; Bratkovič Jože, strelec; Črnko Franc, vojaški uslužbenec; Funda Josip, desetnik; Gabrič Miha, topničar; Golac (verjetno Golc) Jožef, poddesetnik; Grahor Viktor, ognjičar; Herič Tomaž, topničar; Hodko Jonče (verjetno Hotko Joža), topničar; Homan Anton, desetnik; Hren Franc, strelec; Jaklič Franc, poddesetnik; Jankovič Ivan, strelec; Jelovčan Franc, strelec; Jenšterle dr. Ivan, rez. sanit. podporočnik; Kohne Dragotin, poddesetnik; Kokošar Jernej, strelec; Konda Leopold, strelec; Kopriva Franc, poddesetnik; Koprivec Karol, strelec; Lombergar J. Dominik, četovodja; Lorenci Pavel, desetnik; Mahkovec Jožef, strelec; Mastnak Jože, kadet - aspirant; Mihelčič Valentin, strelec; Mišmaš Peter, strelec; Mozetič Angel, strelec; Naglas Viktor, rez. top. podporočnik; Ogric Jurij, desetnik; Omejc Ivan, strelec; Pečnik Avgust, topničar; Perc Martin, poddesetnik; Podgornik Mirko, rez. peh. podporočnik; Potočnik Franc, desetnik; Požar Vinko, poddesetnik; Sever Hrabroslav, narednik; Sever Hrabroslav, narednik; Stare Ivan, četovodja; Steharnik (Steher) Tinko, vojaški uslužbenec; Stehernik (?) Tinko, narednik - aspirant; Stupica Jožef, strelec; Suhač Lojze, kadet - aspirant; Šotl Ivan, poddesetnik; Šušteršič Franc, desetnik; Tertinek Franc, rez. praporščak; Toplak Rudolf, topničar; Udovč Franc, strelec; Zabukovec Ivan, poddesetnik; Zajc Anton, desetnik; Zajc Ivan, poddesetnik; Zakrajšek Jožef, strelec; Žagar Gregor, desetnik; Žagar Hrabroslav, desetnik in Žagar Ivan, strelec.

Zlata medalja za hrabrost: Adamič Rudolf, rez. podporočnik; Ban Alojz, strelec; Bergač (verjetno Bergoč) Joško, rez. peh. podporočnik; Bergant Janko, štabni narednik; Buh Matija, strelec; Černe Božidar, strelec; Dernovšek Jožef, vojaški uslužbenec; Franko Peter, štabni narednik; Janežič Drago, rez. peh. podporočnik; Jazbar Peter, strelec; Kafol I. Rudolf, vojaški uslužbenec; Karolin Albert, strelec; Kaučič Leopold, strelec; Kavčič Andrej, poddesetnik;Kervina Anton, rez. peh. podporočnik; Kok Franc, strelec; Krvin Franc, rez. narednik; Kukman Franc, vojaški uslužbenec; Kužar (verjetno Kušar) Ivan, strelec; Ljubič Alojzij, strelec; Loger I. Ivan, top. major; Makše Jožef, strelec; Nejedly (tudi Nejedli) J. Franc, peh. stotnik 1. razreda; Oberstar Srečko, strelec; Okorn Ivan, strelec; Orehek A. Ivan, peh. major; Ožanc Ivan, poddesetnik; Pavlič Franc, strelec; Pertot Ivo, rez. podporočnik; Pibernik Ivan, poročnik; Potočnik J. Karl, peh. stotnik 1. razreda; Primož Peterman, štabni narednik; Rasberger Alojz, četovodja; Rojnik F. Ivan, peh. stotnik 1. razreda; Rupar Ivan, starešina čete; Rus J. Josip, peh. stotnik 1. razreda; Semolič Albin, četovodja; Stegnar Franc, vojak; Tičar Franc, vojaški uslužbenec; Trek (verjetno Trček) Franc, četovodja; Trost Rudolf, vojaški uslužbenec; Trošt Milan, rez. peh. podporočnik; Uršič Pavel, strelec; Vizjak Bogumil, rez. poročnik; Vodopivec Franc, četovodja; Vodopivec Vladimir, rez. peh. podporočnik; Vončina Andrej, narednik; Zeban Bogumil, rez. poročnik; Žagar Stanko, rez. praproščak in Žužek Vinko, desetnik.

Srebrna medalja za prizadevno službo: Križalj Ivan, rez. peh. podporočnik; Srebot F. Franjo, rez. poročnik in Zorman Anton, strelec.

Zlata medalja za prizadevno službo: Erče J. Franc, štabni narednik in Likar Rudolf, rez. peh. podporočnik.

Srebrna vojaška Karađorđeva zveza z meči: Brimskele (verjetno Brinskele) Ivan, desetnik; Cvirnik Štefan, poddesetnik; Kotnik Andreja, strelec; Kovač Leopold, strelec; Levičnik Štefan, poddesetnik; Zajec Ivan, desetnik in Zupan Anton, desetnik.

Red belega orla z meči 4. stopnje: Ratkej F. Teodor, peh. polkovnik.

Red Karađorđeve zvezde z meči 4. stopnje: Todorović Todor, peh.podpolkovnik.
 

LJUBLJANSKI PEHOTNI POLK - pozneje 37. PEHOTNI POLK

Srebrna medalja za hrabrost: Ažbe Jakob, poddesetnik; Ažbič Vinko, pešec; Babnik K. Viktor, rez. poročnik; Bajc Alojzij, pešec; Barle Ivan, poddesetnik; Benčina Anton, pešec; Bernot Janez, pešec; Brolih Jože, pešec; Debeljak Drago, poddesetnik; Černe Jožef, poddesetnik; Erjavec Dragotin, pešec; Florjančič Franc, pešec; Frelih Jakob, pešec; Grubič Ivan, poddesetnik; Hanžurej M. Franc, rez. poročnik; Janežič Andrej, desetnik; Javornik Josip, poddesetnik; Jesenovac (verjetno Jesenovec) Jernej, pešec; Jezeršek Rudolf, desetnik; Klemenc Anton, desetnik; Kobe Franc, pešec; Kolenik Alojzij, pešec; Kosec Filip, desetnik; Kotnik Pavle, poddesetnik; Kovač Pavel, desetnik; Kranjc Alojzij, desetnik; Kunštek Alojzij, pešec; Kumar Jože, poddesetnik; Lavrič Vinko, pešec; Malker Leopold, desetnik; Martelak Alojzij, četovodja; Moderndorfer M. Vinko, rez. praporščak; Pančur Franc, pešec; Pavlič Alojzij, desetnik; Pirc (morda Pivc) Drago, desetnik; Pirc Jože, pešec; Podkrajnik Viktor, narednik; Pogačar Jakob, pešec; Pogačar Ljudevit, peh. podporočnik; Pokovec Josip, pešec; Prašnikar Andrej, pešec; Ratajc Janez, pešec; Rolih Franc, desetnik; Rom Josip, pešec; Skerlovnik Ciril, pešec; Smoj (verjetno Smoje) Mirko, pešec; Sodnikar Anton, pešec; Šusteršič Alojzij, pešec; Tikuž Janko, rez. peh. poročnik; Umek E. Oskar, rez. poročnik; Urh Ivan, desetnik; Vivoda Vinko, pešec; Vrenjak Ivan, pešec; Zelnik Franc, pešec in Zupančič Josip, pešec.

Zlata medalja za hrabrost: Ahačič Janko, peh. poročnik; Ahačič Rudolf, narednik; Božnjar (verjetno Božnar) Anton, pešec; Cankar Franc, desetnik; Centar Ivan, pešec; Červ Peter, štabni narednik; Demšar Luka, rez. peh. poročnik; Hiris Ivan, štabni narednik; Hočevar Anton, desetnik; Jakšič (Jaklič) Viljem, vodnik; Jerina Alojz, pešec; Karničar Ivan, pešec; Knez Rudolf, peh. stotnik 2. razreda; Košmelj Anton, peh. poročnik; Majaron Janko (Jožko), poročnik; Mišič Ivan, poddesetnik; Mostar Jožef, pešec; Pangeršič Karol, štabni narednik; Pečar Ivan, rez. peh. podporočnik; Peterlin Mirko, peh. stotnik 1. razreda; Resman Ivan, narednik; Slivnik Rok, pešec; Stanič Stanko, vojak; Stupen (verjetno Stupan) Anton, pešec; Ude Lojze, peh. poročnik; Varl Ivan, vojak; Zajc Franc, pešec in Zupan Jakob, pešec.

Srebrna medalja za za prizadevno službo: Križanec Vinko, rez. peh. poročnik.

Zlata medalja za prizadevno službo: Jančigaj Zdravko, štabni narednik in Zunič (verjetno Žunič) Janko (Jožko), četovodja.

Red belega orla z meči 4. stopnje: Jaklič Josip, peh. major in Novak I. Ivan, peh. poročnik.

Karađorđeva zvezda z meči 4. stopnje - posmrtno: Kranjc Janko, rez. poročni
 

MARIBORSKI PEHOTNI POLK - pozneje 45. PEHOTNI POLK

Srebrna medalja za hrabrost: Belak Ivan, narednik; Dreksler Ciril, štabni narednik; Gregorinčič Franjo, desetnik; Konič Franc, desetnik; Obed Ivan, štabni narednik; Ozmec Stanko, četovodja; Štiflaj (verjetno Štiflar) Franc, desetnik; Tomažič Martin, četovodja; Zagoršek Ivan, desetnik in Žerak Anton, vojaški uslužbenec.

Zlata medalja za hrabrost: Bevk Martin, rez. peh. poročnik; Bezjak Adolf, rez. peh. poročnik; Dekaneva I. Linus, peh. stotnik 1. razreda; Fras Matija, štabni narednik; Gračnar Ivan, rez. peh. poročnik; Grizold (Grisold) Mario, peh. stotnik 1. razreda; Knop Vojteh, rez. peh. podporočnik; Plaskan A. Ferdo, peh.stotnik 1. razreda; Rakuša F. Ciril, peh. stotnik 2. razreda; Rakuša F. Metod, peh. stotnik 1. razreda in Savrič Franjo, vojaški uslužbenec.

Red zlate vojaške Karađorđeve zvezde z meči in posebna nagrada: Hostnik Leopold, štabni narednik.

Red Karađorđeve zvezde z meči 4. stopnje: Škabar Avgust, peh. podpolkovnik, poveljnik polka.
 

CELJSKI PEHOTNI POLK - pozneje 39. PEHOTNI POLK

Srebrna medalja za hrabrost: Bernard Franjo, narednik; Bračun Anton, pešec; Drnovšek Janko, rez. peh. podporočnik; Fijavš Franc, četovodja; Gajšek Jakob, desetnik; Gračner Štefan, desetnik; Jecl Franc, četovodja; Krajnc Anton, desetnik; Kuder Anton, narednik; Kunšek Franc, pešec; Likar I. Andrej, rez. poročnik; Medved Albert, četovodja; Podernik Ivan, poddesetnik; Pogorelc Anton, narednik; Pristovšek Ferdo, vojaški uslužbenec; Rode A. Viktor, rez. peh. poročnik; Špes Viktor, četovodja; Šumej Ivan, četovodja; Vaupotič Štefan, narednik; Veternik Franjo, pešec in Vidmar Franc, pešec.
Zlata medalja za hrabrost: Derenda Franjo, četovodja; Dobnik Rudolf, desetnik; Gnus M. Anton (Miloš), peh. poročnik; Grošel - Groschel F. Franjo, peh. stotnik 1. razreda; Konrad Jakob, pešec; Kos A. Anton, pehotni major; Milavc P. Janko, rez. peh. podporočnik in Senekovič Drago, rez. peh. podporočnik.

Srebrna medalja za prizadevno službo: Juhart J. Franjo, rez. peh. podporočnik; Krempuš Andrej, pešec; Matoh Bogomir, poddesetnik; Potočnik Franjo, četovodja; Pukmajster Janko, poddesetnik; Sinkovič J. Franjo, adm. poročnik; Steuner Karol, narednik in Tus (Tuš) Franjo, narednik.

Zlata medalja za prizadevno službo: Patcak Franjo, peh. stotnik 1. razreda.

Karađorđeva zvezda z meči 4. stopnje - posmrtno: Malgaj Franc, rez. poročnik.
 

TRŽAŠKI PEHOTNI POLK

Srebrna medalja za hrabrost: Arko Vladislav, kadet - aspirant; Bakša Simon, pešec; Brerec Alojz, pešec; Cvelf Ivan, kadet - aspirant; Černe Vekoslav, pešec; Defar Ante, rez. četovodja; Delfabro Viktor, narednik; Golja Josip, desetnik; Hladnik Andrej, desetnik; Hočevar Angel, desetnik; Horvat Anton, pešec; Hribljan Simon (Anton), pešec; Hrovatin Ljubomir, desetnik; Jakončič Karel, pešec; Kolenc Josip, pešec; Kosmina Ivan, pešec; Krpan Avgust, pešec; Mahnič Josip, narednik; Matelič Alojzij, desetnik; Opek (verjetno Opeka) Ivan, pešec; Perčič Vekoslav, pešec; Perdec Josip, pešec; Peršolja Ivan, četovodja; Poberaj Franc, pešec; Rus Jakob, rez. četovodja; Selinec Andrej, pešec; Škerlj Alojz, pešec; Udovičič Ivan, pešec; Urbina (verjetno Vrbinc) Josip, pešec; Valantič Ivan, pešec; Vardaš Alojzij, pešec; Zabukovec Ciril, pešec; Zbogar Mirko, pešec; Žek Anton, poddesetnik in Žetrtič Ivan, poddesetnik.

Zlata medalja za hrabrost: Frlič Ante, peh. podporočnik; Hočevar Josip, peh. podporočnik; Savšek Vekoslav, peh. podporočnik; Stepančić (brez imena), praporščak in Šlander Anton, peh. stotnik 2. razreda.

Srebrna medalja za prizadevno službo: Bertok Marij, pešec; Božanc Josip, pešec; Černe Slavko, narednik; Juretič Franc, pešec; Keber Andrej, pešec; Mikuletič Bernard, pešec in Persolja Ivan, četovodja.
 

1. PEHOTNI POLK DRAVSKE DIVIZIJE

Srebrna medalja za hrabrost: Đorđević Dragoljub, vojak; Gojković Živan, vojak; Krstić Dragutin, vojak; Lazarević Dragoljub, vojak; Marinković Velimir, kaplar; Mičić Borisav, vojak; Milosavljević Puniša, vojak; Mitrović Nikola, vojak; Momčilović Budimir, kaplar; Nikolić Lazar, vojak; Rajčević Luka, peh. poročnik; Ristić Stojadin, kaplar; Simić Radomir, kaplar; Stanković Milan, rez. podnarednik in Stojković Atanas, vojak.

Zlata medalja za hrabrost: Cvetković Kosta, rez. narednik; Ilić S. Petar, podnarednik; Jovanović Đurđe, podporočnik; Lazić Aksentije, vojak; Mihajlović Dušan, rez. kaplar; Mihajlović Nikola, vojak; Milivojević Dragutin, rez. peh. poročnik; Mišić K. Dragutin rez. peh. stotnik 1. razreda; Pavlović Đorđe, kaplar; Svirčević Dimitrije, rez. podporočnik; Stamenković Milan, rez. poročnik in Veličković Zlatko, kaplar.

Srebrna medalja za prizadevno službo: Filipović Tihomir, vojak; Glišić Čedomir, kaplar; Ilić Dragutin, vojak; Jurišić Dragić, vojak; Krstić Milorad, vojak in Trajlović Milić, kaplar.
 

7. PEHOTNI POLK DRAVSKE DIVIZIJE

Zlata medalja za hrabrost: Kapeler Lovrenc, poddesetnik.

Srebrna vojaška Karađorđeva zvezda z meči: Đurić Čedomir, vojak; Smiljanić Radoja, vojak - prostovoljec in Stavrić Ilija, vojak.

Red belega orla z meči 5. stopnje: Marinković Mladen, rez. peh. podporočnik.

Red belega orla z meči 4. stopnje: Andrejka Viktor, peh. major.

Posmrtno - višje odlikovanje: Mihajlović Nikola, rez. kaplar.
 

1. POLK CELJSKEGA ODREDA

Srebrna medalja za hrabrost: Mijalković Dragomir, Milovanović Borko, Mitrović Đorđe, Stanković Mirko in Stojilković Bogdan, vsi vojaki.
 

2. CELJSKI PLANINSKI BATALJON

Zlata medalja za hrabrost: Kalan Vladimir, rez. top. poročnik in Vošnjak Vinko, rez. top. poročnik.
 

NASKOČNA (JURIŠNA) ČETA

Srebrna medalja za hrabrost: Potočnik J. Jakob, rez. peh. poročnik.

Zlata medalja za hrabrost: Gostinčar Vinko, desetnik.
 

KONJENIŠKE ENOTE

DRAVSKI KONJENIŠKI POLK

Zlata medalja za hrabrost: Dreisinger Franc, pribočnik; Fatur Filip, pribočnik; Mišić T. Kosta, konj. podporočnik; Skuhala Anton, pribočnik; Strniša Josip, pribočnik; Škrabelj Mihael, pribočnik; Vidovič Josip, pribočnik in Žorger Ivan, pribočnik.

Zlata medalja za prizadevno službo: Čampa Zvonimir, podnarednik in Vodopivec F. Josip, konj. major.
 

1. KONJENIŠKI POLK - OBILIĆEV

Zlata medalja za hrabrost: Arambašić Dragomir, dijak - rez. narednik; Atanasijević Kosta, vojak; Borošič Vladimir, konj. poročnik; Ilić Dragoljub, narednik; Majstorović P. Žarko, konj. stotnik 1. razreda; Mihajlović Stojan, rez. narednik; Savović Mihajlo, konj. stotnik 2. razreda in Tavčar F. Franc, dijak - rez. narednik.

Srebrna vojaška Karađorđeva zvezda z meči: Zarič Franc, vojak.

Posmrtno - višje odlikovanje (zlata vojaška Karađorđeva zvezda z meči): Zlatković Jovan, vojak.
 

TOPNIŠKE ENOTE

DUNAVSKI POLJSKI TOPNIŠKI POLK

Srebrna medalja za hrabrost: Jakić Nikola, vojak - prostovoljec; Jažić Mile, vojak - prostovoljec; Milenković Borivoje, rez. podnarednik; Milić Sreten, rez. kaplar; Milosavljević Spasoje, vojak - prostovoljec; Milovanović Janko, vojak; Mornović Mijat, vojak; Ognjević Š. Mihajlo, podnarednik; Ranković Vitomir, kaplar; Rokić Stevan, vojak - prostovoljec; Stojaković Mihajlo, kaplar in Živanović Života, vojak.

Zlata medalja za hrabrost: Jovanović Dušan, rez. poročnik; Kopčalić Čedomir, top. major; Nikolić Budimir, narednik; Paunović Živojin, rez. narednik; Pavlović Dragoljub, podnarednik; Radić Radivoje, vojak; Terzić Života, vojak; Živanović Cvetko, vojak in Žujović Života, rez. podnarednik.

Srebrna medalja za prizadevno službo: Milovanović Spasoje, kaplar; Petrović Milić, narednik; Simić Danilo, vojak in Živković M. Ljubomir, rez. podnarednik.
 

DRINSKI TOPNIŠKI POLK

Zlata medalja za hrabrost: Burnik Bogumil, top. major in Tucović Stevan, top. podpolkovnik.
 

DRAVSKI TOPNIŠKI DRAGONSKI POLK

Srebrna medalja za hrabrost: Kovač Janko, rez. topniški podporočnik.
 

LJUBLJANSKI TOPNIŠKI POLK

Srebrna medalja za hrabrost: Arko Vekoslav, desetnik; Krajnik Franc, topničar; Ločnikar E. Pavel, top. poročnik in Pečar E. Anton (Oton), top. podporočnik.
 

DRINSKI HAVBIČNI DIVIZION

Zlata medalja za hrabrost: Karađić F. Stefan, top. stotnik 1. razreda; Mišić Miodrag, top. stotnik 2. razreda; Stošić Antonije, top. major in Vidojković Đorđe, top. podpolkovnik.
 

5. LJUBLJANSKA TEŽKA HAVBIČNA BATERIJA

Srebrna medalja za hrabrost: Frelih Mihael, rez. kaplar; Gregar Andrej, kaplar; Kopotec Josip, dijak - narednik; Kostelič (verjetno Kastelič) Josip, rez. kaplar; Kveder Ivan, kaplar; Lovrenčič Martin, kaplar; Padkov Franc, vojak in Škrinjar Stanko, kaplar.

Zlata medalja za hrabrost: Božič I. Cvetko, top. poročnik; Bricelj J. Josip, rez. top. poročnik; Juvanc A. Janko, top. poročnik; Pauer F. Božidar, rez. top. poročnik; Podgornik I. Dušan, top. podporočnik in Zorc Vinko, rez. top. podporočnik. 
 

2. LJUBLJANSKA HAVBIČNA BATERIJA

Srebrna medalja za hrabrost: Babič I. Franc, vojak; Bele I. Marijan, narednik - aspirant; Gorupič M. Peter, podnarednik; Gradišar Anton, kaplar; Kubnik M. Jakob, vojak; Lorkoj (Lorko) M. Anton, podnarednik; Marn M. Josip, podnarednik; Rozman Josip, kaplar; Sindič Albert, kaplar in Šubič V. Ivan, vojak.

Zlata medalja za hrabrost: Bajt (Beit) Ciril, vojaški uslužbenec; Bončina Leopold, štabni narednik; Juvanc Janko, top. poročnik; Juvinčič (verjetno Juvančič) Kajetan, ognjičar in Rajmer Rudolf, četovodja.

Srebrna medalja za prizadevno službo: Sahožič L. Fran, narednik in Vodlak A. Slavko (Stanko), narednik.

Zlata medalja za prizadevno službo: Gažar Ferdinand, podkovniški mojster.
 

3. CELJSKA HAVBIČNA BATERIJA

Zlata medalja za hrabrost: Bezgoršek Leopold, ognjičar; Činko Anton, desetnik; Hermanko Peter, štabni narednik; Kiler J. Peter, top. poročnik; Pankrac Jehart, rez. podnarednik; Robnik Gvidon (Vidon), ognjičar; Šuput J. Vladimir, top. poročnik; Virant Ivan, vojaški uslužbenec in Vrbovšek Ivan, ognjičar.

Zlata medalja za prizadevno službo: Arčon Ivan, desetnik; Pibernik Franc, topničar in Ratejc (verjetno Ratajc) Franc, desetnik.
 

1. MARIBORSKA POLJSKA BATERIJA

Srebrna medalja za hrabrost: Berglez M. Karol, kaplar; Cvilak M. Alojz, vojak; Doliš A. Ivan, vojak; Galan F. Franjo, kaplar; Goltner V. Anton, kaplar; Gradičnik (verjetno Gradišnik) I. Lovrenc, vojak; Habjanič F. Andrej, štabni narednik; Kirbas F. Josip, vojak; Kostanjevec M. Josip, kaplar; Ogrinc F. Franjo, podnarednik; Pevec A. Martin, vojak; Pintarič I. Anton, kaplar; Repič I. Martin, narednik; Šrot F. Franjo, narednik; Šumak M. Franjo, vojak in Vogrinec M. Ivan, vojak.

Zlata medalja za hrabrost: Juvančič Ivan, rez. top. poročnik in Mak Milan, rez. top. poročnik.

Srebrna medalja za prizadevno službo: Modrič A. Janez, kadet - narednik.
 

4. PLANINSKA (GORSKA) BATERIJA

Zlata medalja za hrabrost: Bršnak Alojzij, desetnik; Jaš Lojze, poddesetnik; Kastelic Stanko, ognjičar in Marolt Franc, poddesetnik.
 

2. DRINSKA HAVBIČNA BATERIJA

Srebrna medalja za hrabrost: Boselić Dobrosav, kaplar; Đorđević Novica, kaplar; Đorđević Dragoljub, vojak; Gojković Živan, vojak; Ivanović Mirča, kaplar; Jakovljević Milan, rez. top. poročnik; Jevremović Radosav, kaplar; Kostić Milan, vojak; Marković P. Radiša, podnarednik; Mičić Borisav, vojak; Mitrović Nikola, vojak; Nikolić Lazar, vojak; Živojinović Dragoljub, kaplar in Životić Živko, kaplar.

Srebrna medalja za prizadevno službo: Filipović Tihomir, vojak; Ignjatović Krsta, podnarednik; Ilić Dragotin, vojak; Jurišić Dragić, vojak; Krstić Milorad, vojak; Marjanović Stojan, vojak; Popović Ilija, kaplar; Trajlović Milić, kaplar in Veličković Vičentije, vojak.
 

OSTALE ENOTE

EROPLANSKA ESKADRILJA

Zlata medalja za hrabrost: Burazović Stjepan peh. podporočnik; Colnar Janko, narednik - pilot; Kos J. Josip, peh. podporočnik; Ogrizek Mirko, narednik; Senekovič Franc, narednik; Turko (Turk) Ernest, narednik in Žitnik F. Srečko, peh. podporočnik.
 

DRŽAVNE (JUŽNE) ŽELEZNICE

Zlata medalja za hrabrost: Negovetič Rihard, prometni kontrolor.

Srebrna medalja za prizadevno službo: Frele Ivan, prometni kontrolor in Repič Franc, prometni kontrolor.
 

2. BRZOJAVNI BATALJON DRAVSKE DIVIZIJE

Zlata medalja za hrabrost: Anžlovar Vladimir, kadet - aspirant; Bregant Adolf, poddesetnik; Kovačič Rudolf, pešec in Rade Ivan, poddesetnik.

Zlata medalja za prizadevno službo: Brzojavni bat. št. 2; Frank Zoran, narednik; Kristan Edo, četovodja; Kukec F. Josip, četovodja; Milač Rupert, poddesetnik; Perdih - Perdich Emil, četovodja; Povše Viktor, narednik; Sajovic Franc, četovodja; Sesenek Josip, štabni narednik; Štefin J. Edo, inž . stotnik 1. razreda; Vraničar Rudolf, pionir; Vrisk Ivan, narednik in Žnideršič F. Jožko, pionir.

 

Na koncu velja še omeniti dr. Antona Dolarja, prvega predsednika Zveze Maistrovih borcev. Navedena zveza je bila ustanovljena 1927 na pobuda generala Maistra, vendar je na njegov predlog za poslovodečega predsednika izvoljen prof. dr. Anton Kolar. Po Švajncerjevi Slovenski vojski 1918-1919 je bil kapetan Anton Dolar poveljnik dopolnilnega bataljona Mariborskega polka.

Iz vojaškega arhiva VKJ sem slučajno dobil tudi izpisek kadrovskih podatkov za stotnika 1. razreda dr. Dolar Antona Anton. Rojen je bil 1875 v Hotinji vasi, Rače pri Mariboru, rimokatolik, Jugoslovan. V Mariboru je končal gimnazijo, na Dunaju pa univerzo. Govoril je nemški in češki jezik. Bil je profesor na mariborski gimnaziji. Poročen je bil z Marinko Nora z Dunaja, s katero je imel sina in tri hčerke. Stanovali so v Mariboru, Wildenvanerjeva ul. 13.

Služil je vojaški rok v avstroogrski vojski kot dijak - enoletni prostovoljec 1896/1897 v 102. polku v Pragi, kjer je tudi opravil izpit za podporočnika. V toku II. svetovne vojne je bil v avstroogrski vojski poveljnik čete na italijanski in ruski fronti. Po prevratu 1918 se je kot stotnik 2. razreda priključil slovenski vojski generala Maistra.

Junija 1922 je bil sprejet v Vojsko SHS s činom stotnika 1. razreda. Prisego je opravil decembra 1934 v poveljstvu 45


POPRAVEK (27.8.2012)
na vrh strani

Internetni znanec, Klemen L., sicer prof. zgodovine in avtor še neobjavljene knjige o celjskem peš. polku AOV, me je prijazno opozoril, da rez. poročnik Senekovič Drago, naveden na pričujočem seznamu odlikovancev, sploh ni bil pripadnik celjskega polka.

Dejanski prejemnik odlikovanja je bil rez. poročnik Drago Slekovec, kar je avtorju potrdil tudi sin poznejšega aktivnega majorja VKJ, tudi sicer znanega obveščevalca, ki sem ga predstavil v knjigi Legendarni slovenski obveščevalci.

Zanimivo kajne, da smo šele sedaj, po 92 letih, odkrili napako storjeno 1920! Če še kdo odkrije podobno napako, naj me obvesti, pa bomo skupaj poiskali točne podatke.

  na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net