Predstavitev župnije.

     Spo
štovani vsi, ki živite na področju naše župnije Sv. Jakoba ob Savi!

     Vse vas iskreno in prisr
čno pozdravljam.Včasih se pojavi vprašanje ali spadajo v župnijo samo katoličani ali tudi ljudje drugačnih ver in prepričanj? Ozko gledano sodijo v župnijo tisti, ki so krščeni. Ker pa živimo v istem kraju in nas marsikaj povezuje, bi želel, da bi se spletle še bolj prijateljske vezi tudi med našim farnim občestvom in drugimi posamezniki ali skupinami v našem kraju. Cerkev je odprta in dialoška ustanova, njeno osnovno poslanstvo pa je skrb za duhovno in materialno blaginjo človeka in vse skupnosti. Zato vabim v župnijsko skupnost vse, ki živijo na njenem ozemlju.

     Ljudje imamo skupne ob
če človeške vrednote, ki nas družijo v eno družino. Zato smo vsi vabljeni k ustvarjanju skupne blaginje. Da pa bi mogli uspešno sodelovati, se moramo srečevati in čimvec pogovarjati.
     Z vso odgovornostjo si upam zapisati, da so v na
šem kraju poleg lepe okolice tudi dobri ljudje, ki želimo biti plemeniti sopotniki drug drugemu na naši poti od tod do večnosti.

     Vedno je sleherni dobrodo
šel ali v našem farnem občestvu ali ko se želi srečati z duhovnikom. Za daljši pogovor je dobro, če se prej najavite po telefonu. Prav tako se rad odzovem povabilu za obisk na domu. Res je, da ne hodim veliko po domovih, ker sem tudi sam časovno omejen. Želim pa biti vsaj približno enako dostopen vsem. Grem v vsako hišo, če sem povabljen ali imam tam resen opravek. Za obisk bolnika ali umirajočega me lahko pokličete kadarkoli - tudi ponoči.

     Spo
štovani vsi, ki ste se v zadnjem času preselili v našo župnijo Sv. Jakoba ob Savi!

     Izrekam Vam iskreno dobrodo
šlico z željo, da bi se tu, v novem okolju, zares dobro počutili in se tudi dejavno vključili v življenje župnije in kraja.

     V
časih se pojavi vprašanje ali spadajo v župnijo samo kristjani ali tudi ljudje drugačnih ver in prepričanj? Gledano strogo pravno sodijo v župnijo vsi, ki so krščeni in so tako člani Cerkve. Ker pa je Cerkev misijonska in dialoška ustanova, katere osnovno poslanstvo je skrb za duhovno in materialno dobro človeka, vabi v župnijo vse prebivalce, ki živijo na ozemlju župnije.

    
Župnikovi sodelavci, skupine in skupnosti v župniji

    
Župnijski pastoralni svet je župnikov posvetovalni organ, ki v župniji Sv. Jakob ob Savi šteje 18 clanov iz vseh štirih vasi, vseh stanov in starosti ter so v njem predstavniki različnih župnijskih skupin in skupnosti. Srečanje ima predvidoma vsak prvi ponedeljek v mesecu.

     Klju
čarji so možje, ki jim je zaupana naloga, da skupaj z župnikom skrbijo za materialni blagor Cerkve. V ospredju je predvsem skrb za gospodarstvo, za obnovo cerkva in notranje opreme, za gospodarjenje s cerkveno zemljo, za nakup in prodajo nepremičnin in podobno. Župnijska cerkev ima tri ključarje, podružni cerkvi pa po dva. Skupno srečanje imajo enkrat mesečno.

     Me
žnarji v naši župniji imajo različne zadolžitve: od zvonjenja, čiščenja in krašenja, odklepanja in zaklepanja cerkve, do priprave pripomočkov za sv. mašo in še za marsikaj drugega.

    Ministranti so osnovno
šolci in srednješolci, fantje in dekleta, ki skrbijo predvsem za strežbo pri bogoslužju, preizkušajo pa se tudi z branjem Božje besede. Poleg nedeljske in tedenske obveznosti, imajo srečanje še ob sobotah na 14 dni.

    Pevski zbor v na
ši župniji imamo mešani in otroški pevski zbor, ki izmenjaje pojeta pri drugi nedeljski sv. maši ob 10:00, MePZ pa tudi pri prazničnih večernih mašah in slovesnih jutranjih nedeljskih mašah. Mešani pevski zbor  vodi Branka Jeretina Magister. Otroški zbor ima pevske vaje enkrat tedensko (dan in ura bosta objavljena kasneje), vodita pa ga Katja Žnideršic . Pevske vaje potekajo v pevski sobi v mežnariji.

     Bralci Bo
žje besede po razporedu sodelujejo pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah in so vseh starosti in obeh spolov.

     Zvonarje - pritrkovalce ve
čkrat ne opazimo, vendar izredno polepšajo župnijske slovesnosti.

    
Žene in dekleta, ki skrbijo za lepoto Božjega hrama so iz vseh vasi in po razporedu ob sobotah s požrtvovalnostjo očistijo in okrasijo župnijsko cerkev.

     Sestre usmiljenke - Skupnost hcera kr
šcanske ljubezni se v župnijsko življenje vključujejo z različno pomočjo, kot je kateheza, skrb za cerkveno perilo, občasno čiščenje in krašenje cerkve, vodenje ljudskega petja predvsem, pa z molitvijo in s skrbjo za bolnike. Skupaj z laiškimi animatorji vodijo tudi Marijine prijatelje v župniji

     Marijini prijatelji so otroci, ki
želijo spoznati nebeško mater Marijo in živeti po njenem zgledu. Srečanje imajo ob sobotah enkrat mesečno v samostanu sester usmiljenk.

     Katehistinje  poleg
župnika in kaplana otroke in mlade poučujeta verouk.

    
Župnijska karitas skuša lajšati telesno in duhovno stisko ljudi. Njena dejavnost je zelo raznolika. Prav gotovo so v ospredju srečanja za starejše, bolne in invalide, zbiranje živil za družine v stiski, organiziranje predavanj, miklavževanje in dobrodelna tombola. Njeni člani se srečujejo ob ponedeljkih enkrat mesečno.

     Vincencijeva konferenca sv. Jakoba organizira razne delavnice in oratorij za otroke, bogati bogoslu
žje z različnimi prispevki in denarno pomaga ljudem v stiski. Njeni člani so predvsem mladi in se srečujejo vsak drugi torek,  finančno in molitveno pa jih podpirajo podporni člani.

     Molitvena skupina se zbira vsak ve
čer v podružni cerkvi na Pšati in moli za vse žunijske in druge potrebe.

     Cerkev je srce kraja. Vsakdo, ne glede na
življenjsko prepričanje, lahko v njej najde svoj mir, mir s svojimi najbližjimi in z okolico, v kateri živi. Zato je Cerkev skupen dom prebivalcev kraja in mora dati tudi duhovni počitek mimoidočim. Je kraj, kjer se človek more čutiti sprejetega. Nihče nima nikoli pravice nikomur reči: »Ti pa ne sodiš v cerkev!« Seveda, če je dostojnega vedenja in pravih namenov.
     Vsem nam je dano
živeti na isti zemlji in pod istim soncem. Smo samo popotniki in iskalci smisla življenja in sreče na tem svetu. Potovanje osamljenega potnika je lahko zelo naporno, zato bodimo povezani drug z drugim. Drug drugemu želimo dobro, drug o drugem mislimo dobro, drug drugemu govorimo dobro, drug drugemu delajmo dobro.

     Slovenska beseda »sre
ča« izvira iz glagola srečati. Če hočemo biti srečni se moramo srečevati in osrečevati. Različne dejavnosti v župniji so ena od možnih oblik srečevanja.

     Vsi se trudimo in gradimo mostove prijateljstva in spo
štovanja. Ugotovili bomo, kako lepo je biti človek in kako lepo je živeti.

            Pozdravljam vas v Gospodu ter
želim mir in dobro!

                        Marko Jeromel, 
župnijski upravitelj

     Izdal:
Župnija Sv. Jakob ob Savi. Odgovarja: Marko Jeromel,  župnijski upravitelj